Illustrazione © Giuseppe Conti

Chi a l’ha massà ‘l Cunt Russ?

Storia dij 600 ani dël Ducà Sabaud: prima part

Pino Perrone
Pino Perrone

Docente per 30 anni al Corso di cultura piemontese della Famija Turinèisa, insegna attualmente Lingua, letteratura e storia del Piemonte nelle Università della Terza Età di Torino e di Asti. Nel 2000 è stato scelto dalle Unioni delle Associazioni Piemontesi nel Mondo per una serie di seminari in varie località dell’Argentina e del Brasile.

  

Raccontare la lingua piemontese è uno degli obiettivi di Rivista Savej. L’articolo che segue è quindi scritto in piemontese utilizzando la cosiddetta grafia internazionale, mentre per i meno avvezzi a questa lingua, a fondo pagina è presente la traduzione in italiano, con lo scopo di aiutare il lettore nella comprensione del testo e avvicinarlo al contempo alla lingua piemontese.

An Piemunteis
Scrit an Piemuntèis Antërnassiunal.

Ël 20 d’utüber dël 2016, a Türin, ant l’aula cunsijar ëd Palass Lascaris, sede dël Cunsèj Regiunal dël Piemunt, as duvertava ‘l cunvegn Savoie, bonnes nouvelles — Studi storic ant ël 600° aniversari dël Ducà ëd Savoja grupà a la mustra dla Biblioteca Nazionale di Torino “Piemonte, bonnes nouvelles” cun l’espusissiun ëd document e ‘d testimunianse dë storia sabauda.

Sensa vurèj aprufundì lon ch’a l’é già stait dit ant ël cunvegn, as veul-sì capì ij përsunagi e ij mutiv che a l’han purtà la Cuntea ‘d Savoja a dventé Ducà ant ël 1416

L’infansia sfurtünà d’Amedeo VIII

Ritratto di Amedeo VIII
Ritrat d’Amedeo VIII.

Ël cit Amedeo a chersìa dusman përchè a l’era ‘d custitussiun dlicà, rachìtic e mutubin stràbic. A l’età d’eut ani a l’avìa assistü, sensa pudèj fé chèicos, a la mort dël pare, ël Cunt Russ ch’a l’avìa mac 31 ani, tra terìbij dulur e crij për le suferense e për ël mal giumai ‘ncüràbil. Ancadnà da cui crij e da cola visiun ëd suferensa, tant ch’a-i sarà pì gnün suris ant sùa vita futüra.

Amedeo VII dit ël “Cunt Russ”

Për capì lon ch’a l’avìa influensà ‘l caràter dl’ Amedeo VIII a l’é necessari fé ün cit excursus su Amedeo VII dit ël Cunt Russ e su Amedeo VI dit ël Cunt Verd.

A fërvé dël 1360 Bona di Borbone, fomna d’Amedeo VI dit ël Cunt Verd, ant ël castel ëd Chambéry, a dasìa a la lus ün mas-cc ch’a-j butavu ‘l nom d’Amedeo (a sarà peui ‘l VII).

Savuma che ‘l giuvu a-j piasìa mutubin la vita a l’aria duverta fasend ëd lunghe cavalcà ant le campagne dij pudèj savujard; a 14 ani a vurìa dësserne da so pare, sircundandse ‘d drapò, ëd mantlin-e, dij finiment për ij cavaj tüt ëd culur russ, për sòn a dventerà ‘l Cunt Russ.

Ritratto di Amedeo VII detto il
Ritrat d’Amedeo VII dit ël “Cunt Russ”.

Për la cuntinuassiun ëd la dinastìa a bzognava sërcheje, cun na bun-a pressa, na spusa për ël giuvu Amedeo. A vnisìa andividuà an Fransa ant la fija ëd Giacomo di Berry, frel ëd Carlo V ël rè ‘d Fransa. Tra le dùe part anteressà as firmava ün cuntrat anduva Amedeo (ëd 12 ani), a l’avrìa marià, quand a rivava a l’età giusta, Bona di Berry che an cul mument a l’avìa des agn.

Ël fint matrimoni a vnisìa selebrà a Paris ant ël 1377, la cubia, giudicà ancura nen madura a vive ansema, pertant a ‘rturnavu minca ün cun le proprie famije, cun la prumëssa d’artruvesse magara quat ani dop.

