Amedeo VIII: storia ‘d n’antipapa

Ij 600 ani dël Ducà Sabaud: scunda part

Illustrazione © Ginger Berry Design
Pino Perrone
Pino Perrone

Docente per 30 anni al Corso di cultura piemontese della Famija Turinèisa, insegna attualmente Lingua, letteratura e storia del Piemonte nelle Università della Terza Età di Torino e di Asti. Nel 2000 è stato scelto dalle Unioni delle Associazioni Piemontesi nel Mondo per una serie di seminari in varie località dell’Argentina e del Brasile.

  

Raccontare la lingua piemontese è uno degli obiettivi di Rivista Savej. L’articolo che segue è quindi scritto in piemontese utilizzando la cosiddetta grafia internazionale, mentre per i meno avvezzi a questa lingua, a fondo pagina è presente la traduzione in italiano, con lo scopo di aiutare il lettore nella comprensione del testo e avvicinarlo al contempo alla lingua piemontese.

An Piemunteis
Scrit an Piemuntèis Antërnassiunal.

Chèiche mèis andaré an sl’Arvista Savej i l’avìu ancumensà a cunté la storia dla nàssita dël Ducà Sabaud racuntand le vicende che a l’han portà a la misteriusa mort d’Amedeo VII dit ël Cunt Russ. Stu fait a l’ha signà an manera forta la gioventüra dël fieul, Amedeo VIII, ch’a l’é stait custret a marié a 10 agn Maria di Borgogna për arpiesse ‘l pudèj ant la cuntea.
Ura i fuma quaiche pass andré e i vëdduma lon ch’a l’era suceduje an cuj mument drinta la Gesia Catolica.

La Gesia dividua ‘n dùe fassiun

A l’era da poc passaje ‘l perìud ëd la catività avignunèisa che as ciusava cun papa Gregorio XI ant ël 1376 cun l’arturn a Ruma. Dùi ani dop, ant ël 1378, a ‘ncumensava la Sisma d’Ucident derivà da l’elessiun ëd dùi papa. Tüt a l’era derivà dal Cunsili ‘d Custansa dël 1414 cun l’arnunsia ‘d papa Gregorio XII, al sécul Angelo Correr, ant ël 1415 e cun la depusissiun ëd papa Giovanni XXIII, Baldassarre Cossa.

Concilio di Costanza
Cunsili ‘d Custansa.

La rivalità fra le dùe fassiun as marcava fortì cun ël papa ruman, Martino V, Oddone Colonna ël qual a difendìa cun tüte le forse ‘l so priurà ant la Sità Eterna. A sùa mort a vnisìa elegiü ‘l venessian Gabriele Condulmer ch’a piava ‘l nom d’Eugenio IV ch’a dimustrava d’esse mutubin testard ant sùe cunvinsiun.

1431: èl Cunsili ‘d Basilea a va desert

Papa Eugenio IV
Papa Eugenio IV

Ant ël mèis ëd luj dël 1431 a Basilea a vnisìa nunsià ün neuv Cunsili Ecuménic, desert për la mancansa ‘d priurà. Antlura na delegassiun as purtava a Chambéry da Amedeo VIII përchè a cissèisa ij so vëscu a pijé part al Cunsili; a stèmber as presentava ün sul cardinal, ël qual arseivìa la neuva che ‘l papa Eugenio IV da Ruma alvava ‘l Cunsili ‘d Basilea për pruclamene ün a Bulogna e n’aut an Fransa.

Da Basilea as prutestava cun tanta energìa përchè an virtü dij decrét stabilì a so temp a Custansa, ël Cunsili a pudìa nen esse trasferì e chi a tentava ëd felu a vnisìa giudicà cume erétic; a gené dël 1432, as mandava dùi emissari a Ruma për anvité përsunalment ël papa al lur Cunsili. A Basilea as presentava na cumissiun papal che a sustnìa l’auturità assuluta dla Cesa Catòlica rapresentà dal papa an Ruma. A custa diciarassiun, ij Pari Cunsiliar a pruclamavu l’infalibiltà dël Cunsili.

Ant la rusa sempe pì aüssa, a surzìa l’ideulugìa ‘d na cristianità pì nen rapresentà dal papa ma da un Cunsèj ëd vëscu (episcupatism): custa a l’era n’ideja già dëscutìa ‘nt ël Cunsili ‘d Nicea dël 325 d.C.

Dop diverse pressiun, a fërvé dël 1433, papa Eugenio IV a cuncedìa l’auturisassiun për ün Cunsili a Basilea, al qual a l’avrìu pijà part trè cardinaj an sùa rapresentansa.

L’imperadur Sigismondo a serca n’arcunsiliassiun

Antant a vnisìa fora l’euvra d’Amedeo VIII, arcest da Basilea e da Ruma qual àrbiter e cume giüdes ëd pas. ‘L düca a difidava dël papa Eugenio IV: an quant venessian, a pudìa sërché ‘d tiré vers chiel l’imperadur Sigismondo për arsolve le chestiun pulìtiche ‘d Venessia. Cuntüt l’imperadur as mantnìa sempre imparsial, e a sërcava ‘d sufuché le ruse sperand ant na favurevula ‘rcunciliassiun.

