Amedeo VIII, ël Pacìfic

L’àbil art diplumàtica dël prim Düca ‘d Savoja

Pino Perrone
Pino Perrone

Docente per 30 anni al Corso di cultura piemontese della Famija Turinèisa, insegna attualmente Lingua, letteratura e storia del Piemonte nelle Università della Terza Età di Torino e di Asti. Nel 2000 è stato scelto dalle Unioni delle Associazioni Piemontesi nel Mondo per una serie di seminari in varie località dell’Argentina e del Brasile.

  

Raccontare la lingua piemontese è uno degli obiettivi di Rivista Savej. L’articolo che segue è quindi scritto in piemontese utilizzando la cosiddetta grafia internazionale, mentre per i meno avvezzi a questa lingua, a fondo pagina è presente la traduzione in italiano, con lo scopo di aiutare il lettore nella comprensione del testo e avvicinarlo al contempo alla lingua piemontese.

An Piemunteis
Scrit an Piemuntèis Antërnassiunal.

Chèiche mèis fa an sl’Arvista Savej i l’avìu ancumensà a arpassé la storia dla nassita dël Ducà Sabaud, për prima cuntand la tràgica mort d’Amedeo VII dit Ël Cunt Russ e sucessivament dasend nutissie dle vicende che a l’han purtà Amedeo VIII a esse definì Antipapa. Ura funghuma ancreus propi l’impurtanta figüra d’Amedeo VIII, che mütin e sulitari, a diferensa dij so precürsur, a-j piasìa nen viagé ma a preferìa dedichesse a na vita sempia e a le pràtiche religiuse. Ël surnom ëd Pacìfic a l’é staje atribuì mersì a sùa fama ‘d mutubin àbil diplumàtic, duta ch’a l’ha avü meud ëd blaghé quand ancura giuvu a l’é stait angagià ‘nt la chestiun fra ij pretendent al trun ëd Fransa.

Cuntendent al trun ëd Fransa

Carlo VI re di Francia
Carlo VI, rè ëd Fransa

Tra ij pretendent pì fucus al trun franseis a-i era Luigi d’Orleans, frel dël rè Carlo VI e Giovanni senza Paura, düca ‘d Borgogna. Ant la cuntruversia a l’avìa la pes Luigi I di Valois, düca d’Orleans ch’a l’é stait truvà cadaver ant na rue de Paris. La vidua Valentina Visconti a ciama giüstissia ma sùa arcesta a droca përchè la mort a l’ha piala prima.

An difèisa dla vidua a-i rivava ‘l cunt Bernardo d’Armagnac, parast d’Amedeo, csì chiel as truvava an mes a dùi feu: da na part j’Armagnac amparentà për vìa ‘d sùa mare e da l’auta ël Borgognone, so cüsin.

Ël Cunt a bamblinava për nen sbilansesse trop. Carlo VI, ant ün mument ëd ciairur mental, a cunvucava a Paris ij pretendent e cun lur ëdco Amedeo, che a arfudava l’anvit diciarand cume scusanta, che a l’avìa na Cuntea da gestì e a ciamava ün temp ëd trè ani për decide an mérit.

Passà ij trè ani, ant ël 1410, ël Cunt as presentava a Paris a la testa ‘d 600 armà, ma nen për n’assiun ëd guèra ma për sërché ‘d buté d’acordi armagnac e burgugnun e dop vari tentativ a riüssija ‘nt ël so intent; da cul mument sùa reputassiun d’àrbiter diplumatic a muntava a le stèile e ‘l nom Pacìfic a vnisìa cunfermà daspërtüt.

Amedeo VIII, ël prim düca ‘d Savoja

Amedeo VIII
Amedeo VIII ël Pacìfic

Amedeo VIII ël Pacìfic a cuntinuava ‘nt sùa euvra d’àrbiter an tante situassiun e ‘d cuntestassiun, ma a mantnìa ün bun raport cun ël neuv imperadur Sigismondo dël Lüssemburg, ël qual ant ël 1412, ospit dël Cunt, a-j cunfermava l’investidura dla Cuntea, a-j assegnava ël vicarià imperial an sla Lumbardìa e a-j cuncedìa la Cuntea d’Ast.

