Ël teater an piemuntèis ëd Giovanni Toselli

Ël prim Munsü Travet ëd la storia

Pino Perrone
Pino Perrone

Docente per 30 anni al Corso di cultura piemontese della Famija Turinèisa, insegna attualmente Lingua, letteratura e storia del Piemonte nelle Università della Terza Età di Torino e di Asti. Nel 2000 è stato scelto dalle Unioni delle Associazioni Piemontesi nel Mondo per una serie di seminari in varie località dell’Argentina e del Brasile.

  

Raccontare la lingua piemontese è uno degli obiettivi di Rivista Savej. L’articolo che segue è quindi scritto in piemontese utilizzando la cosiddetta grafia internazionale, mentre per i meno avvezzi a questa lingua, a fondo pagina è presente la traduzione in italiano, con lo scopo di aiutare il lettore nella comprensione del testo e avvicinarlo al contempo alla lingua piemontese.

An Piemunteis
Scrit an Piemuntèis Antërnassiunal.

Ant ij gran lìber anduva as cunta la storia dla leteratüra an piemuntèis, dop ël capìtul che a trata la vita e le euvre dij dùi pì famus pueta-scritur dël perìud dël Risurgiment, Angelo Brofferio e Norberto Rosa, a-i é në spassi dedicà al teater an piemuntèis. As treuvu ‘d segn che a partu da le urìgin dël perìud dzura sità, quand la réssita pupular a l’ha avü n’andi ‘mprevedìbil mërsì a Giovanni Toselli, tant che ‘l regista Massimo Scaglione, ant ün so lìber, a l’ha definilu “l’anventur dël teater piemuntèis”.

Illustrazione di un teatro nel 1800.
Ilüstrassiun ëd ün teater ant ël 1800.

Ij primi ann

Giovanni Toselli
Giovanni Toselli

Giovanni Toselli a nass a Cuni ël 6 ëd gené dël 1819. Durant l’infansia a perd tüti dùi ij genitur, a sarà për lu-lì che la nona as pija ël badò d’anlevelu e assistlu. Dop jë stüdi ubligatori, a ven adrissà a jë stüdi ‘d retorica e ‘d filusofìa, a l’ha dunca na bun-a cultüra, ma ëdco na bela vus da tenur. Ant sùa Cuni a dventa n’anvità spessial an tüte le feste përchè a l’é ün grand animatur, brius e simpàtic, e a ancomensa ‘dco a ressité an prosa ‘nt la filudramàtica lucal.

La nona a meuir ant ël 1843 e chiel, che d’ani an n’ha ura 24, as sent lìber. J’amis a ‘nsistu përchè a vada ‘n na granda sità a truvesse assumü ant na bun-a urchestra, csì, dop avèj esclus Türin përchè trop ampegnà an pruposit ëd guèra, a sern Milan famusa për so Teater a la Scala.

Da Cuni a Milan

Vendü tüti ij so avèj, a lassa lë stüdi dl’avucat Fovelli anduva a esercitava la prufessiun e as trasferiss a Milan. Ma ‘l seugn da intré ant ël famus Teater a la Scala a dventa për ël Toselli n’ilüsiun. A tambüssa përtant al Cunservatori, ma a ven sübit scartà përchè a l’é nen ëd bel aspét.

Teatro alla Scala, Milano
Teater a la Scala, 1850.

Toselli mutubin delüs, a tuca cun man la crüa realtà: le ipucrisìe, le faussità, le prumësse dj’ampruvisà agent teatraj che l’ünic büt a l’é cul dë sgrafigné ‘d munede e ‘d bidoné j’aspirant atur. A-j ven cunsijà d’andé al cafè Cecchina, ün lucal për gnente uspital anduva a rivu tüti j’artista ‘nrabià an sërca ‘d cite part. Ambelessì dré dël versament ëd ün cutiss a-j ven prumess d’ancuntré ün grand impresari che a stà sërcand d’artista për na tourné an Sicilia. Toselli a ven ciamà për n’ audission, ma a ven bucià. Prufündament amaregià, Toselli a brusa tüti ij so spartì giürand ëd mai pì canté an vita sùa, ma da bun piemuntèis da la testa düra a veul nen arturnè ant sùa Cuni dësfait. Adunca a sërca na neuva stra, ma a veul pì nen resté a Milan.

Gustavo Modena
Gustavo Modena

Turnà a Türin a va a scuté ‘l grand Gustavo Modena e peui a ancumensa an sità e an pruvinsa a ciamé na part a le grandi e a le cite cumpanìe. Dop diversi tentativ andait mal, as fërma për analisé le risposte negative che a l’ha arseivü: “a l’ha ‘l fìsic da caraterista ma a l’é trop giuvu”, “a sà nen ressité përchè a smija che a canta anvece ‘d prosé”, “a l’é trop bass dë statüra”, “a l’ha nen ël fìsic për fé l’amurèivul”, “për fé ‘l vej a l’é trop giuvu”, e peui la pì ufensiva ‘d tüte: “a l’ha l’acent trop piemuntèis”.

Toselli contüt a l’é testard e a veul nen turné andré. N’agiüt nen sperà a-j riva da sùa bela caligrafìa ëd quand a esercitava ant lë stüdi dl’avucat Fovelli. Mërsì a na litra spedija a ün grüp teatral, a ven scritürà cume cupista për trascrive le partidüre da cunsegné ai primi atur e al sugeritur. Na vira angagià, as fà cunosse da dj’aute imprèise, csì a passa da cupista a campéfora, a maschera, a sugeritur për finì cume a treuvaròbe.

La prima guèra d’Indipendensa

Ant ël 1848 a Türin as parla nen ëd teater ma mac pì ‘d guèra a lë strangé. Ëdco dai palc sénic a-i riva l’anvit a cumbate j’alman an particular da le crije ‘d Gustavo Modena che a l’é ün përseguità pulìtic già esilià pì ‘d vire. Tanti atur a s’anrolu e ‘dco Toselli a sent l’arciam ëd la Patria. A la diciarassiun ëd guèra emanà dal rè Carlo Alberto, Toselli a s’anrola cume vuluntari ant ij Corp Franc pen-a istituì da Giuseppe Garibaldi. Dop le vitorie piemuntèise ‘d Goito e ‘d Pastreng, ant ël gir ëd poc temp le trupe alman-e a s’urganisu e a büto an deruta le trupe sabaude fin-a a l’armistissi ‘d Milan e a la dësfaita ‘d Nuara dël 23 ëd mars dël 1849.