Sigismondo di Lussemburgo, imperatore del Sacro Romano Impero
Sigismondo di Lussemburgo, Imperadur dël Sacr Ruman Imper dal 1433.

Da Basilea a pretendìu dal papa n’arcunussiment definitiv ëd l’auturità dël Cunsili. Ël papa, dop na lunga meditassiun, a dësdìa l’urdin ëd traslassiun dël Cunsili, ma për ij Pari Cunsiliar a bastava nen përchè a-i era nen la sutmissiun. Pertant as andasìa anant cun la suspensiun dël vëscu ëd Ruma. Ancura na vira a ‘ntervenìa l’imperadur Sigismondo a calmé le aque: ant lë dzèmber dël 1433 ël papa arcunussìa ‘l Cunsili sensa ecessiun. Na ciambrea dël giugn dël 1434 a vurìa arcurfermé ij tratà ‘d Custansa, ma ‘l papa a l’era scapà a Firense përchè a Ruma quàiche rivulussiunari, dop na viulenta insuressiun, a l’avìu pruclamà Ruma na Repüblica.

Ant ël 1435 ël Cunsili ‘d Basilea a decretava che ‘l papa ‘d Ruma a pudìa pì nen elege cardinaj e a-j pruibìju assulutament da esercité ‘l neputism vers ij familiar o ai parent.

L’imperadur dël Sacr Ruman Imper, Sigismondo di Lussemburgo, dop avèj tentà ancura na vira n’arcunsiliassiun, a meuirìa a dzèmber dël 1437. Ël sustitüt, l’imperadur Alberto II d’Austria për ël mument as disinteressava dël cuntrast religius esistent.

1439: èl Cunsili ‘d Basilea a fà buté giü ël Papa

La Sisma tra le dùe part a cuntinuava.
A magg dël 1439 a vnisìa cunvucà ün Cunsili a Basilea, a j’eru present 400 delegà, ij quai suta la guida dl’Aleman, cardinal d’Arles, a ‘ndasìu anant ant ël cumpun-e le acuse al Papa, lassandje a cust ün màrgin ëd temp për andé a Basilea për dësculpesse. Naturalment ël papa as bugiava nen da Ruma, e ‘l prucess a avanzava, a la fin dël qual ün vëscu a lesìa le imputassiun: an cuntumassia, rivultus, sismàtic e erétic. Pertant Gabriele Condulmer, alias papa Eugenio IV a vnisìa diciarà calà giü da la seuja puntìfissa.
Ël Papa da Ruma a rispundìa cun na Bula anduva a diciarava erétic ij Pari Cunsiliar e tüti cui che a l’avìu partessipà.

Habemus Pontificem

Për ël Cunsili, papa Eugenio IV a l’era pì nen an càrica ‘d cunseguensa a l’era necessari elege n’aut papa. Al’é s-ciuduje ‘l nom d’Amedeo VIII. A j’eru a so favur lë stat munacal e eremìtic ch’a l’era sutpunusse, le ideje religiuse da sempre manifestà, la pietà natural, le mansiun ëd pas che da sempre a l’avìa dimustrà, la pietà ‘n so sentiment e an pì chiel a pudìa cunté su tanti prensi e ‘d përsun-e bin piassà an tüta Eüropa.

Andasend anant cun la vutassiun, al quint scrütini ‘l dësvari fra Amedeo VIII e j’auti candidà a l’era giumaj empì, tant che ‘l cardinal Aleman, da la fnestra dël Seminari, anduva a l’era svulgiusse la vutassiun, a pudìa nunsié: Habemus Pontificem. A l’era ‘l sinc ëd nuvèmber dël 1439.

Na lunga cualera ‘d përsun-e a caval as purtava da Basilea a Ripaglia për cumuniché al Düca l’ésit ëd la vutassiun. L’eremita as presentava an sla seuja dël munasté cun a col ël lung càmus gris munacal, na lunga barba e mutubin maire, a l’avìa 56 ani e a la cunussensa dij risultà dla vutassiun, a dventava ancur pì spali e a ciamava ün po ‘d temp për penseje ansima se aceté o no la càrica.

Amedeo VIII di Savoia
Amedeo VIII ëd Savoia

A-j rëspundìu che a-i era nen ëd temp, antlura ‘l Düca a tumbava an ginuj e cun le man al cel, a acetava lon che ‘l Cunsili a l’avìa decidü, a pijava ‘l nom ëd Felice V. Tüti ij cumpunent ëd la cualera as dësmuntavu da caval e a s’anginujavu al neuv Papa, e Felice V, mutubin emussiunà tant ch’a riessija nen a dì na parola, cun ëd gest a ‘nvitava a ‘ndé an gesia, anduva ün vëscu a tessiva la làüda al prensi e ‘d sùa cristianità, e n’aut a lesìa la formula dël giurament.