L’imperadur Sigismondo a l’avìa pijà na granda decisiun, dop vari event ëstoric. An cunseguensa ëd l’espansiun teriturial e lenghìstica dla munarchìa fransèisa, a l’era scasi cumpletament sparì ‘l regn burgugnun-pruvensal, pertant l’imperadur a cunsiderava ij Savoia j’ünic eredi legìtim dël regn ëd Burgugna e an cunseguensa a pensava che Amedeo VIII a l’era degn d’esse numinà Düca. L’impurtanta pruclamassiun a vnisìa faita ël 9 ëd fërvé dël 1416 ant la curt dël castel ëd Chambéry, ëdnans a le pì aute përsunalità lucaj.

Amedeo a ‘rseivìa ël bonèt sìmbul ëd la neuva dignità e as bütava an sle spale ‘l mantel dücal diventand ‘l Cunt ëd Savoia ch’a fasìa 17 e ‘l prim Düca dla ca. Amedeo VIII ura a pudìa setesse al taul ëd le tratative cun j’auti nobij titulà.

Castello di Chambery
Castel ëd Chambéry

A l’arserca dle surgiss dij Savoja

Ël düca a l’era desiderus ëd savèj da duva a derivava la casà dij Savoia.
Ant ël 1417 as presentava a Thonon, sert Jean d’Orveille (?) dit Cabaret al qual ël düca a-j cumissiunava l’arserca dle urìgin dij Savoia. A la fin ëd sùe arserche, ël Cabaret a presentava na storia scrita mutubin rumansà ant la qual a ‘rsültava che ij Savoia a derivavu da ij Sassoni e në sgnur ëd nom Beroldo a l’era ‘l pare d’Umberto Biancamano.

Jë studius d’antlura ‘n sël nom ëd Beroldo a j’eru nen vaire d’acordi. Ant ël 1581 Emanuele Filiberto Pingone (Monsü Pingon) a lassava ün manuscrit, Historia Général de la Savoie: chiel e diversi auti storic ant ij sécuj sucessiv a l’han tüti scartà ël nom ëd Beroldo. Csì jë scritur mudern për mancansa ‘d docüment specìfic, a preferissu fé parte la storia dij Savoia da Umberto Biancamano, dunca a ven cunsiderà ‘l cap-stimabil ëd la casà.

Casata Savoia
Casà dij Savoia

Ël Piemunt a l’é giuntà al Ducà Sabaud

A Pinareul a vivìa Ludovico, ültim dissendent dël Prinsipà d’Acaia, ant në stat franc fundà dop la IV Crusià (1202–1204) e a l’era cüsin dij Savoia. Ant ël 1403 a la mort d’Amedeo prensi d’Acaia, so frel Ludovico a ereditava tüti ij so stat an Piemunt e dal moment ch’a l’era ncur da marié, Amedeo VIII a j’ufrìja an spusa sùa seur Bona. Ël matrimoni as selebrava ant ël 1405, matrimoni nen sudisfait përchè la sgnura Bona a l’era nen riussìa a deje al prensi cul erede che tant a desiderava.

Ël principe Ludovico a l’era na përsun-a mutubin ativa, a l’avìa viagià tant ant ël meridiun d’Italia cumpagnà al Cunt Verd e dop so matrimoni a l’era dventà ün fidel vassal d’Amedeo VIII giutandlu an tüte le imprèise ch’a fasìa. A l’era ün prensi tant istruì, a Ludovico as dev la fundassiun ëd l’Üniversità ëd Türin ant ël 1412.

Ludovico di Savoia
Ludovico ëd Savoia

Ël 5 dë dzèmber dël 1418 a-i rivava a Chambéry la neuva che le cundissiun ëd salüte ‘d Ludovico prensi d’Acaia a j’eru pegiurà. Ël prensi amürìa ant ël castel ëd Türin l’11 dë dzèmber.

Vist che ‘l düca Amedeo VIII a l’avìa an precedensa eredità tüti ij dirit an sël Prinsipà d’Acaia, a cunvucava imediatament a Türin ij feudatari e ij vari rapresentant ëd le sità dël Piemunt, ij quaj a giuravu fedeltà e ubediensa al düca, cusì ël 1° ëd gené dël 1419 ël düca a pudìa pruclamé che ‘l Piemunt a vnisìa ancurpurà ant ël Dücà Sabàud.

A nass ël Prinsipà dël Piemunt

Ël düca Amedeo VIII cun ij dirit acquisì a istituija ël Prinsipà dël Piemunt e a numinava Prensi so prim fieul mas-cc, Amedeo. Ël cunferiment ëd custa carica a l’era vnüita ant na fantasiusa sirimonia a Thonon, an sël lag ëd Ginevra, ël 15 d’agust dël 1424.