Ël testament dël “Cunt Verd”

Amedeo VI detto il
Amedeo VI, dit ël “Cunt Verd”.

Ant ël 1309 Papa Clemente V a l’avìa ancumensà la “Cattività Avignonese”, visadì a spustava la sede apustolica da Ruma ad Avignun.

An cul mument a-i eru dui Papa, ün ad Avignun e l’aut a Ruma, pertant dissidi an cuntinuassiun tra ij dui post e ‘l popul e ij militar a partessipavu për l’ün o për l’aut. Csì la regin-a ‘d Nàpuli, Giovanna d’Angiò as diciarava a favur ëd Papa Clemente VII, ma da Ruma Papa Urbano VI a la disìa erética e decadüa da so mandà ‘d regin-a.

A l’era na lota cuntinua tant che ‘l Duca ‘d Pruvensa ch’a l’era a favur ëd Papa Clemente VII a dasìa l’incàric a Luigi d’Angiò, al qual as grupava ‘dco Amedeo VI, ël Cunt Verd ëd ricunquisté ‘l regn ëd Nàpuli.

Ij dui ant ël mèis ëd luj dël 1382 a partìo për ël sud d’Italia e ant ël mèis d’utüber a vëddìo Nàpuli, ma ‘l Cunt Verd a vnisìa malavi (furse ün prinsipi ‘d pest ?) e ‘l prim ëd mars dël 1383 a meuirìa.

Quaiche di prima ‘d meuire a l’avìa detà sùe ültime vuluntà. Cun grossa surprèisa, ant ël testament firmà dal Cunt as lesìa che la mujé Bona di Borbone a dventava la responsàbil, vita natural dël guvern ëd la Cuntea a fianch dël fieul Amedeo VII.

A l’era furse na stima e ün përfund bin vers sùa fumna o pitost na sfiusa ant ij cunfrunt dël fieul Amedeo VII ch’a l’avìa già 23 ani ?

Statua del Conte Verde a Torino
Statua dël “Cunt Verd” an piassa Palass ëd Sità, Turin.

Na neuva ‘mpensà a strincun-a la Cuntea

A l’era ‘l perìud dle arvire, dle ribeliun. Ant l’Aut Canavèis a l’era scupiaje l’arvolta dij Tuchin. L’etimulugìa dla parola a l’é dubia, furse tuc-mi visadì tüti për ün o dal latin medieval tuchinus ch’a l’ha ‘l significà ‘d ribel o ‘d predun.

Le mutivassiun ëd le ribeliun a j’eru prima ‘d tüt la fam, peui ël malcuntent cuntra ij grüp feudaj, naturalment ij ruraj a j’eru suta la tüa ‘d nobij locaj cume ij Valperga ‘d Masino, ij San Giorgio, ij Biandrate e cuntra ij San Martino, ij Castellamonte e ij Savoia.

A giugn dël 1387 Amedeo VII a l’era a Seriè, coadiuvà da Alberto di Challand cun sùe trüpe a butava a fer e feu Ivrèja e ij cumün vzin tant che a ubligava ij rivultus a dventé sùdit dij Savoja.

Tra ün cumbatiment e l’aut, ël Cunt Russ a tratava cun ij Durazzo e ij Grimaldi ëd caté la Cuntea ‘d Nizza ant la qual chiel a intrava a giugn dël 1388.

Arturnà an Piemunt Amedeo VII atacava cun forsa la Val Suana e Curgné ch’a j’eru cunsiderà ij sènter dël Tuchinagi e a la fin dë dzèmber dël 1390 le vaire rucafort a cedìu e ‘l Tuchinagi as cunsiderava batü e debelà.

Amedeo VII a lassava Ivrèja për Usta, a traversava ‘l Cit San Bernard e as purtava cun la Curt a Ripaille anduva a-j rivava la neuva che ant ël Valèis ëd lenga tedesca, a j’eru s-ciuduje ‘d rivolte che chiel a pensava ‘d cumbate cun na spedissiun d’armà. Quand ij suldà e ij mersenari a j’eru prunt për parte, a-j rivava la brüta nutissia dla mort amprovisa dël Cunt.

Castello di Ripaglia
Castel ëd Ripaille

Amedeo VII dit ël Cunt Russ a meuirìa ant la neuit tra ‘l 1° e ‘l 2 ëd nuvèmber dël 1391, a l’avìa mac 31 agn, a l’era ‘d custitussiun forta, san ëd salüte, a-j piasìa la vita a l’aria duverta, ij turnèj, la cassa e fé lunghe cavalcà.