Dop a seguija la vestissiun dël Papa, ël qual as gavava la lunga vestimenta grisa dij muniu për butesse adoss ël vestì bianc papal e peui as rassegnava a fesse scursé la barba, anfin as dimëttìa da la càrica ‘d düca sabaud, e a la passava al fieul Ludovico, present a la sirimonia.

Papa Felice V arnunsia al Ducà Sabaud

Quaiche di dop, una lunga cualera a cumpagnava papa Felice V a Thonon. An bel-sì Felice V a l’avìa arseivü j’Urdin Sacr minur e a Basilea ‘l 24 ëd luj dël 1440 a arseivìa j’Urdin Sacr superiur, la cunsacrassiun e l’incurunassiun ufissial, dventand papa a tüti j’efét, e arnunsiand al Ducà Sabaud a apartenìa cumpletament a la cristianità.

Ël papa Felice V a passava sùe giurnà, ultra a le funsiun religiuse a raport cun ël Cunsèj, e a lese le neuve dël ducà che minca di ël fieul Ludovico a-j mandava da Thonon.

Ël Cunsèj a j’arcurdava an cuntinuassiun ël giurament ëd dipendenza ch’a l’era staje impunü. Vers la fin dël 1442 ël Papa a fasìa nuté ai Pari Cunsijar che për sùa salute chiel a l’avìa dabzogn dël clima dël lag Lemano, a pijava pertant ca a Losanna. A l’era na bun-a manera për dëstachesse da cui prelà che a lu sufucavu cun arceste e ingiunsiun.

Tanti anteressi an gieug

Filippo Maria Visconti
Filippo Maria Visconti

An Eüropa l’elessiun ëd papa Felice V a l’avìa nen avü cula esplusiun che ‘s së spetava; diversi cap d’ëstat e tanti nobij, as diciaravu prunt a susten-e ‘l Papa ‘d Ruma.

Mac ël gënner d’Amedo VIII, Filippo Maria Visconti düca ‘d Milan, che a l’avìa marià an scunde nosse, ant ël 1428 la prima fija Maria, a sustnìa për n’apogg sensa cundissiun përchè darera a stërmava n’anteresse përsunal për n’agiustament ëd so ram ëd nobiltà.

A l’era ciàir che ‘l Cunsili ‘d Basilea e lë stess Papa a pudìu intré an crisi: lë stess Puntéfis a l’avìa sërcà cun diversi tentativ e cun l’agiut dij so fedej (e ‘d vire arvulgendse a ‘d përsunagi nen propi legaj), a sluntané papa Eugenio IV, a pijé Ruma e Avignun, ma tüti ij tentativ a j’eru falì. La situassiun dël Cunsili ‘d Basilea e lë stess papa a pegiurava: papa Felice V a sërcava na sulussiun nen fàcila, anfin a s’antrigava ‘dco Carlo VII rè ‘d Fransa ma cun pochi arsultà.

Ant ël 1447 a meuirìa ‘l düca Visconti, a j’intravu sübit j’anteressi ‘d pijesse ‘l ducà ‘d Milan, ma ‘l fieul Ludovico a smijava nen an gré ‘d purté anant minca tratativa. A fërvé dl’istess agn a-j meuirìa papa Eugenio IV, al so post a vnisìa elegiü ‘l ruman Tommaso Parentucelli che a pijava ël nom ëd papa Niccolò V.

Amedeo VIII l’antipapa

Ancura na vira a ‘ntervenìa cume mediatur ël rè ‘d Fransa ‘l qual dop diverse tratative a riessìa a cunvinse papa Felice V. Custì ad avril dël 1449 a artirava tüte le acüse ch’a l’avìa lansà cuntra ij so aversari, a rendìa ij benefissi a chi a l’avìa gavaje e ‘l 7 d’avril dël 1449 a abdicava.

A giugn papa Niccolò V a vnisìa a cunussensa dle dimissiun ëd Felice V e da Spoleto a emanava na Bula ant la qual a numinava Amedeo VIII cardinal ëd Santa Sabin-a, Vicari Puntìfis ant ij leug anduva a l’era stait elét e a-j ciamava ‘d cunservé l’aministrassiun dël vëscuà ‘d Ginevra, sità anduva a l’avìa decidü d’artiresse.

La lunga Sisma ch’a l’era ‘ncumensà ant ël 1378 a l’era ciusa ant ël 1449.

Ant la genealugìa dij papa, Felice V a ven cunsiderà cume antipapa.

Ël poc espert Ludovico ëd Savoia

Ël düca Amedeo VIII, dop ël matrimoni dël fieul Ludovico cun la bela e malissiusa Anna di Lusignano, ël 7 nuvèmber dël 1434 a cunvucava ij famijar e tüta la Curt ant ël castel e a cunferìa al fieul la dignità ‘d prensi ‘d Piemunt.

Ludovico a dventava düca ant ël 1440 quand so pare as dëspujava ‘d tüte le càriche nubiliar për munté an sla seuja puntéfissa.