Stemma Piemonte
Ël lambel azur a trè gusse pendent.

Ël düca dürant la serimonia a spurzìa la spa al Gran Maressial Gaspare de Montmajeur che a pusava an sle spale d’Amedeo (ëd 12 ani), dop ël giurament, la stessa spa a la cunsignava al destinatari cume segn d’anvestidura dël Prinsipà ‘d Piemunt. La stessa sirimonia as arpetìa për Ludovico (d’11 ani) ël qual a vnisìa ‘nvestì dla Cuntea ‘d Bâgé.
El Gran Maressial as arvulgìa al püblic present disend che ‘l Prensi ‘d Piemunt a purtava j’arme ‘d Savoia: crus bianca an camp russ ma dzurmuntà dal lambel azür a trè gusse pendente, antramentre Ludovico al drapò dël Piemunt a-j giuntava na burdüra bleu dentelà.

Ël Prensi Amedeo dop ch’a l’avìa ‘mparà le prinsipaj régule e nurmative e esse stait present a vari Cunsèj, a vnisìa mandà ant ël 1428 an Piemunt përchè a s’adestrèissa al guvern ëd në Stat. A Türin a l’era purtasse sùa pressiusa bibliuteca, a vivìa tra Pinareul e Türin e a l’era sempe sircundà da ‘d bele e giuvu nobile a le quai chiel a-j fasìa ‘d ric regaj, ma ‘l Tesurié a l’ha dovü arciamelu për le tròpe spèise, ma ‘l Prensi as sentìa nen grupà a gnün-e përchè so pare a l’era an tratative për ün matrimoni cun Anna di Lusignano, fija dël rè ‘d Cipro.

Në Statüt pì mudern

Ël düca Amedeo VIII vist che le Stat Sabàud a l’era angrandisse e a l’avìa ‘nglobà e teritori e aute pupulassiun, a l’avìa capì che jë Statüt cuncedü da Pietro II, ël Cit Carlomagno, ant ël sécul XIII e cüj édit da Amedeo VI ant ël sécul sucessiv, a j’eru pì nen suficient përchè ‘l neuv Stat a ciamava n’inquadrament giüridic pì adeguà e mudern.

Castello di Ripaglia
Castel ëd Ripaglia

Ant la chieta ‘d Ripaglia, leug preferì për sùa eremìtica meditassiun, ël düca a cumpletava jë Statuta Sabaudiae che a saran presentà, an furma grandiusa, ‘nt la sala dël castel ëd Chambéry, ël 14 ëd giügn dël 1430 dnans a le pì aute auturità lucaj e a ‘d giürista ‘d fama. Jë Statüt a j’eru furmà da 5 argument prinsipaj: l’unur e la devussiun divin-a, ël prensi e sùa famija, ij minist, ij funsiunari dlë Stat e le arfurme dij südit, ij dirit e le taje, anfin le lej ëd cumpurtament. A la fin ëd la letura dj’artìcuj prinsipaj, gnun-a cuntestassiun a rivava da l’uditori, cuntüt che diverse norme a j’eru samblà cun n’ecessiv muralism e na trassa trop përsunal dël düca. Jë Statüt a l’avìu sübit aplicassiun. Ant ël temp ch’a vnirà dop, cust ansema ‘d norme as riveleran giüste e antiviste.

Imperatore Sigismondo di Lussemburgo
Imperadur Sigismondo

La premadüra mort dël Prensi

Ant ël 1431 l’Imperadur Sigismondo a calava an Italia për andé a Ruma dal papa Eugenio IV për esse ancurunà ufissialment, ël prensi Amedeo a l’avìa ‘l compit d’arsèjvlu e ‘d cumpagnelu cun l’agiüt d’ün bun nümer d’armà. El 10 d’agust dël 1431 a la testa ‘d 5 000 fant, ël prensi a partìa da Türin ma a Siriè a l’é crulà mort, furse për tifu o për dissanterìa. El di prima ‘l düca a l’avìa stipulà, cun ël rè ‘d Cipro l’acord për ël matrimoni. El prensi a vnisìa sutrà a Pinareul.

