La storia dël Piemunt tra j’antrig dël drapò

La bandiera regiunal da j’inissi a ‘ncheuj

Pino Perrone
Pino Perrone

Docente per 30 anni al Corso di cultura piemontese della Famija Turinèisa, insegna attualmente Lingua, letteratura e storia del Piemonte nelle Università della Terza Età di Torino e di Asti. Nel 2000 è stato scelto dalle Unioni delle Associazioni Piemontesi nel Mondo per una serie di seminari in varie località dell’Argentina e del Brasile.

  

Raccontare la lingua piemontese è uno degli obiettivi di Rivista Savej. L’articolo che segue è quindi scritto in piemontese utilizzando la cosiddetta grafia internazionale, mentre per i meno avvezzi a questa lingua, a fondo pagina è presente la traduzione in italiano, con lo scopo di aiutare il lettore nella comprensione del testo e avvicinarlo al contempo alla lingua piemontese.

An Piemunteis
Scrit an Piemuntèis Antërnassiunal.

La Regiun Piemunt cun auti Ent Cultüraj a l’han vursü arcurdé ‘l düca Amedeo VIII ël Pacìfic, an particular la data dël 9 fërvé dël 1416 a 600 ani ‘d distansa, cun ün grand cunvegn Savoie, bonnes nouvelles — Studi storic ant ël 600° aniversari dël Ducà ëd Savoja. Nui Piemuntèis ëd cul Düca arcurduma benèivulment la data dël 15 d’agust dël 1424, për l’istitussiun dël Prinsipà dël Piemunt e la nàssita dël Drapò dël Piemunt che gluriusament i lu mustruma e s’ancantuma a vardelo.

Për evité interpretassiun sbalià as fà present che la parola drapò a deriva nen dal fransèis drapeau ma da draparìa che a l’é la fàbrica o ‘l negossi ‘d pann, (drapò), particularment ëd pann apresià o ‘d seda; ël mercant a l’é ‘l drapié, ël verb drapé o drapegé a signìfica guarnì cun ëd drap pressius, a l’é për lulì che ‘l drapò a rapresenta la bandiera, lë stendard, lë stema aràldic dël Piemunt.

Ad pedem montium

Ritratto di Adelaide di Susa
Ritrat ëd Adelaide ‘d Süsa, fumna ëd Oddone di Savoia.

Adelaide ‘d Süsa (1015–1091), marchèisa ‘d Türin, dop avèj partessipà al so ters matrimoni ant ël 1046 cun Oddone di Savoia e ‘d cunseguensa alargà ij so pussediment dëdsà dj’Alp, a definìa ant ël 1075 ij so teritori ad pedem montium për dëscrive le tère cumprèise tra j’Alp Cozie, ël Tane e ‘l Sangun.

Amedeo III di Savoia (1094–1148) a partessipava, cun so anvud Luigi VII rè ‘d Fransa, a la II Crusià (1147–1149) e a meuirìa a Nicusìa ant ël 1148. Prima ‘d parte a fasìa anserì lë scud crusià dij cunt ëd la Murian-a e dij Savoja an sl’oja sabauda a na testa an camp or. Ant ël 1150 Umberto III di Savoia (1136–1189) ël Beà, a cunfermava custa figura quand a vnisìa alvà an sj’ erbu purtansëgne militar a an sij sigij (da “Ij sacuciàbij ëd Palass Lascaris, n. 72).

Stemma con aquila sabauda ad una testa in campo oro.
Oja sabauda a na testa an camp or.

Cui ch’a partìu për le Crusià a pudìu buté la crus an sij lur stema, an quant a-j’eru cunsiderà cumbatent suta l’ansigna dla cros e a l’avìu ‘l but ëd liberé ‘l Sant Sepulcr dai musulman.

Ant ël 1223 ël nom Pedemontium ai pé dij munt, a vnisìa duvrà për la prima vira ‘nt ün document ufissial.

Ël drapò a svanta për la prima vira

Tommaso I cunt ëd Savoja (1178–1233) a l’é stait ël prim, ant ël 1225, a signé ün document da chiel firmà cun ël sìmbul ëd n’oja a dùe teste an camp or. L’interpretassiun ëd l’oja a dùe teste (bicìpit) cun j’ale duverte a significava vassalagi a l’imperadur, antramentre a na testa a l’era ‘l sìmbul ëd la Murian-a, ün-a dle prime tère dij Savoja.

