Dusset o scherset?

Orìgin e storia del di pi spaventus dl’ane

Bruno Villata
Bruno Villata

Laureato in Lettere e filosofia presso l’Università di Torino, ha conseguito il dottorato in Linguistica presso l’Université Laval di Québec. Vive e lavora in Canada dove ha insegnato presso diverse università. È autore di una grammatica della lingua piemontese.

  

Raccontare la lingua piemontese è uno degli obiettivi di Rivista Savej. L’articolo che segue è quindi scritto in piemontese utilizzando la cosiddetta grafia internazionale, mentre per i meno avvezzi a questa lingua, a fondo pagina è presente la traduzione in italiano, con lo scopo di aiutare il lettore nella comprensione del testo e avvicinarlo al contempo alla lingua piemontese.

An Piemunteis
Scrit an Piemuntèis Antërnassiunal.

L’ültim di d’utùber, che sì vaire a ciamu l’Halloween, a l’é na giurnà d’autüt particular, specialment për j’american e ij canadèis. Difati, seguend na tradissiun ch’a l’é cuminsà vers la metà dl’eutsent e ch’a l’é spantiasse an tüta l’America del Nord, a l’ambrün-a dël trantun utùber, tante masnà as travestu ant le manere pì drole e, an strup o cumpagnà dal pare, da la mare o da chèiche përsun-a pì granda, a van a tambüssé a la porta dle ca anlüminà e ch’a presentu ij sègn caraterìstic dë sta festa, val a dì na cussa veuida cun andrinta na candèila anvisca. Suvens la përsun-a ch’a deurb la porta a l’é co chila anmascrà e dop chèiche parola ‘d circustansa a sporz na manà ‘d caramele e ‘d ciculatin ai cit che, dop avèj-je bütà an so sachetin, as na van a suné ‘l ciuchin ëd la porta dla ca avzin-a. Se ‘l temp a l’é bel e a pieuv nen, sta prucessiun a peul duré tre o quatr ure.

Ma l’Halloween a l’é nen mac na festa për ij cit, ma co për ij grand. Dop na giurnà ‘d travaj, ij giuvu da marié, co lur travestì da personagi pitost uriginaj, a van a sin-a cun le muruse ant ën risturant o a ca ‘d chèiche amis. A l’é nen rair che, co le famije a fasu na bela sinota cun ij mangiarin pì apruprià a sta festa.

Culur caud per atmosfere sumbre

Folklore popolare - Gatti neri Halloween
Cartulina vintage d’Halloween.

Ij culur pì antunà për l’Halloween a sun ël giaun e ‘l nèir, mentre ij sìmbuj pì cararerìstic a sun le cusse giaune che, svuidà e sensa grimele, a sun suvens sculpìe tant da smijé ‘d face. Andrinta a ste cusse gravà a j’é suvens na candèila anvisca, tant ch’a smiju ‘d lanterne.
L’undulé dla fiama e le feuje ch’a creuvu a cuntribüissu a creé n’atmusfera particular, ch’a arcorda la labilità ‘d nosta vita.

A tuca dì che ant ij prim agn ch’i stasìa a Montreal i j’era stait mutubin surprèis ëd vëdde tante përsun-e travestìe, ch’a girulavu për le stra, trucà da Dracula, da Frankenstein o an d’aute manere ch’a fasìu quasi spavent. Ma adess, ch’i sun custümame a sta festa, e i l’hai capine lë spìrit, i la treuvu pì nen drola e i pensu ch’a fasa bin al mural ëd tanta gent e son, tant për ij cit che per ij grand.