Ludovico di Savoia
Ludovico ëd Savoia

Dai primi pass cume nobil titulà, as capìa che Ludovico a l’avìa nen la stofa dël pare, a l’era për gnente cumunicativ, scars cume guerié e ‘ncur menu diplumàtic, ëd vire fin-a viulent, ma për inesperiensa o nen bun a riessìa an gnun-a imprèisa ch’ancumensava, malgré a-j rivèissu ij sugeriment e ij cunsèj d’Amedeo VIII dal puntificat.

La prima dimustrassiun negativa a la dasìa ant ël 1447 quand mort so cugnà Filippo Maria Visconti. Për Ludovico, cun l’agiut ëd sùa seur Maria, la vìdua dël Visconti, a jë smijava n’afé sissè fàcil pijé ‘l Ducà ‘d Milan, fruntegé e magari arpussé l’aut pretendent Francesco Sforza.

Partì cun ün bun nümer ëd cavajer e ‘d fant (sirca 6.000 an tüt), ma a le prime batajole an sla Sesia, dnans a lë strapudèj ëd lë Sforza a duvìa cedje ‘l pass e rivé a n’intèisa.

La mort d’Amedeo VIII

Amedeo VIII da l’artir ëd Ginevra, a pudìa ancora dé ‘d bun cunsèj a so fieul Ludovico ch’a l’era nen ün bun suldà e a valìa ancur menu cume aministradur, ma Amedeo VIII as dëstissava a Ginevra ‘l 7 ëd gené dël 1451, a l’avìa 68 ani.

Ant ël so testament a l’avìa previst tüt: a duvìa esse sutrà a Autacumba, ël nümer ëd përsun-e ch’a pudìu partessipé ai so funerai, ël nùmer ëd prèivi, vëscu e cardinaj, chi a pudìa usufruì ‘d sùe elargissiun, ël nümer ëd mësse an so sufragi, fin-a quante candèile a duvìu esse ‘nviscà.

A la Mëssa ’d sufragi ant ël Dom ëd Ginevra a pijavu part 300 prèive, peui a vnisìa sutrà a Ripaglia anvece d’Autacumba. Ant ël 1536, 85 agn dop, ij fransèis a ucupavu la sità ‘d Türin e gran part dël Piemunt, ün grüp d’erétic ëd Berna a sachegiava Ripaglia, a crasava ‘l monument che a l’avìa fait custrüe Ludovico e ij rest dël düca cacià e stërmà. Ant ël 1563 quand Emanuele Filiberto a rantrava ‘n pussess dij so teritori, a sërcava j’oss ëd so grand che a truvava ad Evian rabastà ant na cassiëtta. El tüt a vnisìa trasferì cun sirimonia a Türin e inumà ‘nt ël Dom. Carlo Alberto a-j fasìa transpurté ant la Capela dla Santa Sindone anduva as treuvu ancura ancheuj.

Cupola della Cappella della Sindone
Cüpola ëd la capela dla Sìndone, ant ël Dom ëd Türin.

Alianse e rivalità cun ël rè ‘d Fransa

An Fransa a s-cionfava na forta rivalità tra ‘l rè Carlo VII di Valois e ‘l delfin, so fieul Luigi XI che tra l’aut a l’avìa marià an scunde nosse ant ël 1451 Carlotta fija ‘d Ludovico. Ël düca Ludovico ‘d Savoia semper indecis, prima a partegiava për ün e peui për l’aut.

An cunclusiun Luigi XI a bandunava l’amicissia cun la ca ‘d Savoia e a truvava ant ël düca ‘d Borgogna n’aleà pì fiusà. A la mort ëd Carlo VII, Luigi XI a dventava rè ‘d Fransa; Ludovico a së stupìa che ‘l neuv rè a lu tratèissa cume ün südit e nen cume n’aleà cume chiel a sperava.

A l’incurunassiun dël rè ’d Fransa a partessipavu scasi tüti ij rapresentant dij vari stat d’Eüropa ma Ludovico, cuntüt a fussa ‘nvità, a partessipava nen përchè a savìa d’esse mac parèj e peui a l’avìa paüra ‘d cumbiné quaiche malfaita, antlura a mandava sofieul mas-cc, Filippo ël dit Sensa Tèra che a l’avìa pen-a cumpì 18 agn.

Erur dël nussent Filippo Sensa Tèra

Filippo II Senza Terra
Filippo II Sensa Tèra

Filippo a ‘quistava la fiusa dël rè ‘d Fransa ël qual arcambiava dasendje ël cumand d’ün plutun ëd fant ch’a duvìa purtesse an Ast an atèisa d’ün atac a la sità ‘d Genua. Ant la sitadin-a, ël giuvu zèrb e sensa süst, a vnisìa cuntatà da ëd prensi cuntrari a la pulìtica ‘d Luigi XI e a-j fasìu present che an Fransa a-i era ancamin na cungiura cuntra ‘l rè e ij rapresentant a j’eru Giacomo di Valperga, Jean de Varax e Claude de Seyssel.