Ël matrimoni ‘d Ludovico ‘d Savoja

Dop la mort dël Prinsi Amedeo, ël düca a l’avìa arpijà ij cuntat cun ël rè ‘d Cipro për purté la fija Anna di Lusignano an Savoia, ma pì nen cume spusa d’Amedeo ma ‘d Ludovico. Rè Jano a l’era ün nobil mutubin pover ma la fija a purtava ‘l dirit al trun ëd Cipro e ‘d Gerusalemme.

Ël cuntrat a vnisìa firmà ‘nt ël 1432, mërsì a l’intervent d’ün ric mërcant venessian, Luigi Correr, che a pagava lon ch’a l’era stait stabilì ant le curispundense e a së stabilija che la spusa a duvìa parte për la Savoia ant ij primi di d’utúber. Quand ij preparativ për la partensa a j’eru prunt, ël neuv rè ‘d Cipro, Giovanni II frel dël defunt Jano, an onor ëd la spusa a urganisava ün gross banchèt present tüte le auturità lucaj e l’ancuntr a filava vers na festa nüssial che a süperava ‘d gran lunga ‘l pantagruélic disné. Na part dj’anvità, cun la spusa as purtavu a l’intern dël castel dël rè për selebré lë spusalissi për procura. Amedeo il Bastardo di Savoia a l’era ël procuradur ëd lë spus e ‘l vëscu ‘d Türin a selebrava la part religiusa.

Anna di Lusignano
Anna di Lusignano

La partensa a vnisìa purtà anant vers la metà dël mèis d’utúber. Ant ël di stabilì Anna as presentava al port cumpagnà da 60 përsun-e, pertant a l’é stait necessari alestì na scunda barca për ël trasport ëd tüta cula mërcansìa. A ‘ncumensa csì ‘l viagi ch’a dventerà sissè dëstravis: la prima tapa a l’era a l’ìsula ‘d Rodi anduva a truvavu ‘d grandi feste për la giuvu spusa ch’andasìa an Ussident, l’istess a capitava ant l’ìsula ‘d Corfù. A Venessia a ‘rseivìo la neuva ‘d diversi cumbatiment tra ‘l Piemunt e la Lumbardìa pertant a l’era scunsijà ‘l viagi an tèra ferma e a l’era mej prusegue an mar. A gené dël 1433 le nav a intravu ant ël port ëd Nissa.

Dop l’interminàbil fatiga la rablera a vëddìa a l’urisunt le prime ca ‘d Chambéry. Antant ël düca për l’ucasiun a l’avìa anvità tüti ij prensi, ij nobij e ij cunussent pì avzin a la Curt; a l’anunsi che la cualera a së stasìa avsinand Ludovico, a la testa dij so fedej, a j’andasìa ‘ncuntra fin-a a le porte dla sità.

Peui as ricumpunìa ‘l lung corteo e ansema as dirigijo vers la gesia dël castel anduva ’l vëscu a selebrava la Mëssa e a cunfermava ‘l ritual ëd le nosse. A l’era ‘l 7 ëd fërvé dël 1433. Dop la sirimonia religiusa a sun ancumensà ij baj ch’a sun andàit anant për ses di e…ses neuit. A l’era na curiusità dj’ospit sërché d’avziné la giuvu spusa (16 agn) për vëdde custa uriental, mutubin bela, da la carnagiun legerment ulivastra.

Tìtuj e sucessiun

Mappa del Ducato Sabaudo nel 1494
Mapa dël Ducà sabaud ant ël 1494, ant la part italian-a.

Ël düca a nuvèmber dël 1434 a-j cunferìa al fieul Ludovico la dignità ’d Prensi ‘d Piemunt. L’ültim fieul mas-cc Filippo a pijava ‘l tìtul ëd Cunt ëd Ginevra.

Cuntempuraneament ël düca a detava na norma ant la qual a stabilìa che ‘l tìtul ëd Prensi ‘d Piemunt a duvìa sempre passé al prim fieul. Ludovico a cunservava cust tìtul fin-a al 1440 quand so pare a muntava al seuj puntìfiss. Da custa data Ludovico a dventava düca e ‘l tìtul ëd Prensi ‘d Piemunt a passava a so fieul Amedeo IX ëd sinc ani.

Ai primi ‘d fërvé dël 1435, a la cubia Ludovico-Anna a-j nassìa ël prim fieul mas-cc, për la storia a sarà Amedeo IX ël Beà, al qual al cumpiment ëd n’ani a vnisìa marià a Iolanda ‘d Fransa, ‘d dùi ani, fija ëd Carlo VII rè ‘d Fransa e ‘d Maria d’Angiò, cun la clàusula che la giovu spusa a duvìa vive a Curt dij Savoia.