“Don! Don! Requie eterna, ij prèive a cantu; / Don! Don! La neuit l’é nèira e a fa spavent; / E al lung dla stra ch’a men-a al Camposanto / Le feuje a cascu e as fan purté dal vent; / Dal vent ümid e frèid ch’a sübia fort / Për sufuché le vus dij nostri Mort!”
Luigi Pietracqua, “La sèira dij mort”

Na storia milenaria

Folklore popolare - Luna Halloween

Bin che l’Halloween a sìa dventà na festa mutubin ampurtanta an America e an Canadà, a tuca dì che sùe urìgin a sun nen american-e. Jë stüdius ëd le tradissiun pupular a l’han truvà che, già dël V sécul, tra j’irlandèis, ij galeis e jë scussèis a esistìa na festa dë stu géner, che an lenga irlandèisa a ciamavu “la neuit ëd la fin dl’istà”. An st’ucasiun la gent as travestìa da persunagi maléfic: magu, streghe, fantasma e vìa fort. A smija che je scussèis a ciamèissu sta festa Halloween. Cun la cristianisassiun co l’Halloween, cume d’aute feste pagan-e, a l’é staita afiancà da na festa cristian-a pì u menu avzin-a. Ant ës cas as trata ‘d cula dij Sant, ch’a l’é staita creà ant ël sécul ch’a fa neuv.

L’Halloween a l’é rivà an América vers la metà dël milaeutsent, quand na patela d’irlandèis, dë scussèis e co ‘d galèis a sun emigrà për scampé a la carestìa dël 1845. Secund la tradission, ant ij temp antic ij popuj pen-a mensiunà a chërdìu che a la fin d’utùber ij cunfin tra ‘l mund dij viv e cul dij mort a esistèissu pi nen e che ij mort a pudèissu turné an sla tera fasend ëd ravagi, spantiand ëd maladìe, vastand j’arcolt e causé ‘d gross darmagi.
Për difendse da st’invasiun ij viv a fasiu suvens ëd falò. Tra l’aut as chërdìa che ‘l feu a atirèissa le boje e custe le ratevuloire. A part son, vaire as bütavu ‘d mascre për imité jë spìrit maléfic e pasieje. A smija che cun la vnüa dël cristianesim an Irlanda, ste feste a fussu sparìe già dal sécol ch’a fa sinc.

An América sta tradissiun a l’é arpiasse dop ël 1920, e a l’é sì ch’as vëddu për la prima vira le cusse gravà. Cume già dit, adess l’Halloween a l’é ün-a dle feste pì pupular d’America e nen mac tra ij giuvu. E sta custuma a l’é spantiasse an vaire stat ch’a l’han gnente an cumün cun le tradissiun celtiche, ma a l’han guernà ij sìmbuj frus e funerari ‘d mijara d’ani fa, magara giuntandeine djauti. Ch’as pensa ai mort, ai mustru, ai fantasma, a le streghe, a jë striun, a le ratevuloire, ai cruass, ma co a le mascarìe, ai gat nèir, a le ragnà, a le mumie, për finì cun le ca pien-e ‘d fantasma.

Antiche tradissiun an Piemunt

Pensand a le tradissiun culegà a la festa dl’Halloween, an ven an ment che co an Piemunt a esistìa, e forse a esist ancura, la chërdensa ch’a l’avìu ij celt dl’Irlanda e dla Scossia a pruposit dij mort, valadì ch’a turnèissu an sla tera ant la neuit tra la fin d’utùber e ‘l prim ëd nuvèmber.

La prima dë ste testimunianse a l’era cula ‘d büté da part ëd vivande an meud che ij mort a pudèissu nütrisse. E im arcordu bin che vaire ani fa, quand ch’i j’era cit, bele mac a Türin a j’era ancura ‘d gent che, a la vigilia dij Sant, a bütava an sla taula ‘n bel mantil bianc e peui, prima d’andé a deurme, a-i lassava ansima ‘n cabarèt pien ëd cose da mangé, për ij mort. L’ünica cosa ch’im arcordu dë stu cabaret a l’é ch’a l’era pien ëd castagne büìje e già bele pla. A smija che l’induman matin, quand che la gent as dësviava, le castagne bianche a füssu sparìe, e ant ël cabarèt a-i restèissu mac ëd frise, cume se ij mort a l’avèissu vursü dije ai padrun ëd ca: “grassie i l’uma avüne pru!”.