Filippo a-j fasìa sërché e aresté, sensa savèj che custi trè omu a j’eru an pien-a fiusa dël rè, ël De Varax a mnisìa massà sübit për le pruteste, ël Seyssel a riessija a scapé, antramentre Giacomo di Valperga butà suta terìbij turtüre, a cunfessava d’at mai cumetü, pertant a vnisìa cundanà a mort për anegament ant ël lag ëd Ginevra.

Rientrà a ca, Filippo a na parlava a so pare përchè a l’era cunvint d’avèj fait ün gest eroic, mentre sò pare, che a cunussìa ij trè përsunagi a dventava spali e avend tëmma dla reassiun ëd Luigi XI as trasferìa pì che an pressa a Basilea. La reassiun a l’era nen fasse speté: ël rè ’d Fransa a vurìa sgnaché la Savoia anvadendla, dé la cassa a Filippo e a l’incussient Ludovico. La buria as pasiava ant l’avril dël 1464 quand Filippo II Sensa Tèra a vnisìa ciapà e sarà ant le përsun dël castel ëd Loches. Cust’ültima nutissia a l’é staita fatal a Ludovico che a meuirìa d’infart ël 25 gené dël 1465 a l’età ‘d 52 agn.

Castello di Loches
Castello di Loches

Csì a finìa amarament ël prim Ducà Sabaud. Përsunagi autorèivul sensa cheur, düca sensa puls, fumne ambissiuse e caprissiuse, parent antrigant e tanti auti che a viviu a curt a l’avìu risigà ‘d fé scumparì ‘l Casà, cunquistà dal Conte Verde, dal Conte Rosso e da Amedeo VIII ël Pacìfic. Ël Ducà a rialvava la testa cun l’ariv dël düca Emanuele Filiberto dit Cabeza de hierro, Testa ‘d Fer.

In italiano
Traduzione in italiano dell’articolo, scritto originariamente dall’autore in Piemontese Internazionale.

Qualche mese fa su Rivista Savej avevamo iniziato a ripercorrere la storia della nascita del Ducato Sabaudo raccontando le vicende che hanno portato alla misteriosa morte di Amedeo VII detto il Conte Rosso. Questo fatto segnò irrimediabilmente l’infanzia del figlio, Amedeo VIII, che si vide costretto a sposare a soli 10 anni Maria di Borgogna per riprendere il potere nella contea. Facciamo qualche passo indietro e vediamo cosa era successo nel frattempo all’interno della Chiesa Cattolica.

La Chiesa divisa in due fazioni

Era da poco passato il periodo della cattività avignonese che si era conclusa con papa Gregorio XI nel 1376 col ritorno a Roma. Due anni dopo, nel 1378, era iniziato lo Scisma d’Occidente originato dall’elezione di due papi. Il tutto aveva avuto origine dal Concilio di Costanza del 1414 con la rinuncia di papa Gregorio XII, al secolo Angelo Correr nel 1415 e con la deposizione di papa Giovanni XXIII, Baldassarre Cossa.

La rivalità tra le due fazioni si era accentuata maggiormente con il papa romano, Martino V, Oddone Colonna (1417–1431) il quale aveva difeso con tutte le forze il suo priorato nella Città Eterna. Alla sua morte veniva eletto il veneziano Gabriele Condulmer che prendeva il nome di Eugenio IV, il quale dimostrava di essere alquanto intransigente nelle sue convinzioni.

1431: il Concilio di Basilea è deserto

Nel luglio del 1431 a Basilea era stato indetto un nuovo Concilio Ecumenico, deserto per la mancanza di priorati. Una delegazione era andata a Chambéry da Amedeo VIII affinché sollecitasse i suoi vescovi a presenziare al Concilio; a settembre si era presentato un solo cardinale, il quale aveva ricevuto la notizia che papa Eugenio IV da Roma aveva sciolto il Concilio di Basilea per indirne un altro a Bologna e uno in Francia.

Da Basilea si protestava energicamente in quanto in virtù dei decreti stabiliti a Costanza, il Concilio non poteva essere trasferito e chi tentava di farlo veniva giudicato come eretico; erano stati inviati pertanto, nel gennaio del 1432, due emissari a Roma per invitare personalmente il papa al loro Concilio. A Basilea si era presentata invece una commissione pontificia la quale sosteneva l’autorità assoluta della Chiesa Cattolica rappresentata dal papa a Roma. A questa dichiarazione, i Padri avevano proclamato l’infallibilità del Concilio.

Nel dissidio sempre più acuto, scaturiva l’ideologia di una cristianità non più rappresentata dal papa ma da un Concilio di vescovi (episcopatismo): questa era un’idea già discussa nel Concilio di Nicea del 325 d.C.

Dopo diverse pressioni, nel febbraio del 1433, papa Eugenio IV aveva autorizzato un Concilio a Basilea, al quale avrebbero preso parte tre cardinali in sua rappresentanza.