Battaglia di Novara del 23 marzo 1849
Dësfaita ‘d Nuara dël 23 ëd mars dël 1849.

La cumpanìa anduva a fà ‘l suldà Toselli a l’é acampà ‘nt na cassin-a press a Nuara an atèisa d’urdin quand da la Svissera a-i riva l’anvit ëd Mazzini ‘d dëslié le trüpe dal giürament ëd fiusa a la Munarchìa e ëd giuré fedeltà a la Repùblica. Antramentre la cumpanìa dij suldà a l’é urdinà a trup ant ël curtil ëd la cassin-a, ël Capitani a cumùnica ël cunsèj ëd Mazzini. Toselli a bandun-a so post, as porta dëdnans al Capitani, a posa a-j so pé füsil, giberna, e palandran-a e an sl’atent cun vus forta a dis: “L’hai giurà fedeltà al Rè përchè i sun piemuntèis e munarchic e i veuj nen giuré fedeltà a na Repùblica ch’a esist nen”. Ël capitani, dop ün mument dë smariment, cun l’agiüt ëd le vardie a-j fà grupé ij puls e, an mancansa ‘d na përsun, a lo fà campé ant ël pursil.

Giuseppe Garibaldi
Giuseppe Garibaldi

Garibaldi an vìsita a la cassin-a, a ven a savèj ëd lon ch’a l’é ancapitaje, e a ciama ‘d vurèj vëdde cul suldà. Toselli as presenta grupà, cun la barba lunga ma a rëspund cun le stesse parole dite al capitani. Garibaldi a lu varda e peui a-j dis: “Tùa fedeltà e tùa devussion at salvu, va suldà piemuntèis it ses lìber”. N’amèra dësfaita për Toselli. A l’é vèra ch’a l’é lìber da j’ampegn militar ma a l’é ant la stra cun na giaca struciunà, le scarpe rute e a l’ha 30 ani, l’età anduva as duvrìu tiré ij primi bilansi, ma chiel cos a peul buté an sla bilansa?

La culaburassiun cun Gustav Modena

Virand da pais an pais, a Nuara, Toselli a ‘ncutra auti militar che, për vagné pochi dné për mangé e deurme, a l’han furmà na cumpanìa specialisà ‘n spetàcuj a caràter sussial. Toselli e ij so cambrada a rivo a Cuorgné ant ël Canavèis. A le preuve e a le réssite a l’é semper present na tota, Anna Dogliotti, anciarmà da la vus e dal cumpurtament dël pì nen giuvu Toselli. Tra Toselli e Anna a s-ciudrà ün ver crèp dë sludi, tant che malgré la famija Dogliotti a sìa cuntraria, ij dùi a decidu ‘d mariesse e ‘d cuntinué la vita raminga ressitand anduva a càpita. Toselli a lassa cul grüp ëd ressitand për na cumpanìa pì grossa, csì a passa a la Cumpanìa ‘d Tassani che a-j garantiss për chèiche mèis ün po ‘d tranquilità.

Monumento a Gustavo Modena, Torino
Monüment a Gustavo Modena, Türin, 1900 (© MuseoTorino).

Antramentre a réssita cite part cun la Tassani, ancuntra turna Gustavo Modena che, malgré a sìa ustegià puliticament, a l’ha butà an pé na cita cumpanìa che cun cula a vira për tüt ël Piemunt. Toselli ancur na vira a na seufr ël carisma dël grand uratur, ël qual a jë sporz ün post da sechertari. Toselli ultre a fé ‘l tesurié, quai vira a l’ha la pussibilità ‘d ressité cite part o ‘d sustituì quaiche atur malà, ma belavans ël Modena a ven mandà vìa da Türin për sùa ideja pulìtica, an efét Modena a l’era n’afuà repùblican e Toselli un fissà munarchic da la testa ai pé. Gustavo Modena, mërsì a l’intervent ëd Massimo d’Azeglio a peul rientré a Türin prima che sùa cumpanìa as dësfasa cumpletament, ma për paüra d’esse turna campà fora a sern ëd ressité mac an pruvinsa, an particular ant la Val Pélis.

Vers j’ani 1850–53 Gustavo Modena a decid ëd dé al so sechertari Toselli na grossa partidüra përchè a preuva a ‘nterpreté Gianduja, ël pupular përsunagi piemuntèis. Lë spetàcul a l’é un sucess indescrivìbil përchè quand Toselli a réssita an piemuntèis a l’é dësgenà, ardì e natural e an gré ‘d giunteje al cupiun ëd sùe facessie.

La magìa ‘d Gianduja

Gianduja personaggio piemontese
Gianduja

Le cose a smija ch’a vadu finalment ant ël vers giüst, ma Gustavo Modena strac e malavi a lassa la cumpanìa e Toselli a turna a fé lë splorcc an diversi leug cun diversi grüp d’atur. Ma a-j turnu an testa le parole dël Modena: “ti it deve ressité mac an tùa lenga natural, custa a l’é tùa stra”. A furma csì na sùa cumpanìa: a cheuj diletant, esurdient, vej comic disucupà, ma a-j manca ün teater. As arvolgg al mariunetista Lupi, che a l’ha an gestiun na baraca ‘d bosc an burg Vanchija.

Ël lucal a l’é scasi sempre veuid, fin-a quand na sèira ant ün drama d’Avelloni, Toselli a-i giunta, sensa na logica, ël përsunagi ‘d Gianduja. Cume për incant da la sèira dop, la baraca a l’é pien-a ‘d gent, e jë spetadur a fan ël batiman cun calur a la copia Toselli-Gianduja për le batüe an piemuntèis.

A në spetàcul as presenta ‘dco ‘l grand Gustavo Modena, che a l’avìa lassà da temp ël teater a causa dla salute për gnente bun-a. Toselli a l’era mutubin preucupà e paüra d’ arsèive tante crìtiche për avèj cambià ‘l cupiun, ma da l’amis a ‘rsèiv mac tanti cumpliment.

La Cichin-a ‘d Muncalé

Toselli a decid ëd presentesse a l’avucat Angelo Brofferio, deputà al Parlament Sübalpin, autur ëd na utanten-a ‘d cansun piemuntèise, diverse ancura ‘d moda an cul mument. Brofferio a ‘rpussa Toselli përchè secund chiel cun l’Unità d’Italia as duvrìa mac pì duvré la bela lenga italian-a e sganfé tüti ij dialet.