Dunca a l’era suceduje chèicos ëd misterius ch’a l’avìa purtà a la mort ël giuvu Cunt.

L’arcan ëd la mort dël Cunt Russ

A Ripaille an cui di a l’era rivaje n’ospit mutubin ampurtant pertant an so unur a s’urganisava na batüa al singial. A l’era ‘l 9 d’utüber del 1391. A la vista dël singial, ël Cunt a sprunava so caval, ël qual për lë spavent a sghijava a tèra purtandse suta ‘l Cunt. Pruntament liberà dal caval, ël Cunt a presentava na bruta ferìa a la gamba che a vurìa nen saresse.

Bona di Borbone
Bona di Borbone

Ün famus médic Jean de Grandville a vnisìa anvità al castel ëd la cuntëssa-mare Bona di Borbone e arseivü cun tüti j’unur. Quand ël médic a l’é stait butà a cunfrunt cun ël Cunt Russ, cust-si a-j ciamava ch’a-j guarièissa la gamba, ch’a-j cuntrulèissa lë strabìsm ëd so fieul e che a-j risulvèissa sùa imputensa, përchè a l’era sùa anvìa avèj ancura ëd fieuj.

Ël Grandville a-j rispundìa che sùe arceste as pudìu varì, për ël cit Amedeo a l’era suficient ün cit taj sirogi a l’euj, antramente l’imputensa a l’era sicurament nen ün prublema: a bastava duvré sùe màgiche pilule, ‘d prudussiun propria. Ël médic a vëddìa che ‘l Cunt për sùa giuvu età a l’avìa na già difusa “alopecia”, përtant a sercava ‘d varì ‘dco custa.

Ritratto di Bona di Berry
Ritrat ëd Bona di Berry

Ël Cunt a diciarava da esse dispunìbil a seguì le cure ch’a-j prupunìa ‘l médic për l’imputensa sessual e për la calvissia ma a vurìa nen ch’ a-j tuchèissa l’euj dël fieul. Dal 10 d’utüber ël Cunt as sugetava a le cure dël Grandville, ël qual a dasìa la precedensa a cumbate la plata.

Për quant a riguardava l’imputensa, as savrà che dop le pilule angurgità, custe a l’avìu fait efét përchè dop vàire raport cun la mujé Bona ‘d Berry custa a l’era restà gravia, ma an sla testa del Cunt a-i era gnun-e visiun ëd cavèj, pitost la pel as presentava cun ün bel culur russ-sang che a-j fasìa mutubin mal.

Vers la fin dël mèis d’utüber, ij dulur a j’eru sempe pì fort, a Curt as cumensava a parlé ‘d velen, antlura as fasìa dëglutì l’ünic cuntravelen ch’as cunussìa antlura, visadì pùver ëd “licurn” slinguà ant ël vin, ma ij dulur a j’eru sempe pì fort, ël corp anter a l’era gunfià, gnanca le dusen-e ‘d sansüe butà an sël corp a riussìo a calmelu.

Ij crij dël Cunt as fasìu sente an tüt ël castel fin-a quand ant la neuit tra ël 1° e ‘l 2 ëd nuvèmber a spirava. Prima ‘d tiré l’ültim fijà, parland malament a cui pochi ch’ a j’eru restà davzin a disìa d’aresté ël médic Jean de Grandville e ‘l so agiutant Pierre de Lompnes ch’a l’avìu sërcà d’anvelenelu.

Maladia o antrig?

La mare Bona di Borbone a dasìa l’incàric ai so minist e sechertari ‘d fé d’arceste për scuvrì la verità. Antant ël médic e lë spessiari a vnisìu ciapà e butà an përsun.

Malattia Conte Rosso
Ant l’Età ’d Mes as chërdìa che la pùer ëd “licurn” o “ünicurn” a fussa n’armedi cuntra ‘l velen.

Dop dui mèis ant le përsun e le cuntinue turtüre, lë spessiari Pierre de Lompnes a cunfessava ch’a l’avìa giutà ‘l médic a fé an manera che ‘l Cunt a perdèissa minca facultà e minca pudèj. A luj dël 1393 lë spessiari a muntava an sla furca për esse ampicà.