Folklore popolare - Gatto nero con teschio

Vaire agn fa, quand ch’i l’avìa lesü che an Irlanda e ant j’aute regiun cèltiche, ant l’ültima sèira d’utùber, a l’era nurmal lassé ëd vivande për ij mort, i l’hai pensà che la pràtica, che an gèner jë stüdius dël fulclur a disu sparìa dël V sëcul, a duvìa esse mutubin pì veja përché che an Piemunt ij selt a esistìu prima dla cunquista ruman-a e a sarìa malfé pensé che tüte ste sirimonie a füssu culegà a le feste ruman-e dla dea Pomona o dij Parentalia. E son anche përchè ste feste a presentavu nen l’arturn dij mort an sla tera, né la famusa prucessiun ch’as treuva ant tradissiun cèltica.

Storie ed fantasm an Auta Langa

A stu pruposit, sì a ven bin mensiuné che, sempe quand i j’era cit, mìa mama ch’a l’era naita ant la Langa Auta anduva ch’a l’ha passà tüta sùa giuventü, a l’avìa cuntane na storia an sla prucessiun dij mort ch’a l’avìa sentü ant na vijà a ca ‘d parent. An poche, parole as tratava d’ën giuvnot che la sèira dël di dij mort, anvece dë sté a ca cun ij so, a l’avìa pì car andé an girundogna cun j’amis. E bin, ün-a dë ste sèire, turnand a ca dop avèj chità j’amis, a l’é ambatüsse ant la prucessiun dij mort, ch’a marciavu j’un daré a j’aut fasendse ciair cun ëd candèile. A na serta mira, ün dë sti spìrit a l’ha spurzüje sùa candèila as giuvnot ch’a l’ha piala, ma rivà a ca, a l’è ancurzüsse che la candèila ch’a l’avìa daje lë spìrit, a l’era në stinc.

“Ecco ch’a spuntu! — Oh Dio! che lunga fila! / Quanti ch’a n’j’é. — Salüte, anime care! / Oh quanti ch’a-i na passa, oh quanti mila!”
Luigi Pietracqua, “La sèira dij mort”
Luigi Pietracqua
Luis Pietracqua

Cun tüta prubabilità, ant j’ani passà l’idea dla prucessiun dij mort a duvìa esse mutubin anreisà ant l’univers cuncetual ëd vaire piemuntèis, bin s’as na parlava poc. Malgré son, i puduma truvene na testimunianza ant l’euvra ‘d Luis Pietracqua, ün djë scritur pï prulìfic ëd la literatüra an piemuntèis. Dacant ai vaire rumanz cume Lucio dle Venaria, Don Pipeta l’asile, Pietracqua, nait a Vughera dël 1832 e mort a Türin del 1901, a l’ha co scrivü na quaranten-a ëd cumedie e vaire puesìe, dunt un-a a l’é apùnto antitulà La sèira dij mort. Sta puesìa a l’é staita scrita dop la prutesta dij türinèis për ël trasferiment ëd la capital da Türin a Firense.

La devossiun vers ij mort an varie cultüre

Cum as peul dédüe da lon ch’a l’ha scrivü Lüis Pietracqua dop ij fait dël 1864, an Piemunt la chërdensa che ij mort a turnèissu an sla tèra a duvìa esse anreisà da sécuj ant la cultüra lucal, e nen rivé da l’Irlanda o da d’aute regiun. An efet, j’espert a disu che, già vers j’agn 1000 a.C., l’anfluensa dij celt transalpin a l’era tant forta ant ij teritori a nord dël Po che ancheuj a fan part dël Piemunt. Dop tüt a tuca pensé che la divussiun e ‘l rëspet dij mort a fa part ëd tante cülture.

Ch’as pensa a le pupulassiun ëd l’América latin-a ch’a arcurdavu ij mort a la fin dël mèis d’utùber, dop la stagiun dle pieuve, e le celebrassiun a duravu vaire di. Co sì la gent a chërdìa che an custi di ij mort a turnèissu da l’aut mund për andé a truvé ij viv dunt a j’eru ij prutetur. Natüral che an ste ucasiun as fèissu ‘d feste grandiuse cun ëd mangiarin e ‘d galuparìe foravìa. Peui, dël Sincsent, cun l’ariv ëd jë spagneuj e la cristianisassiun, a ste feste pagan-e a sun afiancasse cule cristian-e, e ancheuj ël prim ëd nuvèmber as festegia chi ch’a l’e mort giuvu (el dia de los muertitos) e ‘l di dop tüti j’auti (el dia de los muertos).