Angelo Brofferio
Angelo Brofferio

Tommaso Villa, ün dij tanti giuvu praticant ant lë stüdi dl’avucat Brofferio, a j’eufr a Toselli ‘l so agiut cume curetur. Toselli an efét da quaiche temp a stasìa sërcand ëd tradüe an piemuntèis la Francesca da Rimini ëd Silviu Pellico sensa contüt esse cuntent ëd so travaj. Toselli an efét a vurìa dimustré, cun ël massim rispét ëd l’autur, che as peulu esprime ij sentiment pì nobij e dlicà ‘dco an piemuntèis. A l’ha traspurtà l’assiun da Rimini a na cassin-a ‘d Muncalé e la Francesca a l’ha virala, ant la manera cume as dis-sì an Piemunt, an Cichin-a, csì fasend dventé ‘l tìtul ëd sùa euvra, Cichin-a ‘d Muncalé.

Tütun al Toselli a-j serv ancura ün teater e na cumpanìa.

Dürant na réssita a Nissa dël Mar, Toselli a fà la cunussensa d’Eugène Meynadier, grand artista e ecelent impresari ch’a sërca ‘d giütelu e a-j cuncéd an prestit për quaiche di ël famus Teater D’Angennes e ün bun cutiss për l’alestiment. Dop afanuse arserche Toselli a treuva j’atur ch’a-j servu (quat omu e na fumna). La sernia dla prima dona a droca su Delaide Tessero, na fija ‘d 14 agn ëd bela presensa e cun na bela vus, anvuda dla granda Delaide Ristori. Ël sucess a l’é eclatant. A nass csì ‘l teater pupular an piemuntèis. Tra ël bun püblic dürant na réplica, a l’é nutasse la presensa dël deputà Angelo Brofferio che a dirà a la stampa d’esse entusiasta dl’antera cumpanìa e an particular meud dël Toselli.

Adelaide Tessero
Adelaide Tessero

Neuve dificultà

Federico Garelli
Federico Garelli

Cun lë s-ciop ëd la scunda Guèra d’Indipendensa ancumensa për ël Toselli ün perìud mutubin mal fé. Tnü cunt dij cumpliment ch’a l’avìa arseivü dal Brofferio e an mancansa ‘d test da ressité as arvolgg turna al depütà, che tutun as arfuda ‘d culaburé. A sarà peui ün sert Garelli, stenügraf a la Camera dij Deputà, a deje na bun-a man gavandje le castagne dal feu.

Federico Garelli, nà a Vilaneuva ‘d Mundvì (CN) a l’era n’apassiunà ëd teater, a l’avìa già scrivü 6 cumedie an lenga italian-a e a stasìa travajand a na tradussiun an piemuntèis dël rumans La signora delle camelie ‘d A. Dumas dal tìtul Margritin ëd le viulëtte e a l’avìa già culaburà cun Tommaso Villa ant l’alestiment ëd la Cichin-a ‘d Muncalé. Ant ël 1859 ëd brüt a l’avìa scrivü Guèra o Pas?, euvra ‘d grand sucess a la fin ëd la qual a fasìa ressité La partensa dij cuntingent. Garelli a meuirerà a Ruma ant ël 1885 a l’età ‘d 58 agn lassand al teater an vernacul 56 cumedie ‘d sucess.

La cunsacrassiun

La cichin-a ‘d Moncalé, edizione del Centro Studi Piemontesi
“La cichin-a ‘d Moncalé”, Ca dë Studi Piemontèis, 1979.

Toselli cun la Cichin-a ‘d Muncalé a l’ha dimustrà tüt ël so talent ëd regista e d’atur e a l’ha përmëttü la chërsùa d’aute cumpanìe, le quai a l’han capì che cul piemuntèis, cunsiderà na lenga dël pruletarià, a l’era anvece na lenga seria e ampegnà an gré sìa ‘d fé rije a la manera ‘d Gianduja, che ‘d cumeuve e bun-a ‘d tiré nen mac ël püblic minü, ma ‘dco nobij e përsun-e su. Për cust mutiv diversi impresari a sun andait a l’arserca dij pochi scritur an piemuntèis esistent për anserì dle pieces durant le réssite, dzur pì diverse cumpanìe, për atiré ün pùblic divers, a sërcavu d’imité ‘l grand Toselli.

Dop cust sucess Toselli a l’ha pì nen avü ‘d problema ant ël crée neuve cumpanìe përchè j’atur medésim, cunussü o menu, as eufriju për jë spetàcuj tant che a l’ha finì për duverté na scola ‘d recitassiun specialisà ant la dissiun an piemuntèis. Toselli spotic cun ij so culaburatur a l’era tütun n’atur ecessiunal, cun la stessa semplissità a savìa fé rije o emussiuné ‘l püblic tant da s-cianché ‘d batiman cuntinui a sena duverta.

Nen mac aspirant atur o atriss as arvulgìu ura a la Cumpanìa ‘d Toselli ma ‘dco cit e grand ëscritur: a l’é ‘l cas ëd Luis Pietracqua, autur ëd diversi rumans ëstoric pupular cume Lucio dla Venerìa, Bastian Cuntrari, Dun Pipeta l’asilé, che tra l’aut a lasserà bin 71 euvre al teater an piemuntèis fin-a a sùa mort avnùa a Türin ant ël 1901.

A la fin a-i riva a la Cumpanìa ‘d Toselli ün neuv ëscritur ch’a pruven da l’Academia Filudramatica: a l’é Gioann Zoppis, nassü ant ël 1830 a Türin, che a dventerà cul che ‘l püblic a l’ha vorsuje pì ben e a vnirà cunsiderà da la crìtica ‘l pì realista e natural tra j’autur dramatic piemuntèis. A scrivrà për ël teater piemuntèis 23 cumedie, la pì famusa, furse, a l’é staita Mariuma Clarin a la qual ai seguirà Clarin marià.

Disegno umoristico che mostra Giovanni Toselli con i suoi attori
Disègn spiritus ch’a mustra Giovanni Toselli cun ij so atur (gavà da “Storia del teater piemontese” ëd Massimo Scaglione, Editriss “Il Punto”, 1998).