La sfacià Anna di Lusignano

Scund diversi document significativ, as disìa che quand ad Anna a l’é presentasse lë spus Ludovico, chila a l’abia fait na smorfia ‘d delusiun, a së spetava ün bel giuvu, aitant, ëd curpuratüa prusperusa, anvece a l’avìa davanti ün giuvu ‘d ses ani pì vej che chila, pitost mair e mutubin sgrassià.

A Curt la giuvu Anna a l’avìa purtà na ventà ‘d giuventura cumpagnà da na bun-a dose dë spregiudicatëssa e ’d malissiusità. A tenìa sempre an spala ün papagal parlant e ël nanu e ij ciarlatan ch’a l’era purtasse apress, a Curt as bugiavu da padrun e mai cume serv. A fasìu cronaca le tante feste che a organizzava cun squisì disné ‘d minca géner ëd vivanda e an mes a j’anvità as sërnìa ün bun nümer ëd murus tüit sissè bin piantà. Ël tüt cun gran dëspiasì dël tesurié ch’a vëddìa dësparpajé ‘l vast patrimoni ëd Amedeo VIII.

La prinsipëssa Anna, dventà düchëssa dop ël 1440, a meuirìa a 43 ani ant ël 1462, trè ani prima ‘d Ludovico so marì, a l’avìa lassà a Curt na grand alegrìa cume a l’era mai vistse an ca ‘d Savoia ma a lassava ‘dco na covà d’ered, an efét Amedeo IX a l’era ‘l prim dij 17 — 18 — 19(?) fieuj che a l’avìu argiujì la cubia.

In italiano
Traduzione in italiano dell’articolo, scritto originariamente dall’autore in Piemontese Internazionale.

Qualche mese fa su Rivista Savej avevamo iniziato a ripercorrere la storia della nascita del Ducato Sabaudo, dapprima narrando della tragica morte di Amedeo VII detto Il Conte Rosso e successivamente raccontando le vicende che portarono Amedeo VIII ad essere definito l’Antipapa. Approfondiamo ora proprio l’importante figura di Amedeo VIII, che taciturno e solitario, a differenza dei suoi predecessori non gradiva viaggiare ma preferiva dedicarsi ad una vita semplice e alle pratiche religiose. L’appellativo de Il Pacifico gli venne inoltre attribuito grazie alla sua fama di abilissimo diplomatico, dote che ebbe modo di sfoggiare quando ancora giovane venne coinvolto nella disputa fra i pretendenti al trono di Francia.

Contendenti al trono di Francia

Tra i pretendenti più accesi al trono francese vi erano Luigi d’Orleans, fratello del re Carlo VI e Giovanni senza Paura duca di Borgogna. Nella controversia aveva avuto la peggio Luigi I di Valois, duca d’Orleans trovato cadavere in una rue de Paris. La vedova Valentina Visconti aveva chiesto giustizia ma era rimasta insoddisfatta perché la morte era sopraggiunta prima.

Era accorso in difesa della vedova il Conte Bernardo d’Armagnac, patrigno di Amedeo, quest’ultimo si era così trovato tra due fuochi: da una parte gli Armagnacchi imparentati per via di sua madre e dall’altra il Borgognone, suo cugino.

Il Conte aveva tergiversato per non sbilanciarsi troppo. Il re Carlo VI, in un momento di lucidità mentale, aveva convocato a Parigi i contendenti e con loro Amedeo, il quale aveva rifiutato l’invito adducendo come scusa il fatto che avesse una Contea da gestire e aveva chiesto un tempo di tre anni per decidere in merito.

Trascorsi i tre anni, nel 1410, il Conte si era presentato a Parigi alla testa di 600 uomini armati, non per un’azione belligerante ma per cercare di mettere d’accordo armagnacchi e borgognoni e dopo diversi tentativi era riuscito nel suo intento; da quel momento la sua fama di arbitro diplomatico era salita alle stelle e il nome Pacifico veniva confermato ovunque.

Amedeo VIII, il primo duca di Savoia

Amedeo VIII il Pacifico aveva continuato nella sua opera di arbitro in varie situazioni di contestazione, contemporaneamente aveva mantenuto un ottimo rapporto con il nuovo imperatore Sigismondo del Lussemburgo, il quale nel 1412, ospite del Conte, gli aveva confermato l’investitura della Contea, gli aveva assegnato il vicariato imperiale sulla Lombardia e gli aveva concesso la Contea di Asti.