Da cul mument a sun tanti ij sìmbuj duvrà dai Savoja: oja, crus e testa ‘d liun.

Pietro II, cunt ëd Savoja (1203–1268)e düca ‘d Richmund, dit ël Cit Carlo Magno, ant ël 1241 a sustituija l’oja imperial cun na crus d’argent an camp russ, an arcord ëd la spedissiun dij Crusià an Urient.

Amedeo V di Savoia
Amedeo V ëd Savoja

Amedeo V, cunt ëd Savoja (1253–1323) dit ël Grand, a ven arcurdà për l’adussiun ëd la lege sàlica, già ‘n vigur an Fransa dai temp ëd Clodoveo (466–511) e për l’adussiun ufissial ëd l’ansëgna dij Savoja, che a sarà pì nen cambià an futür, visadì crus bianca an camp russ.

Ant ël 1310 ël neuv drapò a svantaja për la prima vira a Türin an ucasiun ëd l’ariv an sità dël cunt Amedeo V e ‘d so cusin, l’imperadur Arrigo VII.

A nass ël Prensipà ‘d Piemunt

Amedeo VI, cunt ëd Savoja (1334–1383) dit ël Cunt Verd, an partensa da Venessia ant ël 1366 për na Crusià an Urient cuntra ij Turc, an sl’erbu purtansëgne ‘d sùa nav a fasìa aussé ün drapò azur cun ai bord dë stèile e al sènter la mistà dla Vergin Maria. Da cust mument, ël culur azur a sarà ‘l culur ufissial ëd lë Stat Sabaud e ün bord ëd cust culur a ‘nvertuja l’ansëgna dla Casà. Ël düca Emanuele Filiberto a purtava na s-cirpa azura durant la vituriusa bataja ëd San Quintin dël 10 d’agust dël 1557. Cust drapò a svantajava an sla tur ëd San Gregori durant l’Assedi dël 1706 e a l’avìa svantà ël 19 ëd luj dël 1747 an sël col ëd l’Asieta ant la bataja cuntra ij fransèis. Ancheuj j’ufissiaj an servissi a portu na fassa azura an bandulera an sla spala drita.

As sà che ‘l cunt Amedeo VIII ël 9 ëd fërvé dël 1416 a dventava düca, decurà da Sigismondo di Lussemburgo, imperadur dël Sacr Ruman Impér. Dùi ani dop, ant ël 1418 a meuirìa ‘l prensi Ludovico d’Acaia, ültim espunent ëd la nobila casà e ël düca Amedeo VIII a vnisìa an pusses ëd tanti teritori, la magiur part an pruvinsa ‘d Cuni. A l’era necessari ampusté ün tìtul particular che a rapresentèissa ij dumini sübalpin an Piemunt, antlura a istituiva ël Prensipà ‘d Piemunt. L’arme e ‘l tìtul ëd Prensi ‘d Piemunt a vnisìu assegnà ant na grandiusa sirimonia a Thonon ël 15 d’agust dël 1424 al prim fieul Amedeo ‘d 12 agn.

Për l’aràldica, la distinsiun dël Prensi ‘d Piemunt da lë stema ‘d ca ‘d Savoja a l’era la brisüra dël lambel azur a trè gusse pendent butà an aut an slë stema furmà da la crus bianca an camp russ. Sta distinsiun a duvìa esse butà ëdco an sël simier ëd l’elmèt.

Lambello azzurro a tre gocce pendenti.
Ël lambel azur a trè gusse pendent.

La parola lambel a l’é ün vucàbul galic derivà da label e purtà an Italia da Carlo Magno e le trè gusse pendent a significu lë svilüp ëstoric ëd le prinsipaj casà che a l’han guvernà an Piemunt, visadì: ël Prensipà d’Acaia, la Cuntea dj’Angiò e ‘l Prensipà ‘d Piemunt.

Ël sigil dël Prensi

Për vulèj dël düca Amedeo VIII, ël tìtul ëd Prensi ‘d Piemunt a duvìa esse assignà ai prim-génit mas-cc e a l’era trasmëttìbil ai so sucessur an anfinì e a duvìa esse ‘l prim tìtul nubiliar, visadì prima d’esse düca o aut, a l’era necessari pussede ‘l tìtul ëd Prensi ‘d Piemunt.