L’ancuntr cun Bersezio

Vittorio Bersezio nà a Pëvragn (CN) ant ël 1828, fieul ëd na famija ch’a stà ben, as laurea an Lege a l’Università ‘d Türin a l’età ‘d 19 ani, ma a eserciterà mai la prufessiun legal preferend dedichesse al giurnalism e a diverse atività leterarie.

Vittorio Bersezio
Vittorio Bersezio

Ant ël 1859, a 31 agn, a intra a fé part ëd la Gasëtta Ufissial, ma quand custa a lassa Türin për Firense, arnunsia a l’incaric. A funda ël giurnal La Pruvinsa che an poc temp as trasfurma ant la Gasëtta Piemuntèisa a la qual a-j giunta La Gasëtta Leteraria.

Dop avèj sentü ij bataclan relativ al teater piemuntèis, ant ël mèis dë stèmber 1859 a scriv an sla Gasëtta Ufissial:

As veul, oh maleureus anacrunism, ampianté ün teater an piemuntèis, cun repertori piemuntèis, cun atur piemuntèis, cun fulairà piemuntèise, oh misericordia, che gerloneria.

A custe afermassiun ël Pietracqua a l’avìa rëspundüje ant na manera poc cunsilianta, antramentre Toselli a l’era limitasse a invitelu a quaiche spetacul ëd sùa Cumpanìa. Toju Bersezio a partessipa dëscugnussü a chèiche spetacul tant che a la fin a scriv an sla Gasëtta Ufissial:

Mi cume crìtic, tüt sùbit, i l’hai dzapruvà ün teater dialetal ant ün mument dzur tüt che j’aute Regiun italian-e a ‘cusavu ‘d regiunalism ël Piemunt e a më smijava duvèj sërché ün meud për na fusiun màssima dël pensé italian. Sulessità dal Toselli a vëdde quaiche réssita, cos che i l’avìa mai fait, i sun stait culpì e vinciü da la putensa ‘d cule sene, da cule recitassiun e da le impressiun che i vëddìa dissegnà an sle face dël püblic. I sun cunvinciume che custa a l’era na manifestassiun artìstica fora dla pulìtica e che a esprimija un mument mural, dirai csì psiculogich dël pais, che tant a l’avìa fait për l’Italia.

Dop custa cunversiun, Toselli a cunvincc Bersezio a scrive an piemuntèis, lenga che a l’avìa sempre dëspresià, a nass parèj La sedussiun rapresentà al Teater Alfieri d’Ast cun ün discrét sucess, che Bersezio a firmerà cun lë stranom Carlo Dell’Olmo tüt për la paüra ‘d perde sùa dignità përsunal. Ancura pussà dal Toselli a scriv La beneficensa firmà sta vira cume Carlo Nugelli (da “Nugae” visadì buricada).

Le miserie ‘d Munsü Travet

Ant l’utugn dël 1862 Vittorio Bersezio as arposa a Madona dl’ Ulm vzin a Cuni, antramentre Toselli a réssita an sità, belavans cun ël teater mes veuid. Toselli a cunfessa a l’amis ch’a j’andarìa chèicos ëd neuv, magara n’ argument sussial cume a l’avìa tentà ‘d fé lë Zoppis cun la storia ‘d n’ impiegà. Bersezio, malgré a cunossa nen l’ambient dj’impiegà, a scriv ël prim at cun ël tìtul Le miserie di un impiegato, ma peui as fërma për mancansa d’ideje.

Le miserie del Signor Travetti, Vittorio Bersezio
Fruntal ëd “Le miserie del Signor Travetti”, 1876.

Toselli a la pija nen ben. A j’arprocia che a l’avìa pusà tüta sùa fiüsa ‘nt la speransa d’avèj tra le man na cumedia diversa, che a fèissa culp, për tiré su la Cumpanìa e tüt ël teater an piemuntèis. Le crìtiche ‘d Toselli a j’eru an part cule giuste, csì Bersezio as na turna ant sùa Pëvragn, leug ëd calma e ‘d tranquilità assuluta, an sërca d’ispirassiun. A munta ant ël sut-tèit anduva as bütu ij mobij e d’auti ugét ch’a sërvu pì nen, a varda tüta cula ciaparìa d’antan bandunà e a së sprufunda ant na pultrun-a strambalà e pien-a ‘d pùver. Quand a aussa lë sguard al tèit che a l’ha dzura la testa a nota che, dacant a le grosse trav ëd le cavrià ch’a susten-u ‘l tèit, a-i sun ij travet anduva as pogiu ij cup. Trasfurmand lon ch’a vëd an alegurìa, a paragun-a le grosse trav ai cap üfissi e ‘d cunseguensa ij travet, a j’impiegà che malgré ij bass ëstipendi, a fan ün travaj mutubin ütil a la cumunità. Csì a cambia ‘l tìtul ëd la cumedia ‘n Le miserie ‘d Munsü Travet e, për sërché d’ispirassiun, as büta a scuté e a vardé a la surtìa dal travaj j’impiegà dla Cumun-a.

A gené dël 1863 Bersezio a cunsegna a Toselli la cumedia cun ël neuv tìtul che ‘l regista, dop avèjla studià, a pensa ‘d butela an sen-a la prima vira ai 4 d’avril dël 1863 al Teater Alfieri ‘d Türin. Ij primi trè at a sun sensa antrap, ma ‘l clima as fà bürascus ant ël quart at, quand Toselli ch’a impërsun-a la figüra dël Travet a s’arvira a j’ insült dël Cap Sessiun. A l’inissi dël quint at ij sustenitur ëd la burucrassìa regia a ‘ncumensu a sübié e ‘d cunseguensa a cala ‘l sipari.

Toselli e sùa Cumpanìa malgré l’insucess a turnu a travajé cun pì ardiman ëd prima, a curegiu ‘l lengagi dij përsunagi e a mijuro lë spetàcol ant so ansema, tant che quaiche di dop, la sèira ‘d Pasqua dël 1863, ël Teater Alfieri a sarà turna satì ‘d gent e la cumedia a va anant ant ün ver triunf. Lë spetàcul a sarà arpetü për tranta vire, cunquistand definitivament ij piasì dël popul e diventand ël ver pilast an sël qual a pogia ancura ancheuj tüt ël teater an piemuntèis.