Ëdco ‘l médic Jean de Grandville a cunfessava suta turtüra che l’ispiratris ëd tüt a l’era la cuntëssa-mare Bona di Borbone la qual a vurìa nen divide ‘l pudèj an sla Cuntea cun ël fieul, ma cumandé da sula.

Le rivelassiun d’ün fra’ a fan riduverté ‘l prucess

A cul punto ün fra’ fransëscan, furse ispirà da sùa cussiensa e për evité d’auti mort a vurìa purté a cunussensa dla vrità, malgré a-i fussa l’impusissiun dël silensi dla cunfessiun. Le testimunianse dël fra’ a pruvucavu la riduvertura dël prucess che a vnisìa n’ann dop le diciarassiun, e la sentensa final a l’era l’anulament ëd cula ch’a l’era staita ‘d Chambéry, la riabilitassiun cumpleta dlë spessiari. Belavans la sentensa tardiva a fasìa pì nen turné an vita an sla tèra lë spessiari.

Dop diversi ani a vnisìa liberà ‘dco ‘l médic Jean de Grandville e cust sentend mancheje le forse a rilassava na diciarassiun ch’a salvava la cuntëssa Bona di Borbone che mai e peui mai a l’avìa ciamaje ‘d debilité ël Cunt ma a l’avìa seguì sempe cun trepidassiun l’angunìa ëd so fieul, a scagiunava ‘dco lë spessiari. Giumai cun la cussiensa a post dop poc temp a meuirìa a causa djë stent e dle turtüre ch’a l’avìa subì an përsun.

Dop tüti ij prucess e ij mort e le vàire diciarassiun a restava ‘l mister ëd la causa dla mort dël Cunt Russ. Ant j’ani seguent ël cas a vnisìa studià dai médic legaj e da j’espert ëd le piante tòssiche e dij velen, la cunclusiun a vnisìa tanti ani dop e a l’era na cërtëssa sicura che ‘l Cunt a l’avìa ciapasse ‘l “tetano”, causà da la ferìa a la gamba ch’a l’avìa fait infessiun. A cui temp custa maladìa as cunussìa nen ma së scuvrìa che ün bateri a purtava ‘l passient a la cuntrassiun ëd tüti ij mùscuj, cumprèis cui dla facia.

Batibeuj ant la Cuntea

La cunclusiun a l’era che la Cuntea a drucava ant na cunfusiun e ant ün disurdin urganisativ. A-i era ün fieul, Amedeo VIII d’eut ani, spaventà e antërduà për avèj vist la tràgica mort ëd so pare.

El guvern, scond ij dui testament, a rubatava an sla nona Bona di Borbone antramentre la mare Bona di Berry ch’a l’era mai andaita d’acordi cun la mare-madona , dop avèj parturì na cita, as truvava n’aut spus e a lassava për sempre la Savoja.

Për l’interessament ëd Carlo VI, rè ‘d Fransa ël giuvo Amedeo VIII a vnisìa afidà a doi nobij fransèis për sùa educassiun ma a së stabilìa che quand ël giuvu a l’avrìa cumpì des agn a l’avrìa marià Maria di Borgogna csì cun ël matrimoni a dventava dl’età magiur e a l’avrìa podü arpijesse ‘l pudèj ant la Cuntea gavandje ün gross fastudi a la nona.

La dëstravisa sirimonia dle nosse a vnisìa faita ël 30 d’utüber dël 1393 a Chalon-sur-Saône, ma ij doi spos as artiravu minca ün ant ij propi alogg dandse l’apuntament për quaiche ani dop.

Ma custa a sarà la storia ‘d n’aut përsunagi, furse ‘l pì ampurtant për ël passagi dla Cuntea al Ducà. A sarà l’argument ëd la prossima puntà.

In italiano
Traduzione in italiano dell’articolo, scritto originariamente dall’autore in Piemontese Internazionale.

Il 20 ottobre 2016 a Torino, nell’aula consigliare di Palazzo Lascaris, sede del Consiglio Regionale del Piemonte, si apriva il convegno Savoie, bonnes nouvelles — Studi storici nel 600° anniversario del Ducato di Savoia con annessa la mostra della Biblioteca Nazionale di Torino “Piemonte, bonnes nouvelles” che raccoglieva documenti e testimonianze di storia sabauda.

Senza approfondire quanto già stato detto durante il convegno, si vogliono qui analizzare i personaggi e i motivi che hanno portato la Contea di Savoia a diventare Ducato nel 1416.