Ant ël 1431 a meurìa a 19 ani Amedeo, ël prim Prensi ‘d Piemunt. Ël düca Amedeo VII, trè ani dop, a ‘ssignava ‘l tìtul e l’arma al fieul sucessiv Ludovico, che a cunservava cust tìtul fin-a al 1440 quand so pare a muntava ‘n sla seuja puntìfissa e a lassava ‘l tìtul ëd düca. Ludovico, oltra al tìtul prensipesc, a tratnìa ‘l sigil ch’a l’era staje cunsignà quand so frel Amedeo a l’era dventà Prensi ‘d Piemunt ël 15 d’agust dël 1424. A l’era në scü urlà dë stofa bleu dentà.

Lë stema a l’é stait dait an cuncessiun ant ël 1930 a la Pruvinsa ‘d Türin cun la giunta dla curun-a dla Pruvinsa; a l’é ‘l sìmbul ëd l’Autumobl Clüb Türin, a l’é ‘l distintiv dij “boy scout”, a l’ha sventulà ant ël 1968 a Graja ant ël Bielèis për la prima Festa dël Piemunt e minca agn a svanta al vent an tüte le lucalità anduva as trasferiss la Festa dël Piemunt ëd la Cumpanìa dij Brandé.

A nass la Regiun Piemunt

Ant ël 1983 a vnisìa istituija la Regiun Piemunt scund le diretive dla Custitussiun dël 1948. A l’era necessari, cume për j’aute Regiun, truvé na bandiera, ün gunfalun, ün sigil ch’a rapresentèissa ‘l Piemunt.

Gonfalone del Piemonte.
Gunfalun dël Piemunt.

A vnisìa cunvucà ün cuncurs ant le scole medie, ant j’ufissi püblic, ant j’ent cultüraj për ün dissegn ch’a rapresentèissa l’entità Regiunal. Cust cuncurs a l’ha scatenà la fantasìa dij cumpiladur cun ëd figure d’aute siminere, ‘d rue dentà, ‘d viture (autumobij), ëd pale e ‘d picun. Sicurament a dasìu n’ideja ‘d na Regiun travajeura ma belavans a l’avìu gnente dë storic.

Për furtun-a la decisiun ëd l’Ent Regiunal, sustnüa da la Cumpanìa dij Brandé, dal pruf. Gandolfo dla Ca dë Stüdi Piemuntèis, da tante Assuciassiun Cultüraj dël Piemunt, da ‘d grüp dë storic e da ‘d gent cumun-a, a l’é staita cula d’aduté ‘l Drapò storic dël Piemunt, cume a l’é dëscrit ant la lege Regiunal n. 4 dël 16 ëd gené dël 1984:

La Regiun Piemunt a adota […] ël gunfalun […] antersà an fassa ant ël prim ëd russ, ant lë scund ëd bleu, ant ël ters grusun, culur ëd la Repüblica d’Alba, pruclamà ‘l 25 avril 1796, an sël tüt lë stema dël Piemunt ch’a l’é ‘d russ a la crus d’argent, s-ciapà dal lambel azur ëd trè toc; Lë stema […] csì dëscrit:n ëd russ a la crus d’argent s-ciapà dal lambel azur ëd trè toc, già stema dël Piemunt dal 1424.

Ant ël gunfalun antërsà an fassa për l’aràldica a signìfica an orisuntal, pì giüst dì a rigadura vertìcal o an pal. A l’é nen specificà andova as treuva lë stema dël Piemunt, pì giüst a sarìa: an aut, sentrà. A la crus d’argent, nen mac për mutiv ecunomic, as preferis ël culur bianc cume la bandiera dla Murian-a e dla Svissera. Ant lë stema dël Piemunt ël lambel azur ëd trè toc a l’é trop genéric, mej dì: a trè gusse pendent. Ël drapò a l’é disegnà cun ün bord d’argent, mej bleu che a l’é ün culur ëstoric.

Uficialisassiun dël drapò

A seguit, la lege n. 26 dël 1990 a istituija la Festa dël Piemunt da selebresse minca agn ël 22 ëd magg për arcurdé la püblicassiun ëd lë Statüt Regiunal, avnüa ant ël 1971 për valurisé la storia, la cultüra, le lenghe minoritarie e le tradissiun d’ün popul.