Ël Travet a resta nen limità al Piemunt ma la cumedia a ven tradujìa an milanèis, an véneto, an italian, an fransèis e an tedesc e la parola travet a intra ant ij dissiunari italian. Ant ël 1948 Mario Soldati a porta la cumedia an sël grand scherm cun ël tìtul Lo schiavo impazzito al qual a partessipu atur gia famus cume Carlo Campanini (Travet), Gino Cervi (Cumendatur), Vera Carmi (Madama Rosa Travet), Alberto Sordi (Barbarot). Ant j’ani ’70 a saran Macario, Campanini, Farassino, Brusa e Barbero a ‘rpurté an sen-a Munsü Travet sempe cun grand sucess.

L’adieu a le sene

Monumento a Giovanni Toselli, Cuneo
Monüment a Giovanni Toselli, piazzetta De Curtis, Cuneo.

Ant ël 1871 Toselli, dop avèj ressità dëdnansa a Rè, Argin-e, Prensi e a l’auta nubiltà piemuntèisa, e esse ‘l prim comic ad avèj arseivü la nomina a Cavajer, a decid ëd dé l’adieu al teater cun na cumedia ‘d Garelli. A la fin ëd la rapresentassiun, tra batiman fogos ëd jë spetatur an pé, ël so anlev Enrico Gemelli a-j buta adoss na curun-a ‘d laur a dimustrassiun che a sarà sempe ‘rcurdà cume ün gran magìster.

Sùa Cumpanìa giumai a l’é an crisi, për ëdné diversi soj atur lo abandun-o për feje cuncurensa. Toselli na fërvajin-a demuralisà arturna ant sùa nativa Cuni e cun ij pochi sold che ha l’ha vagnà a cata na cita casota cun avzin ün teren an sël qual a intend fé custruì ün so teater. Sarà ün disaster finansiari e ant ël 1885 la Cumun-a a dev deliberé ün bun agiut ecunomic a l’ilüstr cunsitadin, ridot a bzugnus.

Ant ël 1885 Toselli a l’é a Piacensa përchè na cumpanìa a réssita Le miserie del signor Travetti an italian, quand impruvisament a ven culpì da paralisi. Giumai an precarie cundissiun ëd salüte a ciama e a uten d’esse purtà a Genua, ant na veja ca vzin al port anduva as artreuvu j’artista për j’ùltim di dle lur vite. A le 7,30 dla matin dël 12 ëd gené dël 1886, ël Grand Magìster e inventur dël teater an piemuntèis a s’andeurm për sempre. La salma a vnirà peui portà a Cuni, sùa sità natal, për ij funeraj ai 9 d’avril dël 1886.

In italiano
Traduzione in italiano dell’articolo, scritto originariamente dall’autore in Piemontese Internazionale.

Nei grandi tomi in cui si narra la Storia della Letteratura in Piemontese, dopo il capitolo che tratta della vita e delle opere dei due più famosi poeti-scrittori del periodo del Risorgimento, Angelo Brofferio e Norberto Rosa, vi è uno spazio dedicato al teatro in piemontese. Vi si trovano accenni che vanno dalle origini al periodo sopra citato, quando la recita popolare ha avuto un impulso imprevedibile grazie a Giovanni Toselli, tanto che il regista Massimo Scaglione in un suo libro l’ha definito “l’inventore del teatro piemontese”.

I primi anni

Giovanni Toselli nasce a Cuneo il 6 gennaio 1819. Durante l’infanzia perde entrambi i genitori, sarà quindi la nonna a prendersi l’incarico di allevarlo e assisterlo. Dopo gli studi obbligatori, viene avviato agli studi di retorica e di filosofia, ha dunque una buona cultura, ma anche una bella voce da tenore. Nella sua Cuneo diventa un invitato speciale in tutte le feste perché è un grande animatore, brioso e simpatico, e inizia anche a recitare in prosa nella filodrammatica locale.

La nonna muore nel 1843 e lui, che di anni ora ne ha 24, si sente libero. Gli amici insistono perché vada in una grande città a trovarsi un impiego in una buona orchestra, così, dopo aver escluso Torino perché troppo impegnata in propositi di guerra, sceglie Milano famosa per il suo Teatro alla Scala.

Da Cuneo a Milano

Venduti quindi tutti i suoi averi, lascia lo studio dell’avvocato Fovelli presso cui lavorava e si trasferisce a Milano. Ma il sogno di entrare nel famoso Teatro della Scala diventa per Toselli un’illusione. Bussa quindi al Conservatorio, ma viene subito scartato in quanto non è di bell’aspetto.

Toselli deluso, tocca con mano la cruda realtà: le ipocrisie, le falsità, le lusinghe di improvvisati agenti teatrali hanno l’unico scopo di spillare denaro e di bidonare gli aspiranti attori. Gli viene consigliato di provare a rivolgersi al caffè Cecchina, un locale fatiscente in cui approdano gli artisti avviliti in cerca di piccole parti. Qui dietro il versamento di una certa somma di denaro gli viene promesso di incontrare un grande impresario che sta reclutando artisti per la Sicilia. Toselli viene così chiamato per un’audizione, ma viene bocciato. Profondamente amareggiato, Toselli brucia tutti i suoi spartiti giurando di non cantare più in vita sua, ma da buon piemontese dalla testa dura non vuole ritornare nella città natìa sconfitto. Cerca una strada diversa, ma non vuole più rimanere a Milano.

Tornato a Torino va a sentire il grande Gustavo Modena e poi inizia in città e in provincia a chiedere una parte alle grandi e piccole compagnie. Dopo diversi tentativi andati male, si ferma per analizzare le risposte negative che ha ricevuto: “ha il fisico da caratterista ma è troppo giovane”, “non sa recitare perché sembra cantare invece di prosare”, “è troppo basso di statura”, “non ha il fisico per fare l’amoroso”, “per fare il vecchio è troppo giovane” e poi, la più offensiva di tutte, “ha l’accento troppo piemontese”.

Toselli però è ostinato e non vuole tornare indietro. Un aiuto insperato gli arriva dalla sua bella calligrafia esercitata nello studio dell’avv. Fovelli. Grazie ad una lettera spedita a un gruppo teatrale, viene scritturato come copista, per trascrivere le partiture da consegnare ai primi attori e al suggeritore. Una volta assunto, si fa conoscere da altre imprese e passa da copista a buttafuori, a maschera, a cassiere, a suggeritore e infine a trovarobe.