L’infanzia sfortunata di Amedeo VIII

Amedeo VIII, 17° ed ultimo Conte nonché 1° Duca di Savoia, nasceva a settembre del 1383 a Chambéry, era il primogenito di Amedeo VII detto il Conte Rosso e di sua moglie Bona di Berry. La nascita di Amedeo venne accolta con molto entusiasmo anche se a Corte vi era ancora un’atmosfera alquanto cupa in quanto sei mesi prima era morto improvvisamente il nonno del nascituro, Amedeo VI detto il Conte Verde.

Il piccolo Amedeo cresceva a stento perché di costituzione piuttosto gracile, alquanto rachitico e notevolmente strabico. All’età di otto anni aveva assistito impotente alla morte del padre il Conte Rosso di soli 31 anni, tra atroci dolori e urla per le sofferenze e per il male ormai incurabile. Attanagliato da quelle urla e da quella visione, non ci sarà più un sorriso sul suo viso negli anni a venire.

Amedeo VII detto il “Conte Rosso”

Per capire che cosa aveva influenzato il carattere di Amedeo VIII è necessario fare un breve excursus su Amedeo VII detto il Conte Rosso e su Amedeo VI detto il Conte Verde.

A febbraio del 1360 Bona di Borbone, moglie di Amedeo VI detto il Conte Verde, nel castello di Chambéry, aveva dato alla luce un maschio a cui era stato dato il nome Amedeo (che diventerà quindi Amedeo VII).

Sappiamo che al giovane piaceva molto la vita all’aria aperta e cavalcare lungo le campagne dei poderi savoiardi. A 14 anni voleva distinguersi dal padre circondandosi con drappi, mantelline, finimenti ai cavalli tutto in colore rosso, per questo motivo passerà alla storia come il Conte Rosso.

Per la continuazione della dinastia bisognava cercare, con una certa urgenza, una sposa per il giovane Amedeo. Questa veniva individuata in Francia nella figlia di Giacomo di Berry, fratello di Carlo V, re di Francia. Un contratto stabiliva che Amedeo (di 12 anni), avrebbe sposato, giunto all’età giusta, Bona di Berry che in quel momento aveva 10 anni.

Il finto matrimonio venne celebrato a Parigi nel 1377 e i due coniugi, giudicati ancora immaturi, tornarono dalle proprie famiglie con la promessa di vedersi quattro anni dopo.

Il testamento del “Conte Verde”

Nel 1309 Papa Clemente V dava inizio alla “Cattività Avignonese”, cioè spostava la sede apostolica da Roma ad Avignone.

In quel momento vi erano due Papi, uno ad Avignone e l’altro a Roma, vi era quindi un dissidio continuo tra le due sedi e le forze militari parteggiavano o per uno o per l’altro. Così la regina di Napoli, Giovanna d’Angiò si era schierata a favore di Papa Clemente VII ma da Roma Papa Urbano VI l’aveva dichiarata eretica e decaduta dal suo mandato di regina.

Era una lotta continua tanto che il duca di Provenza, seguace di Papa Clemente VII, aveva dato l’incarico a Luigi d’Angiò e ad Amedeo VI il Conte Verde, di riconquistare il regno di Napoli.

I due, nel mese di luglio del 1382 partirono per il sud Italia e nel mese di ottobre erano in vista di Napoli quando il Conte Verde si ammalò (forse un principio di peste?) e il 1°marzo del 1383, morì.

Qualche giorno prima di morire aveva dettato le sue ultime volontà. Con grossa sorpresa, nel testamento firmato dal Conte si leggeva che la moglie Bona di Borbone era responsabile, vita natural durante del governo della Contea a fianco del figlio Amedeo VII.

Era dunque stima e profondo amore verso sua moglie o piuttosto sfiducia nei confronti del figlio Amedeo VII che aveva raggiunto l’età di 23 anni?

Una notizia improvvisa scuote la Contea

Era il periodo delle rivolte, delle ribellioni. Nell’Alto Canavese era scoppiata la rivolta dei Tuchini. L’etimologia della parola è dubbia forse tuc-mi cioè tutti per uno o dal latino medievale tuchinus che significava ribelle o predone.

Le cause della ribellione erano la fame e il malcontento contro i gruppi feudali e i ribelli erano appoggiati da nobili locali quali i Valperga di Masino, i San Giorgio o i Biandrate in aperto contrasto con i San Martino, i Castellamonte e i Savoia.