Ant ël 1995, la lege regiunal n. 83 dël 24 nuvèmber “Adussiun dël drapò dla Regiun Piemunt” (art. 1), specificava:

  1. "Ël drapò dël Piemunt a l’é costituì da crus bianca an camp russ a lambel bleu cun cunturn bleu e frangia an or. La dimensiun a l’é ‘d cm. sentesinquanta për sent. La larghëssa dla crus a l’é ‘d cm. vint. La larghëssa dël cunturn a l’é ‘d cm. des. La frangia ‘d cm. sèt".
  2. "Ël drapò a l’é cumpagnà da ün bindel ëd culur grusun lijà a la punta dl’asta".
  3. "Ij culur a ‘rciamu ant la simbulogìa cui dël gunfalun e dlë stema, adutà cun la lege regiunal dël 16 gené 1984, n. 4".
Bandiera del Piemonte
Drapò dël Piemunt.

A seguit ëd la lege regiunal n. 36 dël 17 giugn 1997 “Dispusissiun për l’üso e l’espusissiun dël drapò dla Regiun Piemunt” a ven publicà ün fassìcul stampà a suen ëd la Diressiun Comunicassiun Istitussiunal ëd la Ciambrea regiunal cun na nota firmà da Roberto Cota, Pressident dël Cunsèj regiunal che a specifica:

ël drapò a l’é stait adutà ant ël 1995, quand ël Pressident ëd la Repüblica a l’ha acetà la pruposta ‘d preparé al Quirinal na galarìa dle bandiere dle Regiun. Ël dissegn a ‘rpija, cun chèiche mudìfica, lë stema dla Regiun: crus bianca an camp russ e lambel bleu, cun cunturn bleu e frangia an or. Al drapò a l’é staje giuntà, cuma part integrant, ün bindel ëd culur grusun grupà an sla sima dl’asta. La misura dël drap a l’é ‘d 150 për 100 centim cun mültip e sutmültip. Ël drapò dla Regiun a dev esse espunü ansema al triculur — che a l’avrà sempre ‘l post d’unur — e da cula eüropea, csì cume a l’é indicà da la Lege 5–2–1998, n. 22 an sle “Dispusissiun generaj an sl’üsu dla bandiera dla Repüblica Italian-a e ‘d cula dl’Üniun Eüropea” .

Ël Pressident dël Cunsèj regiunal a precisa:

I desìderu evidensié la funsiun primaria ‘d essensial dël drapò che, da sempre, a definis ün’identità. A l’é ‘l sign visìbil ëd na cumunità. Ël drapò dël Piemunt a l’é cumpagnà da ün bindel ëd culur grusun. Cust culur, dal punt ëd vista aràldic, a simbulegia ‘l pum granà, ün früt furmà da tante gran-e, ün-a diversa da j’aute, ma ünì fra ‘d lur. Ël pum granà e sùa traslassiun crumàtica, ël grusun, da son, cume sìmbul ëd n’ünità furmà da tante particolarità.

Ël fassìcul a continua cun ël dissegn dla custrussiun, l’esecussiun për la prudussiun dël Drapò dël Piemunte le aplicassiun. A continua cun lë stema e ‘l logotipo për la Regiun Piemunt e për ël Cunsèj regiunal dël Piemunt, adutà cun lege dël 1984, a l’ha furma quadrà, cun crus d’argent an camp russ e lambel azur a trè gusse. Lë stema a cumpar sü tüti j’at ufissiaj ëd la Regiun, ëd vire ‘dco ant la versiun a ün sul culur, ma sempre scund le misure e ij culur determinà e cuurdinà.

Ël triculur sìmbul ëd libertà

Ant la present narassiun i l’uma tempuraneament tralassà ‘l gunfalun dëscrit e detajà ‘nt la lege regiunal n. 4 dël 16 gené 1984, ma ura i sërcuma d’armedié a custa mancansa cun ün curt arsunt storic.

Napoleone Bonaparte, dùi di dop es-se marià cun la bela créula Giuseppina Beauharnais, a ‘rseivìa la nomina a cumandant ëd l’Armà d’Italia për la campagna cuntra l’Austria.

Napoleone as purtava a Nissa e al cuntrol ëd le trüpe a sùa dispusissiun, parland ai soi militar a l’ha dije:

suldà, vui i seve biut e mal nütrì e mi iv porterai ant le pì fèrtij pianüre dël mund. Pruvinse riche, grandi sità che a saran da ura an vost pudèj, a la vostra purtà, là i truvereve unur, gloria e richësse.
Napoleone Bonaparte
Napoleone Bonaparte, cumandant ëd l’Armà d’Italia.