L’imperatore Sigismondo aveva preso una grande decisione dopo vari eventi storici. A seguito dell’espansione territoriale e linguistica della monarchia francese era quasi completamente scomparso il regno borgognone-provenzale pertanto l’imperatore considerava i Savoia gli unici eredi legittimi del regno di Borgogna e di conseguenza considerava Amedeo VIII degno di essere nominato Duca.

L’importante proclamazione avvenne il 9 febbraio 1416 nel cortile del castello di Chambéry, davanti alle più alte autorità locali. Amedeo aveva ricevuto il berretto simbolo della nuova dignità e si era posto sulle spalle il mantello ducale diventando il 17° Conte dei Savoia e il 1° Duca della casa. Amedeo VIII ora avrebbe potuto sedersi al tavolo delle trattative con gli altri nobili titolati.

Alla ricerca delle origini

Il duca era desideroso di sapere da dove derivava il casato dei Savoia.
Nel 1417 si era presentato a Thonon, un certo Jean d’Orveille (?) detto Cabaret al quale il duca gli aveva commissionato la ricerca delle origini dei Savoia. Al termine delle sue ricerche, il Cabaret aveva presentato una storia scritta alquanto romanzata dalla quale risultava che i Savoia discendevano dai Sassoni e che un certo Beroldo era il padre di Umberto Biancamano.

Gli studiosi di allora sul nome di Beroldo erano alquanto titubanti. Nel 1581 Emanuele Filiberto Pingone (Monsù Pingon) aveva lasciato un manoscritto, Historia Générale de la Savoie: lui e diversi altri storici nei secoli successivi hanno tutti scartato il nome di Beroldo. Gli scrittori moderni per mancanza di documenti specifici, preferiscono far partire la storia dei Savoia da Umberto Biancamano, che dunque viene considerato il capostipite della casata.

Il Piemonte è annesso al Ducato Sabaudo

A Pinerolo viveva Ludovico, l’ultimo dei discendenti del Principato d’Acaia, in uno stato franco fondato dopo la IV Crociata (1202–1204) ed era cugino dei Savoia. Nel 1403 alla morte di Amedeo principe d’Acaia, il fratello Luciano aveva ereditato tutti i suoi stati in Piemonte e siccome era ancora scapolo, Amedeo VIII gli avevo offerto in sposa sua sorella Bona. Il matrimonio era stato celebrato nel 1405, matrimonio non felice poiché Bona non era riuscita a dare al principe quell’erede che tanto desiderava.

Il principe Ludovico era una persona molto attiva, aveva viaggiato tanto nell’Italia meridionale con il Conte Verde e dopo il matrimonio era diventato un fedele vassallo di Amedeo VIII coadiuvandolo in tutte le imprese. Uomo molto colto, a lui si deve la fondazione dell’Università di Torino nel 1412.

Il 5 dicembre 1418 era arrivata a Chambéry la notizia che le condizioni di salute di Ludovico principe d’Acaia erano peggiorate. Il principe sarebbe morto nel castello di Torino l’11 dicembre.

Visto che il duca Amedeo VIII aveva in precedenza ereditato i diritti sul Principato d’Acaia, aveva convocato immediatamente a Torino tutti i feudatari e i vari rappresentanti delle città del Piemonte i quali tutti avevano giurato fedeltà ed obbedienza al duca, così il 1° gennaio 1419 lo stesso duca aveva potuto proclamare solennemente che il Piemonte sarebbe stato incorporato nel Ducato Sabaudo.

Nasce il Principato di Piemonte

Il duca Amedeo VIII con i diritti che aveva acquisito aveva istituito il Principato di Piemonte e aveva nominato Principe il primo figlio maschio, Amedeo. Il conferimento di tale carica era avvenuta con una sontuosa cerimonia a Thonon, sul lago di Ginevra, il 15 di agosto dell’anno 1424.

Il duca durante la cerimonia aveva teso una spada al Gran Maresciallo Gaspare di Montmajeur il quale dapprima l’aveva posata sulle spalle di Amedeo (di 12 anni) e dopo il giuramento l’aveva consegnata al destinatario come segno di investitura del Principato di Piemonte. La stessa cerimonia era avvenuta per Ludovico (di 11 anni) il quale era stato investito della Contea di Bâgé.
Il Gran Maresciallo si volse al pubblico presente facendo notare che il principe di Piemonte portava le armi di Savoia: croce bianca in campo rosso sormontato dal lambello azzurro a tre pendenti, mentre Ludovico alla bandiera del Piemonte avrebbe aggiunto una bordura azzurra dentata.