A giugno del 1387 Amedeo VII si trovava a Ciriè, coadiuvato da Alberto di Challant il quale con le sue truppe metteva a ferro e fuoco Ivrea e i comuni vicini tanto da obbligare i rivoltosi a diventare sudditi dei Savoia.

Tra una guerriglia e un combattimento, il Conte Rosso aveva trattato con i Durazzo e i Grimaldi l’acquisto della Contea di Nizza nella quale sarebbe entrato a giugno del 1388.

Ritornato in Piemonte Amedeo VII aveva attaccato con forza la Val Soana e Cuorgnè, considerati i centri del Tuchinaggio e alla fine di dicembre del 1390 le varie roccaforti erano cadute e il Tuchinaggio si poteva considerare sconfitto e debellato.

Amedeo VII lasciava Ivrea per Aosta, con la Corte attraversava il Piccolo San Bernardo e giungeva a Ripaglia. Qui gli arrivava la notizia che nel Vallese di lingua tedesca, erano scoppiate diverse rivolte che pensava di debellare con una spedizione di armati, ma quando i soldati e i mercenari erano pronti per partire, giungeva la notizia della morte improvvisa del Conte.

Amedeo VII detto il Conte Rosso moriva nella notte tra il 1° e il 2 novembre 1391, aveva solo 31 anni, era forte di costituzione, sano di salute, amante della vita all’aria aperta, dei tornei, della caccia e di lunghe cavalcate.

Dunque era successo qualcosa di misterioso che l’aveva portato alla morte.

Il mistero della morte del Conte Rosso

A Ripaglia in quei giorni era arrivato un ospite alquanto importante, pertanto in suo onore era stata organizzata una battuta al cinghiale. Era il 9 ottobre 1391. Alla vista del cinghiale, il Conte aveva aizzato il suo cavallo, il quale per lo spavento era scivolato a terra trascinando sotto il Conte. Liberato dal cavallo, il Conte aveva riportato una vasta ferita alla gamba che avrebbe faticato a rimarginarsi.

Un famosissimo medico, Jean de Grandville, era stato invitato al castello dalla contessa madre Bona di Borbone e ricevuto con tutti gli onori. Quando il medico fu messo a confronto con il Conte Rosso, questi gli chiese di guarire la sua gamba ma di controllare anche lo strabismo di suo figlio Amedeo e di risolvere la sua impotenza in quanto era suo desiderio avere ancora dei figli.

Il Grandville sosteneva che le sue erano richieste che si potevano senz’altro soddisfare: per il piccolo Amedeo era sufficiente un piccolo intervento all’occhio mentre per l’impotenza non era certo un problema, sarebbe bastato utilizzare le magiche pillole di produzione propria. Il medico aveva inoltre notato che il Conte per la sua giovane età aveva una diffusa “alopecia” pertanto avrebbe tentato di porvi rimedio.

Il Conte accettò di seguire la cura proposta dal grande medico per l’impotenza sessuale e per la calvizie ma non voleva assolutamente che venisse operato il figlio. Dal 10 ottobre, il Conte si sottopose alle cure del Grandville, il quale tuttavia aveva deciso di dare la precedenza al combattere la calvizie.

Per quanto riguarda l’impotenza si saprà in seguito che le pillole prescritte avevano fatto effetto perché dopo alcuni rapporti con la moglie Bona di Berry questa era rimasta incinta, mentre per quanto riguarda la calvizie, sulla testa del Conte non erano ricresciuti i capelli ma piuttosto la cute presentava un colore rosso-sangue che doleva molto.

Verso la fine del mese di ottobre, i dolori si facevano sentire sempre più lancinanti, a corte si iniziava a parlare di avvelenamento, tanto che al Conte gli veniva somministrato l’unico antidoto allora conosciuto cioè polvere di “liocorno” sciolta nel vino, tuttavia i dolori erano sempre più forti, il corpo intero era gonfiato, nemmeno le dozzine di sanguisughe sparse sul corpo riuscivano a calmarlo.

Le urla del Conte si facevano sentire in tutto il castello finché nella notte tra il 1° e il 2 novembre Amedeo VII spirò. Prima però di esalare l’ultimo respiro, parlando con fatica ai pochi che gli erano rimasti vicino, il Conte ordinò che venissero arrestati il medico Jean de Grandville e il suo aiutante Pierre de Lompnès, rei di averlo avvelenato.