Decorazioni per El dia de los muertos
Decorassiun për “el dia de los muertos”.

Ma turnand ai celt e a sùe feste, James George Frazer, autur dël pressius The Golden Bough, a scriv che le feste pì amportante për ste pupulassiun a j’eru cula dla vigilia del prim magg e cula dla vigilia dël prim d’utùber, ch’as ësmijavu tant, e che tüte dùe a duvìu avèj n’urìgin mutubin luntan-a ch’a savìa ‘d paganésim. Beltane, an prinsipi ‘d magg, e Sambain, an prinsipi ‘d nuvèmber, a j’eru ëd feste mutubin significative për ij pastur celt e menu për j’agricultur. Difati, mentre a magg ij campagnin a l’aviù già sëmnà e a utùber l’avìu già purtà j’arcolt a la susta, sempe secund Frazer, rivà la prima ij pastur a purtavu jë strup fora a bruté l’erba frësca e peui, cun l’avzinesse dle giurnà frèide a turnavu a mné le bestie a la susta.

Beltane Fire Festival, Edimburgo.
Beltane Fire Festival, Edimburgo.

Le masche

Da lon ch’a scrivu j’espert, tra le vaire cose foravìa dë sti festival, a mensiun-u co la presensa dle streghe e ant ël Golden Bough as dis che, già antlura, chi ch’a parlava dle streghe a sarìa stait castigà. E fin a nen vaire ani fa sta chërdensa a l’era ancura viva ant le Langhe, anté che le strie a sun ciamà masche, vus ch’a duvrìa derivé dal latin, ma che vaire a disu rivé dal vej pruensal o dal lungubard. Avend passà chèiche agn ant la Langa Auta, quand ch’i j’era cit, im arcordu ancura che se cheidün a tucava ‘l tema dle masche, a lu fasìa a bassa vus e mac cun ëd përsun-e ch’a cunussìa propi bin.

A pruposit ëd le masche as disìa che, tüt essend ëd përsune pitost furavìa, a l’avìu l’aspet ëd përsune nurmaj e secund la chërdensa pupular a l’avìu ‘d pudèj estraurdinari. Se necessari a pudìu trasfurmesse ant ij persunagi pì svarià e co an bestie o an uget. An géner le masche a j’eru maléfiche përché ch’a purtavu ‘d maleur e ‘d digrassie e, cum ij mort ëd l’Halloween, a agìu dzurtüt ëd neuit.

Folklore popolare - Strega
Cartulina vintage d’Halloween.

Co s’as na parlava nen vaire, as peul dì che fin-a a na sinquanten-a d’ani fa, almen ant le Langhe, a j’era tanta gent ch’a savìa duntré storie dle masche, e an géner a je cuntava da rair e sempre malvulenté. Adess anvece a l’é propi malfé truvé ëd përsun-e ch’a parlu ancura dle masche, a menu ch’as trata nen ëd suget ch’ha l’han passà jë stanta. E chi ch’as arcorda ‘d cheidün-a ëd custe cunte a tribüla a truvé ij vaire detaj. Parèj, nen essendje gnente dë scrit përché che sti tema a fasìu part ëd la cultüra ural, na gran part ëd la testimuniansa dl’ünivers cuncetual familiar a nossi cé a l’é vulà an cel. A tuca però dì che an sì ültim agn, an vaire part dël Piemunt a-i sun ëd cültur dla storia e dle tradissiun lucaj, cume ‘l dutur Giacomo Giamello, ch’a sun riussì a arpurté a la memoria fait, custüme e tradissiun d’autüt dësmentià.


In italiano
Traduzione in italiano dell’articolo, scritto originariamente dall’autore in Piemontese Internazionale.