Il principe Amedeo dopo aver imparato le principali normative ed esser stato presente a vari Consigli, veniva inviato nel 1428 in Piemonte perché si addestrasse al governo di uno Stato. A Torino si era portato la sua preziosa biblioteca, viveva tra Torino e Pinerolo ed era sempre circondato da belle e giovani nobili alle quali faceva ricchi regali, al punto che il tesoriere aveva dovuto richiamarlo più volte per le eccessive spese ma non si sentiva vincolato a nessuna anche perché suo padre aveva intrapreso trattative per un matrimonio con Anna di Lusignano, figlia del re di Cipro.

Uno statuto più moderno

Il duca Amedeo VIII visto che lo Stato Sabaudo si era ingrandito e aveva inglobato altre popolazioni, aveva capito che gli Statuti concessi da Pietro II, il Piccolo Carlomagno, nel XIII secolo e quelli editi da Amedeo VI nel secolo successivo, non erano più sufficienti in quanto il nuovo Stato richiedeva un inquadramento giuridico più adeguato e moderno.

Nella quiete di Ripaglia luogo preferito per la sua eremitica meditazione, il duca aveva completato gli Statuta Sabaudiae che verranno presentati in pompa magna nella sala del castello di Chambéry il 14 giugno 1430, davanti alle più alte autorità locali e a giuristi di fama. Gli Statuti comprendevano 5 argomenti principali: l’onore e il culto divino, il principe e la sua famiglia, i ministri, i funzionari dello Stato e le riforme dei sudditi, i diritti e le tasse, infine le leggi di comportamento. Al termine della lettura degli articoli principali nessuna contestazione era venuta dall’uditorio anche se alcune norme peccavano di eccessivo moralismo con una traccia troppo personale del duca. Gli Statuti avrebbero avuto applicazione immediata. Nel tempo a seguire questo complesso di norme si riveleranno giuste e lungimiranti.

La prematura morte del principe

Nel 1431 l’imperatore Sigismondo scese in Italia per andare a Roma dal papa Eugenio IV per essere incoronato ufficialmente, il principe Amedeo aveva avuto il compito di riceverlo ed accompagnarlo, con un buon numero di uomini armati. Il 10 agosto 1431 alla testa di 5000 fanti, il principe era partito da Torino, ma a Ciriè era morto forse a causa del tifo o della dissenteria. Il giorno prima il duca aveva stipulato con il re di Cipro l’accordo di matrimonio. Il principe venne sepolto a Pinerolo.

Il matrimonio di Ludovico di Savoia

Dopo la morte del principe Amedeo il duca aveva ripreso i contatti con il re di Cipro per portare la figlia Anna di Lusignano in Savoia, non più come sposa di Amedeo ma di Ludovico. Re Jano era un nobile alquanto povero ma la figlia portava il diritto al trono di Cipro e di Gerusalemme.

Il contratto venne firmato nel 1432, grazie all’intervento di un ricco mercante veneziano, Luigi Correr, che aveva pagato quanto stabilito nelle corrispondenze e si era stabilito che la sposa doveva partire per la Savoia nei primi giorni di ottobre. Quando i preparativi per la partenza erano ormai conclusi, il nuovo re di Cipro, Giovanni II fratello del defunto Jano, in onore della sposa aveva organizzato un grande banchetto alla presenza di tutte la autorità locali e l’incontro era proseguito verso una festa nuziale che aveva superato di gran lunga il pantagruelico pranzo. Una parte degli invitati con la sposa si erano portati all’interno del castello del re per celebrare lo sposalizio per procura. Amedeo il Bastardo di Savoia era il procuratore dello sposo e il vescovo di Torino aveva celebrato la parte religiosa.

La partenza era stata rinviata a metà ottobre. Nel giorno stabilito Anna si era presentata al porto accompagnata da 60 persone, tanto che fu necessario allestire una seconda nave per il trasporto di tutte le necessità e i bagagli. Iniziava così il viaggio che sarebbe diventato stranissimo: la prima tappa era l’isola di Rodi ove trovarono grandi feste per la giovane sposa che andava in Occidente e lo stesso accadeva nell’isola di Corfù. A Venezia avevano ricevuto la notizia di estesi combattimenti in Lombardia e in Piemonte pertanto era sconsigliabile il viaggio in terra ferma ed era meglio proseguire via mare. A gennaio del 1433 le navi erano entrate nel porto di Nizza.