Malattia o complotto?

La madre Bona di Borbone aveva dato l’incarico ai suoi ministri e segretari di avviare un’inchiesta. Intanto il medico e il farmacista venivano catturati e imprigionati.

Dopo 2 mesi di prigionia e di torture continue, il farmacista Pierre de Lompnès confessava di aver aiutato il medico per far si che il Conte perdesse ogni facoltà e ogni potere. A luglio del 1393 il farmacista saliva sul patibolo per essere impiccato.

Anche il medico Jean de Grandville confessava sotto tortura che l’ispiratrice di tutto era la contessa madre Bona di Borbone la quale non voleva dividere il potere sulla Contea con il figlio ma comandare da sola.

Le rivelazioni di un frate riaprono il processo

A quel punto un frate francescano, forse roso nella coscienza e per evitare altri morti aveva portato a conoscenza la verità, malgrado l’imposizione del silenzio della confessione. Le testimonianze del frate provocarono la riapertura del processo che avveniva un anno dopo le dichiarazioni e la sentenza finale annullava quella emessa a Chambéry, riabilitando completamente il farmacista. Purtroppo la sentenza tardiva non poteva più farlo tornare in vita.

Dopo diversi anni veniva liberato pure Jean de Grandville, il quale sentendo le sue forze venir meno, aveva rilasciato una dichiarazione che salvava la contessa Bona di Borbone affermando che quest’ultima non aveva mai chiesto di debilitare il Conte, anzi aveva seguito con trepidazione l’agonia del figlio, e contemporaneamente scagionava anche il farmacista. Con la coscienza a posto sarebbe morto qualche tempo dopo a causa degli stenti e delle torture subite in prigione.

Dopo tutti i processi e i morti e le varie dichiarazioni rimaneva da risolvere il mistero della morte del Conte Rosso. Negli anni a seguire avrebbero studiato il caso i medici legali ed esperti in piante tossicologiche e veleni, giungendo molti anni dopo alla conclusione che la malattia contratta dal Conte era il tetano causato dalla ferita alla gamba che aveva fatto infezione. A quei tempi sconosciuta, la malattia infettiva era prodotta da un batterio che portava il paziente alla contrazione di tutti i muscoli compresi quelli facciali.

Caos nella Contea

In conclusione la Contea attraversava un periodo di confusione e disordine inaudito. Vi era un figlio Amedeo VIII di soli otto anni, spaventato e scioccato per la tragica morte di suo padre.

Il governo, secondo i due testamenti, era ricaduto sulla nonna Bona di Borbone, mentre la madre Bona di Berry che non era mai andata d’accordo con la suocera, dopo aver partorito una bimba, aveva lasciato per sempre la Savoia con un nuovo marito.

Per interessamento di Carlo VI Re di Francia, il giovane Amedeo VIII veniva affidato a due nobili locali per la sua educazione, ed era già stato stabilito che quando avrebbe compiuto 10 anni lo si sarebbe fatto sposare con Maria di Borgogna. Con il matrimonio il Conte sarebbe diventato maggiorenne e avrebbe potuto riprendersi il potere nella Contea escludendo la nonna.

La strana cerimonia nuziale avvenne il 30 ottobre 1393 a Chalon sur Saône, dopo il rito, i due novelli sposi ritornarono nelle proprie abitazioni e si sarebbero dati appuntamento per qualche anno dopo.

Ma questa sarà la storia di un altro personaggio, forse il più importante per il passaggio della Contea a Ducato e sarà l’argomento della seconda parte.

※ ※ ※

Vuoi continuare a leggere? Iscriviti gratuitamente alle nostre newsletter!

Rivista Savej on line è un progetto della Fondazione Culturale Piemontese Enrico Eandi per la diffusione della cultura e della storia piemontesi. Se non l’hai ancora fatto, iscriviti ora: la registrazione è completamente gratuita e ti consentirà di accedere a tutti i contenuti del sito.

Non ti chiederemo soldi, ma solo un indirizzo di posta elettronica. Vogliamo costruire una comunità di lettori che abbiano a cuore i temi del Piemonte e della cultura piemontese, e l’e-mail è un buon mezzo per tenerci in contatto. Non ti preoccupare: non ne abuseremo nè la cederemo a terzi.

Nelle ultime 24 ore si sono iscritte 8 persone!

Raccontare il Piemonte, un articolo alla volta.
Logo Libreria Savej