L’imperatore Sigismondo tenta la riconciliazione

Intanto emergeva l’operato di Amedeo VIII, richiesto da Basilea e da Roma quale arbitro e come conciliatore. Il duca diffidava di papa Eugenio IV: in quanto veneziano, poteva cercare di attirare verso di sé l’imperatore Sigismondo per risolvere le questioni politiche di Venezia. Tuttavia l’imperatore si era mantenuto sempre imparziale, e aveva cercato di soffocare i dissidi sperando in una favorevole riconciliazione.

Da Basilea pretendevano dal papa un riconoscimento definitivo dell’autorità del Concilio. Il papa, dopo lunga meditazione, aveva ritirato l’ordine di traslazione del Concilio, ma per i Padri Conciliatori non era sufficiente in quanto mancava la sottomissione. Pertanto il vescovo di Roma era stato sospeso. Ancora una volta era intervenuto l’imperatore Sigismondo a calmare le acque: nel dicembre del 1433 il papa aveva riconosciuto il Concilio senza eccezioni. Un’assemblea del giugno del 1434 avrebbe riconfermato i trattati di Costanza, ma il papa era fuggito a Firenze in quanto a Roma alcuni rivoluzionari, dopo una violenta insurrezione, avevano proclamato Roma una Repubblica.

Nel 1435 il Concilio di Basilea aveva decretato che il papa di Roma non poteva più eleggere cardinali e gli si proibiva assolutamente di esercitare il nepotismo verso i familiari o i parenti.

L’imperatore del Sacro Romano Impero, Sigismondo di Lussemburgo, dopo aver tentato ancora una volta una riconciliazione, moriva nel dicembre del 1437. Il sostituto, l’imperatore Alberto II d’Austria per il momento si disinteressava del conflitto religioso esistente.

1439: il Concilio di Basilea depone il Papa

Lo Scisma tra le due parti continuava.
A maggio del 1439 veniva convocato un Concilio a Basilea, a cui erano presenti 400 delegati, i quali sotto la guida del cardinale d’Arles, l’Aleman, avevano accusato il Papa, lasciando a questi un certo margine di tempo per andare a Basilea per discolparsi. Naturalmente il papa non si era mosso da Roma e il processo era continuato, al termine del quale un vescovo aveva letto le accuse: contumace, ribelle, simoniaco, scismatico ed eretico. Pertanto Gabriele Condulmer, alias papa Eugenio IV era stato dichiarato deposto dal soglio pontificio. Il Papa da Roma aveva risposto con una bolla in cui aveva dichiarato eretici i Padri Conciliatori e tutti quelli che avevano partecipato.

Habemus Pontificem

Per il Concilio, papa Eugenio IV era decaduto quindi era necessario eleggere un nuovo papa. Si propose il nome di Amedeo VIII. Giocavano a suo favore lo stato monacale ed eremitico, le idee religiose che aveva manifestato, la pietà insita in lui, le mansioni pacifiste che da tempo aveva dimostrate e in più poteva contare su innumerevoli principi e persone altolocate in tutta Europa.

Procedendo alla votazione, al quinto scrutinio il divario fra Amedeo VIII e gli altri candidati era incolmabile, tanto che il cardinale Aleman, dalla finestra del Seminario dove si era svolta la votazione, aveva potuto annunciare: Habemus Pontificem. Era il 5 novembre del 1439.

Un lungo corteo di persone a cavallo si era recato da Basilea a Ripaglia per comunicare al Duca l’esito della votazione. L’eremita si era presentato sulla soglia del monastero con addosso il lungo camice grigio monacale, una lunga barba e notevolmente dimagrito, aveva 56 anni e alla conoscenza dei risultati della votazione, divenuto ancora più pallido aveva chiesto tempo per meditare se accettare o no la carica.

Gli veniva risposto che non c’era tempo e allora il Duca era caduto in ginocchio e con le mani al cielo, aveva accettato quanto il Concilio aveva deciso, assumendo il nome di Felice V. Tutti i componenti del corteo erano scesi da cavallo e si erano inginocchiati al nuovo Papa, e Felice V, emozionatissimo, tanto che non riusciva a dire una parola, con gesti li aveva invitati ad andare in chiesa, dove un vescovo aveva tessuto l’elogio del principe e della sua cristianità e un altro aveva letto la formula del giuramento.

Dopo era seguita la vestizione del Papa, il quale si era spogliato dell’abito grigio monacale e aveva indossato quello bianco papale e si era rassegnato a farsi accorciare la lunga barba, indi si era dimesso dalla carica di duca sabaudo, trasmettendola al figlio Ludovico, presente alla cerimonia.

Papa Felice V rinuncia al Ducato Sabaudo

Qualche giorno dopo un lungo corteo aveva accompagnato papa Felice V a Thonon. Qui Felice V aveva ricevuto gli Ordini Sacri minori e a Basilea il 24 luglio del 1440 aveva ricevuto gli Ordini Sacri superiori, la consacrazione e l’incoronazione ufficiale diventando papa a tutti gli effetti, e rinunciando al Ducato Sabaudo apparteneva completamente alla cristianità.