Dopo l’interminabile fatica il lungo corteo aveva visto all’orizzonte le prime case di Chambéry. Intanto il duca per l’occasione aveva invitato tutti i principi, i nobili e i conoscenti più accreditati; all’annuncio che il corteo si stava avvicinando Ludovico, alla testa dei suoi fedeli, gli era andato incontro fino alle porte della città. Poi si era ricomposto un lungo corteo e tutti assieme si erano diretti verso la chiesa del castello dove il vescovo aveva celebrato la messa e aveva confermato il rituale delle nozze. Era il 7 febbraio 1433. Dopo la cerimonia religiosa incominciarono i balli, che andarono avanti per sei giorni interi e…sei notti. Era insita negli ospiti di casa Savoia la curiosità di avvicinare la giovane sposa (16 anni) per vedere questa orientale, molto bella, dalla carnagione leggermente olivastra.

Titoli e successioni

Il duca a novembre del 1434 aveva conferito al figlio Ludovico la dignità di Principe di Piemonte. L’ultimo figlio maschio Filippo aveva assunto il titolo di Conte di Ginevra.

Contemporaneamente il duca aveva dettato una norma nella quale aveva stabilito che il titolo di Principe di Piemonte avrebbe dovuto sempre passare al figlio primogenito. Ludovico aveva conservato questo titolo fino al 1440 quando suo padre era salito al trono pontificio. Da tale data Ludovico era diventato duca e il titolo di Principe di Piemonte era passato a suo figlio Amedeo IX di cinque anni.

Ai primi di febbraio del 1435, alla coppia Ludovico — Anna era nato il primo figlio maschio, per la storia sarà Amedeo IX il Beato, il quale al compimento di un anno sarebbe stato sposato a Iolanda di Francia, di due anni, figlia del re di Francia Carlo VII e di Maria d’Angiò, con la clausola che la giovane sposa avrebbe dovuto vivere a Corte dei Savoia.

La spregiudicata Anna di Lusignano

Secondo alcuni significativi documenti, si diceva che quando ad Anna si era presentato lo sposo Ludovico, lei aveva fatto una smorfia di delusione, si aspettava un bel giovane, aitante, di corporatura prosperosa invece aveva davanti un giovane di sei anni più vecchio di lei, piuttosto magro e alquanto sgraziato.

A Corte la giovane Anna aveva portato una ventata di giovinezza accompagnata da una buona dose di spregiudicatezza e maliziosità. Aveva sempre in spalla un pappagallo parlante e il nano e i giocolieri che si era portata appresso a Corte si muovevano da padroni e non come servi. Facevano cronaca le innumerevoli feste che organizzava con prelibatezze d’ogni genere e tra i tanti invitati si sceglieva un nugolo di amanti alquanto corpulenti. Il tutto con sommo dispiacere per il tesoriere che vedeva dissipare il vasto patrimonio di Amedeo VIII.

La principessa Anna, diventata duchessa dopo il 1440, morì a 43 anni nel 1462, tre anni prima di Ludovico suo marito, aveva lasciato a Corte una grande gaiezza come non si era mai vista in casa Savoia ma aveva lasciato pure una nidiata di eredi, infatti Amedeo IX era il primo dei 17 — 18 — 19 (?) figli che avevano allietato la coppia.

※ ※ ※

Vuoi continuare a leggere? Iscriviti gratuitamente alle nostre newsletter!

Rivista Savej on line è un progetto della Fondazione Culturale Piemontese Enrico Eandi per la diffusione della cultura e della storia piemontesi. Se non l’hai ancora fatto, iscriviti ora: la registrazione è completamente gratuita e ti consentirà di accedere a tutti i contenuti del sito.

Non ti chiederemo soldi, ma solo un indirizzo di posta elettronica. Vogliamo costruire una comunità di lettori che abbiano a cuore i temi del Piemonte e della cultura piemontese, e l’e-mail è un buon mezzo per tenerci in contatto. Non ti preoccupare: non ne abuseremo nè la cederemo a terzi.

Nelle ultime 24 ore si sono iscritte 7 persone!

Raccontare il Piemonte, un articolo alla volta.
Logo Libreria Savej