L’ultimo giorno di ottobre, che qui molti chiamano Halloween, è una giornata del tutto particolare, specialmente per gli americani e i canadesi. Difatti, seguendo una tradizione che è cominciata verso la metà dell’Ottocento e che si è diffusa in tutta l’America del Nord, al crepuscolo del trentun ottobre, tanti bambini si travestono nelle maniere più strane e, in gruppo o accompagnati dal padre, dalla madre o da qualche persona più grande, vanno a bussare alla porta delle case illuminate e che presentano i segni caratteristici di questa festa, vale a dire una zucca vuota con dentro una candela accesa. Spesso la persona che apre la porta è anch’essa mascherata e dopo qualche parola di circostanza sporge una manciata di caramelle e cioccolatini ai bambini che, dopo averle messe nei loro sacchettini, se ne vanno a suonare il campanello della porta della casa vicina. Se il tempo è bello e non piove, questa processione può durare tre o quattro ore.

Ma Halloween non è solo una festa per i bambini ma anche per i grandi. Dopo una giornata di lavoro, i giovani da sposare, anche loro travestiti da personaggi piuttosto originali, vanno a cena con le fidanzate in un ristorante o a casa di qualche amico. Non è raro che, anche le famiglie facciano una bella cena con i manicaretti più appropriati a questa festa.

Colori caldi per oscure atmosfere

I colori più intonati per Halloween sono il giallo e il nero, mentre i simboli più caratteristici sono le zucche gialle che, svuotate e senza semi, sono spesso scolpite tanto da sembrare delle facce. Dentro a queste zucche incise c’è spesso una candela accesa, tanto da assomigliare a delle lanterne.
L’ondulare della fiamma e le foglie che cadono contribuiscono a creare un’atmosfera particolare, che ricorda la labilità della nostra vita.

Folklore popolare - Pipistrello

Bisogna dire che nei primi anni in cui stavo a Montréal ero stato molto sorpreso nel vedere tante persone travestite, che giravano per le strade, truccate da Dracula, da Frankenstein o in altre maniere che facevano quasi spavento. Ma adesso, che mi sono abituato a questa festa, e ne ho capito lo spirito, non la trovo più strana e penso che faccia bene al morale di tanta gente e questo, tanto per i piccoli quanto per i grandi.

Una storia millenaria

Anche se Halloween è diventata una festa molto importante in America e in Canada, bisogna dire che le sue origini non sono americane. Gli studiosi di tradizioni popolari hanno scoperto che, già nel V secolo, tra gli irlandesi, i gallesi e gli scozzesi esisteva una festa di questo genere, che in lingua irlandese chiamavano “la notte di fine estate. In questa occasione la gente si travestiva da personaggi malefici: maghi, streghe, fantasmi e così via. Sembra che gli scozzesi chiamassero questa festa Halloween. Con la cristianizzazione anche Halloween, come altre feste pagane, è stata affiancata da una festa cristiana più o meno vicina. In questo caso si tratta di quella dei Santi, che è stata creata nel nono secolo.

Halloween è arrivato in America verso la metà del milleottocento, quando tantissimi irlandesi, scozzesi e anche gallesi sono emigrati per scampare alla carestia del 1845. Secondo la tradizione, nei tempi antichi, i popoli appena menzionati credevano che alla fine di ottobre il confine tra il mondo dei vivi e quello dei morti non esistesse più e che i morti potessero tornare sulla Terra devastando, diffondendo malattie, distruggendo i raccolti e causando grossi danni.
Per difendersi da questa invasione i vivi facevano spesso dei falò. Tra l’altro si credeva che il fuoco attirasse gli insetti e questi i pipistrelli. A parte questo, molti indossavano delle maschere per imitare gli spiriti malefici e calmarli. Sembra che con la venuta del Cristianesimo in Irlanda, queste feste fossero sparite già dal quinto secolo.

Folklore popolare - Ragno

In America questa tradizione si è ripresa dopo il 1920 ed è qui che si vedono per la prima volta le zucche incise. Come già detto, adesso Halloween è una delle feste più popolari d’America e non solo tra i giovani. E questa usanza si è diffusa in molti stati che non hanno niente in comune con le tradizioni celtiche ma hanno custodito i simboli sinistri e funerari di migliaia di anni fa, magari aggiungendone altri. Si pensi ai morti, ai mostri, ai fantasmi, alle streghe, agli stregoni, ai pipistrelli, ai corvi, ma anche agli incantesimi, ai gatti neri, alle ragnatele, alle mummie, per finire con le case infestate dai fantasmi.