Il papa Felice V passava le sue giornate, oltre a svolgere le funzioni religiose, mantenendo rapporti con il Concilio e leggendo le notizie del ducato che quotidianamente il figlio Ludovico gli mandava da Thonon.

Il Concilio gli ricordava continuamente il giuramento di dipendenza che gli era stato imposto. Verso la fine del 1442 ai Padri Conciliari il Papa aveva fatto notare che per la sua salute aveva bisogno del clima del lago Lemano, prendendo dimora a Losanna. Era un comodo modo di staccarsi da quei prelati che lo soffocavano con varie richieste e imposizioni.

Nuovi interessi in gioco

In Europa l’elezione di papa Felice V non aveva avuto quella notorietà che ci si aspettava; diversi capi di Stato e vari nobili, dopo diverse indecisioni si erano dichiarati pronti a sostenere il Papa di Roma.

Solo il genero di Amedeo VIII, Filippo Maria Visconti duca di Milano, che aveva sposato in seconde nozze nel 1428 la figlia primogenita Maria, propendeva per un appoggio incondizionato perchè dietro nascondeva un interesse personale per un aggiustamento del suo ramo nobiliare.

Era chiaro che il Concilio di Basilea e lo stesso Papa potevano entrare in crisi: lo stesso Pontefice aveva tentato con diverse mosse e con l’aiuto dei suoi fedeli (e alle volte rivolgendosi a personaggi non proprio legali), di estromettere il papa Eugenio IV, di impadronirsi di Roma e di Avignone, fallendo in tutti i suoi tentativi. La situazione del Concilio di Basilea e lo stesso Papa peggioravano: Felice V cercava una soluzione non facile e nel frattempo si era intromesso anche Carlo VII re di Francia ma con scarsi risultati.

Nel 1447 moriva il duca Visconti, subentravano così pure gli interessi di acquisire il ducato di Milano, ma il figlio Ludovico non sembrava in grado di portare avanti la trattativa. A febbraio dello stesso anno moriva papa Eugenio IV, al suo posto veniva eletto il romano Tommaso Parentucelli che prendeva il nome di papa Niccolò V.

Amedeo VIII l’antipapa

Ancora una volta era intervenuto come mediatore il re di Francia il quale dopo diverse trattative era riuscito a convincere papa Felice V. Questi ad aprile del 1449, aveva ritirato tutte le accuse lanciate a suo tempo contro gli avversari, aveva restituito i benefici a chi ne era stato privato e il 7 aprile 1449 aveva abdicato.

A giugno papa Niccolò V aveva preso atto delle dimissioni di Felice V e da Spoleto aveva emanato una bolla con cui nominava Amedeo VIII cardinale di Santa Sabina, Vicario Pontificio nei luoghi ove era stato eletto, pregandolo di mantenere l’amministrazione del vescovado di Ginevra, città in cui aveva deciso di ritirarsi.

Il lungo Scisma iniziato nel 1378 aveva così fine nel 1449.

Nella genealogia dei Papi, Felice V viene considerato come antipapa.

Lo sprovveduto Ludovico di Savoia

Il duca Amedeo VIII, dopo il matrimonio del figlio Ludovico con la bella e maliziosa Anna di Lusignano, il 7 novembre 1434 aveva conferito al figlio la dignità di principe di Piemonte.

Ludovico era diventato duca nel 1440 quando suo padre si era spogliato di tutte le cariche nobiliari per salire sul soglio pontificio.

Dai primi passi come nobile titolato, si capiva che Ludovico non aveva la stoffa del padre, non era molto comunicativo, scarso come guerriero e ancora meno diplomatico, alle volte perfino violento, ma per inesperienza o per incapacità non riusciva in nessuna impresa che iniziava, malgrado gli giungessero i suggerimenti e i consigli di Amedeo VIII dal soglio pontificio.

La prima dimostrazione negativa l’aveva fornita nel 1447 quando era morto suo cognato Filippo Maria Visconti. A Ludovico, con l’aiuto di sua sorella Maria, la vedova del Visconti, sembrava una cosa abbastanza facile impossessarsi del Ducato di Milano, fronteggiare e magari sconfiggere l’altro pretendente Francesco Sforza.

Era partito con un buon numero di cavalieri e di fanti (circa 6.000 in tutto), ma alle prime scaramucce sulla Sesia, davanti allo strapotere dello Sforza aveva dovuto cedergli il passo e arrivare ad un’intesa.

La morte di Amedeo VIII

Amedeo VIII dal ritiro di Ginevra, avrebbe potuto ancora dare dei buoni consigli a suo figlio Ludovico, che non era un buon guerriero e valeva ancora meno come amministratore, ma si spense a Ginevra il 7 gennaio 1451, all’età di 68 anni.

Nel suo testamento aveva previsto tutto: doveva essere sepolto ad Altacomba, il numero di persone che potevano partecipare ai suoi funerali, il numero di preti, vescovi e cardinali, chi poteva usufruire delle sue elargizioni, il numero di messe in suffragio, perfino quante candele dovessero essere accese.