An custa manera, ël 27 ëd mars dël 1796, a ‘ncumensava la campagna d’Italia, sicürament cunussüa a tüj. Le trüpe ‘d Napoleone, dop avèj scavalcà la neutralità ‘d Genua, a traversavu l’Apenin al pass ëd Cadibun-a, a së scuntravu cun ij suldà austrìac-piemuntèis a Cairu Muntneuit, a passavu ad Altar e ‘l 26 d’avril dël 1796 a ‘ntravu an Alba.

Ël 23 d’avril, dùi giacubin, Toni Ransa da Vërsèj e Gnassiu Bonafous d’Alba a pronunsiavu ‘n proclama: Libertà, Egualiansa, Virtü e a cissavu le trüpe ‘d Vittorio Amedeo III a diserté për n’ideal sensa la munarchìa e sensa lagusin.

Ël 25 d’avril dël 1796 ant n’auta crija a spiegavu cos a significava la Nassiun Piemuntèisa, ch’a vurìa dì l’aleansa cun la Fransa e diversificandse purtand na cucarda triculur cun ël russ (ël curagi), ël grusun (l’ünità e la demucrassìa) e al post dël bianc, culur ëd la munarchìa, ‘l bleu (l’ansema). Cust’ideje a l’eru definì cume la Repüblica d’Alba.

Sü arcesta dël rè ‘d Sardigna Vittorio Amedeo III, ant la neuit tra ‘l 27 e ‘l 28 d’avril 1796 a Palass Salmatoris ëd Cherasc a vnisìa firmà l’Armistissiu e peui a vnisìa firmà la Pas a Paris ël 15 ëd Magg. Dop custe dùe firme, Napoleone Bonaparte a impunìa clàusule capest a tüt ël Piemunt.

Vittorio Amedeo III di Savoia a l’era abituà a vive ant ël lüssu e ant le bisarìe dla Curt ëd Türin, già da l’inissi a l’avìa nen capì la forsa dl’Armada ‘d Napoleone e a l’avìa sërcà ‘d fërmelu cun cui pochi suldà-damerin che a l’avìa, ma sun nen bastà diversi gest eroic: daspërtüt a l’avìa subì dë scunfite, lassand al nemis vari teritori e ‘dco ‘l lìber passagi e ‘l transit travers le tère piemuntèise.

Dop cust disaster e dop diversi atentà, a l’avìa capì trop tard la situassiun, pijà da lë scunfort as artirava ‘nt ël Castel ëd Muncalé, andava a meuirìa, furse për ün culp apuplétic, ël 16 d’ütuber dël 1796.

Antant a n’Alba, Ranza e Bonafous a scapavu, csì la Repüblica d’Alba dop 29 di a scumparìa sensa lassé ‘d segn, se nen ant ij sentiment patriotic.

Ël drapò dla Nassiun Piemuntèisa, anventà dai dùi giacubin a l’era a liste urisuntaj e ij culur a l’eru d’ispirassiun massonica. Malgré tüt cust triculur a l’é stait ël prim ad avèj na bun-a durà e a l’ha precedü ‘d sirca ses mèis ël triculur ëd la Repüblica Cisalpin-a dël 1° ütuber 1796 e anticipà cul dël 7 gené 1797 ëd la Repüblica Cispadan-a e peui Cisalpin-a.

Ël drapò rivulussiunari dël Piemunt, definì cume Repüblica d’Alba a l’é durà poc përchè tradì ant l’intent da n’imperadur strangé, ma a l‘é restà ‘nt la memoria come ‘l sìmbul d’ün grand ideal d’indipendensa, ‘d giustissia e ‘d libertà.

Ël drapò storic, crus bianca ‘n camp russ cun ël lambel azur dzurmuntà da la scrita Piemunt, a l’é butà an aut an sël gunfalun ëd la Regiun Piemunt, a l’ha so unur e a ven mustrà ‘nt ël salun dël Quirinal a Ruma.

Ün drap che a ‘nvërtuja sécuj dë storia

Vittorio Emanuele II, Re d’Italia.
Vittorio Emanuele II, rè d’Italia.

La cunta che i l’hai purtà anant a l’é la storia mutubin sintética e dëscritiva dl’inissi dël Ducà ‘d Savoja. Da la genealugìa dla Ca ‘d Savoja i vnuma a savèj che l’ültim düca a purté ‘l tìtul a l’é stait Vittorio Emanuele II (1820–1878) prima ‘d dventé Rè d’Italia.