La prima Guerra d’Indipendenza

Nel 1848 a Torino non si parla di teatro ma solo di guerra allo straniero. Anche dai palcoscenici arriva l’invito a combattere gli austriaci in particolare da Gustavo Modena che è un perseguitato politico già esiliato più volte. Tanti attori si arruolano e anche Toselli sente il richiamo della Patria. Alla dichiarazione di guerra emanata da re Carlo Alberto, Toselli si arruola come volontario nei Corpi Franchi appena istituiti da Giuseppe Garibaldi. Dopo le vittorie piemontesi di Goito e Pastrengo, nel giro di poco tempo le truppe austriache si riorganizzano e sconfiggono le truppe sabaude fino all’armistizio di Milano e alla disfatta di Novara del 23 marzo 1849.

La Compagnia in cui milita Toselli è accampata in un cascinale nei pressi di Novara in attesa di ordini quando dalla Svizzera arriva l’invito di Mazzini di sciogliere le truppe dal giuramento di fedeltà alla Monarchia e di giurare fedeltà alla Repubblica. Mentre la compagnia dei soldati volontari è schierata nell’aia della cascina, il Capitano comunica il consiglio di Mazzini. Toselli abbandona il suo posto, si porta davanti al Capitano, deposita ai suoi piedi fucile, giberna e pastrano e sull’attenti con voce forte dice: “Ho giurato fedeltà al Re perché sono piemontese e monarchico e non intendo giurare fedeltà ad una Repubblica inesistente”. Il Capitano superato il momento di smarrimento, con l’aiuto delle guardie gli fa legare i polsi e in mancanza di una prigione lo fa buttare nel porcile.

Garibaldi in visita alla cascina, scoperto l’accaduto, chiede di vedere quel soldato. Toselli si presenta legato, con la barba lunga ma risponde con le stesse parole dette al capitano. Garibaldi lo guarda e poi gli dice: “La tua fedeltà e la tua devozione ti salvano. Vai soldato piemontese sei libero”. Un’amara sconfitta per Toselli. E’ vero è libero dagli impegni militari ma è in strada con una giacca sgualcita, le scarpe rotte ed ha 30 anni, l’età in cui si dovrebbero trarre i primi bilanci, ma lui cosa può trarre?

La collaborazione con Gustavo Modena

Vagando di paese in paese, a Novara, Toselli incontra altri militari che, per guadagnare pochi soldi per mangiare e dormire, costituiscono una compagnia specializzata in spettacoli a carattere sociale. Toselli e i suoi giungono a Cuorgnè nel Canavese. Alle prove e alle recite è sempre presente una ragazza, Anna Dogliotti, affascinata dalla voce e dal comportamento del non più giovane Toselli. Tra Toselli e Anna scatterà un vero e proprio colpo di fulmine, tanto che nonostante la famiglia Dogliotti sia contraria, i due decideranno di sposarsi e di continuare la loro vita raminga recitando dove capita. Toselli lascia quel gruppo di recitanti per una compagnia più grande e infine, passa alla Compagnia di Tassani che gli garantisce per qualche mese un po’ di tranquillità.

Mentre recita piccole parti con la Tassani, incontra nuovamente Gustavo Modena che, nonostante sia osteggiato politicamente, ha rimesso in piedi una piccola compagnia con la quale gira il Piemonte. Toselli ancora una volta subisce il carisma del grande oratore, il quale gli offre un posto come segretario. Toselli oltre a fare il ragioniere qualche volta ha la possibilità di recitare piccole parti o di sostituire qualche attore ammalato, ma purtroppo Gustavo Modena viene espulso da Torino per la sua fede politica, Modena era infatti un fervente repubblicano mentre Toselli era monarchico dalla testa ai piedi. Gustavo Modena, grazie all’intervento di Massimo d’Azeglio potrà rientrare a Torino prima che la sua compagnia smobiliti completamente, ma per paura di essere di nuovo espulso sceglie di recitare soltanto in provincia soprattutto in Val Pellice.

Verso gli anni 1850–53 Gustavo Modena decide di dare al suo segretario Toselli un’ampia partitura affinché interpreti Gianduja il popolare personaggio piemontese. Lo spettacolo è un successo indescrivibile perché quando Toselli recita in piemontese è spigliato, vivace e naturale e in grado di aggiungere al copione moti d’arguzia.

La magia di Gianduja

Le cose sembrano andare finalmente per il verso giusto, ma Gustavo Modena stanco ed ammalato abbandona la compagnia e Toselli ritorna a fare il guitto in varie località con diversi gruppi di attori. Mentre continuano a risonargli nella testa le parole del Modena; “tu devi recitare solo nella tua lingua naturale, questa è la tua strada”. Forma così una sua compagnia: raccoglie dilettanti, esordienti, vecchi comici disoccupati, gli manca solo un teatro. Si rivolge al marionettista Lupi, che ha in gestione una baracca di legno in borgo Vanchiglia. Il locale è stato quasi sempre vuoto fin a quando una sera in un dramma di Avelloni, Toselli inserisce, senza una logica, il personaggio di Gianduja. Come per miracolo dalla sera successiva, la casupola è gremita di gente, e gli spettatori applaudono con calore il duo Toselli-Gianduja per le battute in piemontese.

Ad uno spettacolo si presenta anche il grande Gustavo Modena, che aveva lasciato da tempo il teatro a causa della salute malferma. Toselli preoccupato di essere pesantemente criticato per aver alterato il copione, riceve invece dall’amico grandi complimenti.

La Cichin-a ‘d Moncalé

Toselli decide così di presentarsi dall’avvocato Angelo Brofferio, deputato al Parlamento Subalpino, autore di un’ottantina di canzoni in piemontese, alcune delle quali ancora in voga in quel momento. Brofferio respinge Toselli perché secondo lui con l’Unità d’Italia si sarebbe dovuta utilizzare solo la bellissima lingua italiana a spese dei dialetti.

Tommaso Villa, uno dei tanti giovani praticanti nello studio dell’avvocato Brofferio, offre tuttavia a Toselli il suo aiuto come correttore. Toselli infatti da qualche tempo stava cercando di tradurre in piemontese la Francesca da Rimini di Silvio Pellico senza tuttavia essere soddisfatto del proprio lavoro. Toselli infatti voleva dimostrare, nel massimo rispetto dell’autore, che si possono esprimere i sentimenti più nobili e delicati, anche in piemontese. Ha così trasportato l’azione da Rimini ad un cascinale di Moncalieri e la Francesca l’ha tradotta, come si dice qui in Piemonte, in Cichin-a, facendo diventare il titolo della sua opera, Cichin-a ‘d Moncalé.