Alla Messa di suffragio nel Duomo di Ginevra avevano presenziato 300 sacerdoti, quindi era stato tumulato nell’eremo di Ripaglia anziché ad Altacomba. Nel 1536, 85 anni dopo, i francesi avevano occupato Torino e gran parte del Piemonte, un gruppo di eretici di Berna aveva saccheggiato Ripaglia, distruggendo il monumento che aveva fatto costruire Ludovico e i resti della salma erano stati sottratti e nascosti. Nel 1563 quando Emanuele Filiberto era rientrato in possesso dei suoi territori, aveva cercato le ossa del suo avo che aveva trovato ad Evian raccolti in una cassetta. Erano stati trasferiti con solennità a Torino e tumulati nel Duomo. Carlo Alberto li aveva fatti trasportare nella Cappella della Santa Sindone ove si trovano ancora oggi.

Alleanze e rivalità con il re di Francia

In Francia era scoppiata una forte rivalità tra il re Carlo VII di Valois e il delfino, suo figlio Luigi XI che tra l’altro aveva sposato in seconde nozze nel 1451 Carlotta figlia di Ludovico. Il duca Ludovico di Savoia sempre indeciso, prima aveva parteggiato per uno e poi per l’altro.

In conclusione Luigi XI aveva abbandonato l’amicizia con la casa Savoia e aveva trovato nel duca di Borgogna un alleato più affidabile. Alla morte di Carlo VII, Luigi XI era diventato re di Francia; Ludovico si era stupito che il nuovo re lo trattasse come un suddito e non come alleato come lui sperava.

All’incoronazione del re di Francia avevano partecipato quasi tutti i rappresentanti dei vari Stati dell’Europa ma Ludovico, seppur invitato, non aveva partecipato, sia perché era consapevole della sua mediocrità sia per paura di combinare qualche guaio, e aveva mandato quindi il suo figlio maschio, Filippo il Senza Terra che aveva appena compiuto 18 anni.

Gli errori dell’ingenuo Filippo Senza Terra

Filippo avevo conquistato la fiducia del re di Francia il quale lo aveva ricambiato assegnandogli il comando di un plotone di fanti, che doveva portare ad Asti in attesa di un attacco alla città di Genova. Nella cittadina, il giovane imberbe e incosciente, era stato avvicinato da diversi principi contrari a Luigi XI che gli avevano fatto notare che in Francia era in atto una congiura contro il re i cui responsabili erano Giacomo di Valperga, Jean de Varax e Claude de Seyssel.

Filippo li aveva fatti cercare e li aveva arrestati senza sapere che questi tre uomini erano in piena fiducia del re, il De Varax era stato ucciso subito per le proteste, il Seyssel era riuscito a fuggire, mentre Giacomo di Valperga, sottoposto ad atroci torture, aveva confessato atti non commessi ed era stato condannato a morte per annegamento nel lago di Ginevra.

Rientrato a casa, Filippo ne aveva parlato con suo padre perché era convinto di aver compiuto un gesto eroico, mentre suo padre, che conosceva i tre, era impallidito e temendo la reazione di Luigi XI si era trasferito urgentemente a Basilea. La reazione non si fece attendere: il re di Francia voleva schiacciare la Savoia, invaderla, dare la caccia a Filippo e all’incosciente Ludovico. L’ira si placò solo ad aprile del 1464 quando Filippo II Senza Terra venne catturato e rinchiuso nelle prigioni del castello di Loches. Quest’ultima notizia fu fatale a Ludovico che morì d’infarto il 25 gennaio 1465 all’età di 52 anni.

Così finiva amaramente il primo Ducato Sabaudo. Personaggi autorevoli senza cuore, duchi senza polso, mogli ambiziose e capricciose, parenti intriganti e molti altri che vivevano a corte avevano rischiato di far scomparire il Casato, retto e conquistato dal Conte Verde, dal Conte Rosso e da Amedeo VIII il Pacifico. Il Ducato rialzerà la testa solo coll’avvento del duca Emanuele Filiberto, Cabeza de Ierro, Testa di Ferro.

※ ※ ※

Vuoi continuare a leggere? Iscriviti gratuitamente alle nostre newsletter!

Rivista Savej on line è un progetto della Fondazione Culturale Piemontese Enrico Eandi per la diffusione della cultura e della storia piemontesi. Se non l’hai ancora fatto, iscriviti ora: la registrazione è completamente gratuita e ti consentirà di accedere a tutti i contenuti del sito.

Non ti chiederemo soldi, ma solo un indirizzo di posta elettronica. Vogliamo costruire una comunità di lettori che abbiano a cuore i temi del Piemonte e della cultura piemontese, e l’e-mail è un buon mezzo per tenerci in contatto. Non ti preoccupare: non ne abuseremo nè la cederemo a terzi.

Nelle ultime 24 ore si sono iscritte 6 persone!

Raccontare il Piemonte, un articolo alla volta.
Logo Libreria Savej