Antiche tradizioni in Piemonte

Pensando alle tradizioni collegate alla festa di Halloween, mi viene in mente che anche in Piemonte esisteva, e forse esiste ancora, la credenza che avevano i Celti d’Irlanda e della Scozia a proposito dei morti, vale a dire che tornassero sulla terra nella notte fra la fine di ottobre e i primi di novembre.

La prima di queste tradizioni era quella di mettere da parte delle vivande in modo che i morti potessero nutrirsi. E mi ricordo bene che molti anni fa, quando ero bambino, anche solo a Torino, c’era ancora gente che, alla vigilia dei Santi, metteva sulla tavola una bella tovaglia bianca e poi, prima di andare a dormire, lasciava sopra un vassoio pieno di cose da mangiare, per i morti. L’unica cosa che mi ricordo di questo vassoio è che era pieno di castagne bollite e già pelate. Sembra che l’indomani mattina, quando la gente si svegliava, le castagne bianche fossero sparite e nel vassoio restassero solo le briciole, come se i morti avessero voluto dire ai padroni di casa: “grazie ne abbiamo avuto abbastanza!”.

Molti anni fa, quando ho letto che in Irlanda e in altre regioni celtiche, l’ultima sera di ottobre, era normale lasciare cibo per i morti, ho pensato che l’usanza, che in genere gli studiosi del folklore credono sparita dal V secolo, doveva essere molto più vecchia perché in Piemonte i Celti esistevano prima della conquista romana e sarebbe sbagliato pensare che tutte queste cerimonie siano collegate alle feste romane della dea Pomona o di Parentalia. E ciò anche perché queste feste non prevedevano il ritorno dei defunti sulla terra, né la famosa processione che si trova nella tradizione celtica.

Storie di fantasmi in Alta Langa

A questo proposito, qui viene bene menzionare che, sempre quando ero bambino, mia mamma che era nata nell’Alta Langa dove aveva passato tutta la sua giovinezza, mi aveva raccontato una storia sulla processione dei morti che aveva sentito in una veglia a casa di parenti. In poche parole si trattava di un giovanotto che la sera del giorno dei morti, invece di stare a casa con i suoi, aveva preferito andare in giro con gli amici. E bene, una di queste sere, tornando a casa dopo aver lasciato gli amici, si è imbattuto nella processione dei defunti, che marciavano uno dietro l’altro facendosi luce con delle candele. Ad un certo punto, uno di questi spiriti ha sporto la sua candela al giovanotto che l’ha presa, ma arrivato a casa, si è accorto che la candela che gli aveva dato lo spirito era uno stinco.

Folklore popolare - Falena

Con tutta probabilità, negli anni passati l’idea della processione dei morti doveva essere molto radicata nell’universo concettuale di molti piemontesi, anche se se ne parlava poco. Malgrado questo, possiamo trovarne una testimonianza nell’opera di Luigi Pietracqua, uno degli scrittori più prolifici della letteratura in piemontese. Accanto ai vari romanzi come Lucio dle Venaria, Don Pipeta l’asile, Pietracqua, nato a Voghera nel 1832 e morto a Torino nel 1901, ha anche scritto una quarantina di commedie e varie poesie di cui una è intitolata appunto La sèira dij mort. Questa poesia è stata scritta dopo la protesta dei torinesi per il trasferimento della capitale da Torino a Firenze.

La devozione verso i defunti in varie culture

Come si può dedurre da ciò che ha scritto Luigi Pietracqua dopo i fatti del 1864, in Piemonte la credenza che i morti tornassero sulla terra doveva essere radicata da secoli nella cultura locale, e non arrivare dall’Irlanda o altre regioni. In effetti, gli esperti dicono che, già verso gli anni 1000 a.C. l’influenza dei Celti transalpini era tanto forte nei territori a nord del Po che oggi fanno parte del Piemonte. Dopotutto bisogna ricordare che la devozione verso i defunti fa parte di tante culture.