Al Toselli servono tuttavia ancora un teatro e una compagnia.

Durante una recita a Nizza Marittima, Toselli fa la conoscenza di Eugène Meynadier, grande artista ed ottimo impresario che cerca di aiutarlo concedendogli in prestito per qualche giorno il grande Teatro D’Angennes e un buon gruzzolo per l’allestimento. Infine dopo affannose ricerche Toselli trova gli attori che gli servono (quattro uomini e una donna). La scelta della prima donna cade su Adelaide Tessero, una ragazza di 14 anni con una bella voce e nipote della grande Adelaide Ristori. Il successo è strepitoso. Nasce così il teatro popolare in piemontese. Apparso tra il pubblico durante una replica, il deputato Angelo Brofferio avrà modo di dichiarare alla stampa di essere entusiasta dell’intera compagnia e in particolar modo del Toselli.

Nuove difficoltà

Con lo scoppio della seconda Guerra d’Indipendenza ricomincia per Toselli un periodo difficile. Memore dei complimenti ricevuti da Brofferio e senza nuovi testi da recitare si rivolge al deputato, che però si rifiuta nuovamente di collaborare. Sarà invece un certo Garelli, stenografo alla Camera dei Deputati, a dargli supporto.

Federico Garelli, nato nel 1827 a Villanova Mondovì (CN) era un appassionato di teatro, aveva già scritto in lingua italiana almeno 6 commedie e stava lavorando ad una traduzione in piemontese del romanzo La signora delle camelie di A. Dumas dal titolo Margritin ëd le violëtte e aveva già collaborato con Tommaso Villa nell’allestimento della Cichin-a’d Moncalé. Nel 1859 aveva scritto di getto Guèra o Pas?, opera di grande successo al termine della quale faceva recitare La partensa dij contingent. Garelli morirà a Roma nel 1885 all’età di 58 anni lasciando al teatro in vernacolo 56 commedie di successo.

La consacrazione

Toselli con la Cichin-a ‘d Moncalé ha dimostrato tutto il suo talento di regista e attore e ha permesso la crescita di altre compagnie, le quali hanno capito che quel piemontese, considerato una lingua del proletariato, era invece una lingua seria e impegnata in grado sia di far ridere alla maniera di Gianduja, che di commuovere e capace di attirare non solo il pubblico minuto, ma anche nobili e altolocati. Per questo motivo diversi impresari andarono alla caccia dei pochi scrittori in piemontese esistenti per inserire delle pieces durante le recite, inoltre diverse compagnie, per attrarre un pubblico diverso, cercarono di imitare il grande Toselli.

Dopo questo successo Toselli non ha più avuto problemi nel creare nuove compagnie perché gli attori stessi, noti e meno noti, si offrivano per gli spettacoli e finisce per aprire una scuola di recitazione specializzata nella dizione in piemontese. Toselli dispotico con i suoi collaboratori era però un attore eccezionale, con la stessa semplicità sapeva far ridere o commuovere il pubblico tanto da strappare applausi continui a scena aperta.

Non solo aspiranti attori o attrici si rivolgono ora alla Compagnia di Toselli ma anche grandi e piccoli scrittori: è il caso di Luigi Pietracqua, autore di molti romanzi storici popolari come Lucio dla Veneria, Don Pipeta l’asilé, Bastian contrari, che tra le altre cose lascerà ben 71 opere al teatro in piemontese fino alla sua morte avvenuta a Torino nel 1901.

Arriva infine alla Compagnia di Toselli un nuovo scrittore proveniente dall’Accademia Filodrammatica: è Giovanni Zoppis, nato nel 1830 a Torino, che diventerà il più amato dal pubblico e verrà considerato dalla critica il più realistico e naturale tra i commediografi piemontesi. Scriverà per il teatro piemontese 23 commedie, la più famosa, forse, è stata Marioma Clarin alla quale seguirà Clarin marià.

L’incontro con Bersezio

Vittorio Bersezio nato a Peveragno (CN) nel 1828, figlio di una famiglia benestante, si laurea in Legge all’Università di Torino all’età di 19 anni, ma non eserciterà mai la professione legale in quanto preferirà dedicarsi al giornalismo e a diverse attività letterarie.

Nel 1859, a 31 anni, entra a far parte della Gazzetta Ufficiale, ma quando questa lascia Torino per Firenze, rinuncia all’incarico. Fonda il giornale La Provincia che in breve tempo si trasforma nella Gazzetta Piemontese alla quale abbina La Gazzetta Letteraria.

Dopo aver sentito i clamori relativi al teatro in piemontese, nel settembre del 1859 scrive sulla Gazzetta Ufficiale

si vuole, oh sciagurato anacronismo, impiantare un teatro in piemontese, con repertorio piemontese, con attori piemontesi, con facezie piemontesi, oh misericordia, che sciatteria.

A queste affermazioni il Pietracqua aveva risposto in modo poco conciliante, mentre Toselli si era limitato ad invitarlo a qualche spettacolo della sua Compagnia. Vittorio Bersezio partecipa così in incognito ad alcuni spettacoli e infine scrive sulla Gazzetta Ufficiale:

Io come critico, dapprima disapprovai un teatro dialettale in un momento soprattutto in cui le altre Regioni italiane accusavano di regionalismo il Piemonte e mi pareva doversi adoperare a ogni modo per una fusione massima del pensiero italiano. Sollecitato dal Toselli ad assistere a qualche recita, cosa che non avevo mai voluto fare, fui colpito e vinto dall’efficacia di quelle scene, da quelle recitazioni e dalle impressioni che vedevo disegnate sui volti del pubblico. Mi persuasi che questa era una manifestazione artistica all’infuori della politica ed esprimente un momento morale, dirò così psicologico del paese, che tanto aveva fatto per l’Italia.

Dopo questa conversione, Toselli convince Bersezio a scrivere in piemontese, lingua che aveva sempre disprezzato, nasce così La sedussion rappresentata al Teatro Alfieri di Asti con discreto successo, che tuttavia Bersezio firmerà con lo pseudonimo Carlo Dell’Olmo per paura di perdere la sua dignità personale. Sollecitato ancora dal Toselli scrive La beneficenza firmata questa volta come Carlo Nugelli (da “Nugae” cioè “sciocchezze”).

Le miserie ‘d Monsù Travet

Nell’autunno del 1862 Vittorio Bersezio si riposa a Madonna Dell’Olmo vicino a Cuneo, mentre Toselli recita nella città, purtroppo con il teatro semi vuoto. Toselli confessa all’amico che ci vorrebbe qualcosa di nuovo, magari di sociale come aveva tentato di fare lo Zoppis con la storia di un impiegato. Bersezio, nonostante non conosca l’ambiente impiegatizio, scrive il primo atto con il titolo Le miserie di un impiegato, ma poi si ferma per mancanza di idee.

Toselli non la prende bene. Gli rimprovera che aveva riposto tutta la sua fiducia nella speranza di avere tra le mani una commedia diversa, che facesse colpo, per tirare su la sua Compagnia e tutto il teatro in piemontese. Le critiche del Toselli erano in parte giuste, così Bersezio se ne torna nella natia Peveragno, luogo di calma e tranquillità assoluta, in cerca di ispirazione. Sale nel sottotetto ove si pongono mobili e oggetti che non servono più, guarda in quel ciarpame di oggetti d’antant e si sprofonda in una polverosa e traballante poltrona. Quando alza lo sguardo al tetto che ha sopra la testa nota che, accanto alle grandi travi delle capriate che sostengono il tetto, ci sono i travicelli dove appoggiano i coppi. Trasformando ciò che vede in un’allegoria, paragona le grosse travi ai capi ufficio e i travicelli, i travet, agli impiegati che malgrado i bassi stipendi, fanno un lavoro molto utile alla comunità. Così cambia il titolo della commedia in Le miserie ‘d Monsù Travet e, per cercare ispirazione, si mette ad ascoltare e ad osservare all’uscita dal lavoro gli impiegati municipali.

A gennaio del 1863 Bersezio consegna a Toselli la commedia con il nuovo titolo che il regista, dopo averla studiata, penserà di mettere in scena per la prima volta il 4 aprile 1863 al Teatro Alfieri di Torino. I primi tre atti volano via senza intoppi, ma il clima si fa più burrascoso durante il quarto atto, quando Toselli impersonando la figura del Travet si ribella agli insulti del Capo Sezione. All’inizio del quinto atto i sostenitori della burocrazia regia iniziano a fischiare e cala il sipario.

Toselli e la sua compagnia nonostante l’insuccesso tornano a lavorare con più lena di prima, correggendo il linguaggio dei personaggi e migliorando lo spettacolo nel suo insieme, tanto che qualche giorno dopo, la sera di Pasqua del 1863, il Teatro Alfieri sarà nuovamente gremito di gente e la commedia sarà un vero trionfo. Lo spettacolo verrà replicato per trenta volte, conquistando definitivamente i favori del popolo e diventando il pilastro sul quale ancora oggi poggia tutto il teatro in piemontese.

Il Travet non resta limitato al Piemonte ma la commedia viene tradotta in milanese, in veneto, in italiano, in francese e in tedesco e la parola travet entra nei dizionari italiani. Nel 1948 Mario Soldati porta la commedia sul grande schermo con il titolo Lo schiavo impazzito in cui partecipano attori già famosi come Carlo Campanini (Travet), Gino Cervi (Commendatore), Vera Carmi (Madama Rosa Travet) e Alberto Sordi (Barbaròt). Negli anni ’70 saranno Macario, Campanini, Farassino, Brusa e Barbero a riportare in scena Monsù Travet con grande successo.

L’addio alle scene

Nel 1871 Toselli, dopo aver recitato davanti a Re, Regine, Principi e all’alta nobiltà piemontese, ed esser stato il primo comico ad aver ricevuto la nomina a Cavaliere, decide di dare l’addio al teatro con una commedia del Garelli. Alla fine della rappresentazione, tra scroscianti applausi degli spettatori in piedi, il suo allievo Enrico Gemelli gli mette addosso una corona d’alloro a dimostrazione che sarà sempre ricordato come un grande maestro.

La sua Compagnia ormai è in crisi e per denaro alcuni dei suoi attori lo abbandonano per fargli concorrenza. Toselli un po’ demoralizzato ritorna nella natia Cuneo e con i pochi soldi che ha guadagnato acquista una casetta con annesso un terreno sul quale intende far costruire un suo teatro. Sarà un disastro finanziario e nel 1885 il Comune dovrà deliberare un dignitoso aiuto all’illustre concittadino, ridotto all’indigenza.

Nel 1885 Toselli è a Piacenza perché una compagnia recita Le miserie del signor Travetti in italiano, quando improvvisamente viene colpito da paralisi. Ormai in precarie condizioni di salute chiede ed ottiene di essere portato a Genova, in una vecchia casa vicino al porto ove si ritiravano gli artisti per gli ultimi giorni delle loro vite. Alle 7,30 del mattino del 12 gennaio 1886, il Grande Maestro e Inventore del Teatro in piemontese si spegne. La salma verrà poi portata a Cuneo, sua città natale, per il funerale il 9 aprile 1886.

※ ※ ※

Bibliografia

  • Drovetti G., Storia del Teatro Piemontese, Torino, Rattero, 1956.
  • Scaglione M., Giovanni Toselli, l’inventore del Teatro Piemontese, Cuneo, L’Arciere, 1992.
  • Seren Gay D., Storia del Teatro Dialettale Piemontese, Torino, Piemonte in Bancarella, 1971.
※ ※ ※

Vuoi continuare a leggere? Iscriviti gratuitamente alle nostre newsletter!

Rivista Savej on line è un progetto della Fondazione Culturale Piemontese Enrico Eandi per la diffusione della cultura e della storia piemontesi. Se non l’hai ancora fatto, iscriviti ora: la registrazione è completamente gratuita e ti consentirà di accedere a tutti i contenuti del sito.

Non ti chiederemo soldi, ma solo un indirizzo di posta elettronica. Vogliamo costruire una comunità di lettori che abbiano a cuore i temi del Piemonte e della cultura piemontese, e l’e-mail è un buon mezzo per tenerci in contatto. Non ti preoccupare: non ne abuseremo nè la cederemo a terzi.

Nelle ultime 24 ore si sono iscritte 6 persone!

Raccontare il Piemonte, un articolo alla volta.
Logo Libreria Savej