Folklore popolare - Corvo

Si pensi alle popolazioni dell’America Latina che ricordavano i morti alla fine del mese di ottobre, dopo la stagione delle piogge, e le celebrazioni duravano vari giorni. Anche qui la gente credeva che in questi giorni i defunti tornassero dall’altro mondo per andare a trovare i vivi di cui erano i protettori. Naturale che in queste occasioni ci fossero delle feste grandiose con manicaretti e ghiottonerie eccezionali. Poi, nel Cinquecento, con l’arrivo degli spagnoli e la cristianizzazione, a queste feste pagane si sono affiancate quelle cristiane, e oggi il primo di novembre si festeggia chi è morto giovane (el dia de los muertitos) e il giorno dopo tutti gli altri (el dia de los muertos).

Ma tornando ai Celti e alle loro feste, James George Frazer, autore del prezioso The Golden Bough, scrive che le feste più importanti per queste popolazioni erano quella della vigilia del primo maggio e quella della vigilia del primo di ottobre, che si somigliavano tanto, e che tutt’e due dovevano avere un’origine molto lontana che sapeva di paganesimo. Beltane, all’inizio di maggio, e Sanbain all’inizio di novembre, erano delle feste molto significative per i pastori celti e meno per gli agricoltori. Difatti, mentre a maggio i contadini avevano già seminato e ad ottobre avevano già portato il raccolto al riparo, sempre secondo Frazer, arrivata la primavera i pastori portavano i greggi fuori a brucare l’erba fresca e poi, con l’avvicinarsi delle giornate fredde tornavano a condurre le bestie al riparo.

Le masche

Da quello che scrivono gli esperti, tra le varie cose particolari di questi festival, menzionano anche la presenza delle streghe, nel Golden Bough si dice che, già allora, chi parlava delle streghe sarebbe stato castigato. E fino a non molti anni fa questa credenza era ancora viva nelle Langhe, dove le streghe sono chiamate masche, voce che dovrebbe derivare dal latino, ma che molti dicono derivare dal vecchio provenzale o dal longobardo. Avendo trascorso qualche anno nella Langa Alta, quando ero bambino, mi ricordo ancora che se qualcuno toccava il tema delle masche, lo faceva a bassa voce e solo con persone che conosceva proprio bene.

A proposito delle masche si diceva che, pur essendo delle persone piuttosto stravaganti, avevano l’aspetto di persone normali e secondo la credenza popolare avevano dei poteri straordinari. Se necessario potevano trasformarsi nei personaggi più svariati e anche in bestie o in oggetti. In genere le streghe erano malefiche perché portavano sfortune e disgrazie e, come i morti di Halloween, agivano soprattutto di notte.

Anche se non se ne parlava molto, si può dire che fino ad una cinquantina di anni fa, almeno nelle Langhe, c’era tanta gente che sapeva alcune storie sulle masche e in genere le raccontava di rado e sempre malvolentieri. Adesso invece è proprio difficile trovare persone che parlino ancora delle masche, a meno che non si tratti di soggetti che hanno passato i settanta. E chi si ricorda di qualcuna di queste storie fa fatica a ricordarne i dettagli. Così, non essendoci niente di scritto perché questi temi facevano parte della cultura orale, una grande parte della testimonianza dell’universo concettuale familiare ai nostri nonni è volata in cielo. Bisogna però dire che negli ultimi anni, in varie parti del Piemonte ci sono dei cultori della storia e delle tradizioni locali, come il prof. Giacomo Giamello, che sono riusciti a riportare alla memoria fatti, costumi e tradizioni del tutto dimenticati.

※ ※ ※

Vuoi continuare a leggere? Iscriviti gratuitamente alle nostre newsletter!

Rivista Savej on line è un progetto della Fondazione Culturale Piemontese Enrico Eandi per la diffusione della cultura e della storia piemontesi. Se non l’hai ancora fatto, iscriviti ora: la registrazione è completamente gratuita e ti consentirà di accedere a tutti i contenuti del sito.

Non ti chiederemo soldi, ma solo un indirizzo di posta elettronica. Vogliamo costruire una comunità di lettori che abbiano a cuore i temi del Piemonte e della cultura piemontese, e l’e-mail è un buon mezzo per tenerci in contatto. Non ti preoccupare: non ne abuseremo nè la cederemo a terzi.

Nelle ultime 24 ore si sono iscritte 1 persone!

Raccontare il Piemonte, un articolo alla volta.
Logo Libreria Savej