I suma vnuit a la cunussensa ‘d përsun-e e ëd fait ch’a sun intrà ant la storia e i l’uma savü che ant ël 1424, dop eut ani ‘d vita dël Ducà ‘d Sabaud, a l’era stait istituì ‘l Prinsipà dël Piemunt cun so drapò, vant dij piemuntèis doc, cume mi. L’ültim a purté ‘l tìtul ëd Prensi dël Piemunt a l’é stait Umberto II ëd Savoja (1904–1983) dit ël rè ‘d Magg.

A cust drapò, adutà da la Regiun Piemunt ant ël 1995 dop ben 571 ani da l’inissi dël Prensipà, a jë speta sempre l’unur al mérit përchè stu drap ëd seda a ‘nvertuja ‘nt ij so culur ij gest ëd sécuj dë storia dij piemuntèis.

Përsunalment i l’hai vëddü cust stendard esponü ant le tante comunità dij Piemuntèis resident ant la Mérica dël Süd e ant le diverse UNI 3 anduva i sun andait a purté ün poc dë storia e ‘d Leteratura nustran-a. Eben, daspërtüt assucià a la lur bandiera nassiunal, a mustru cun vant e urgheuj ëdcò ‘l nost storic drapò.

In italiano
Traduzione in italiano dell’articolo, scritto originariamente dall’autore in Piemontese Internazionale.

La Regione Piemonte e altri Enti Culturali hanno voluto ricordare il duca Amedeo VIII il Pacifico, in particolare la data del 9 febbraio 1416, a 600 anni di distanza, con un grande convegno Savoie, bonnes nouvelles — Studi storic ant ël 600° aniversari dël Ducà ëd Savoja. Noi Piemontesi di quel duca ricordiamo benevolmente la data del 15 agosto 1424 e l’istituzione del Principato del Piemonte con la nascita del Drapò del Piemont, che gloriosamente esponiamo e ammiriamo.

Onde evitare errate interpretazioni si fa presente che la parola drapò non deriva dal francese drapeau ma da drapperia (draparìa) che è la l’azienda manifatturiera oppure il negozio di panni (drapò), nello specifico di panni pregiati o di seta; il mercante è il drappiere (drapié), il verbo drappeggiare (drapé) significa ornare con drappi preziosi, pertanto il drapò rappresenta la bandiera, lo stendardo, lo stemma araldico del Piemonte.

Ad pedem montium

Adelaide di Susa (1015–1091), marchesa di Torino, dopo aver officiato il suo terzo matrimonio nel 1046 con Oddone di Savoia ed allargato i suoi possedimenti di qua delle Alpi, aveva definito nel 1075 i suoi territori ad pedem montium per descrivere le terre comprese tra le Alpi Cozie, il Tanaro e il Sangone.

Amedeo III di Savoia (1094–1148) aveva partecipato, con suo nipote Luigi VII re di Francia, alla II Crociata (1147–1149) ed era morto a Nicosia nel 1148. Prima di partire aveva fatto inserire lo scudo crociato dei conti della Moriana e dei Savoia sull’aquila sabauda ad una testa in campo oro. Nel 1150 Umberto III di Savoia (1136–1189) il Beato, aveva confermato detta figura da issare sui pennoni militari o sui sigilli (da “I tascabili di Palazzo Lascaris”, n. 72). Coloro che partivano per le Crociate avrebbero potuto inserire la croce sui loro stemmi in quanto erano considerati combattenti sotto l’insegna della croce ed avevano lo scopo di liberare il Santo Sepolcro dai musulmani.

Nel 1223 il nome di Pedemontium, ai piedi dei monti, veniva utilizzato per la prima volta in un documento ufficiale.

Il drapò sventola per la prima volta

Tommaso I conte di Savoia (1178–1233) è stato il primo, nel 1225, a impreziosire un documento da lui firmato con il simbolo di un’aquila a due teste in campo oro. L’interpretazione dell’aquila a due teste (bicipite) con ali aperte significava vassallaggio verso l’imperatore, mentre ad una testa era il simbolo della Moriana, una delle prime terre dei Savoia.

Da quel momento furono diversi i simboli usati dai Savoia: aquila, croce, testa di leone.

Pietro II, conte di Savoia (1203–1268)e duca di Richmond, detto il Piccolo Carlo Magno, nel 1241 aveva sostituito l’aquila imperiale con una croce d’argento in campo rosso, in ricordo della spedizione dei Crociati in Oriente.

Amedeo V conte di Savoia (1253–1323) detto il Grande, viene ricordato per l’adozione della legge salica, già in vigore in Francia dai tempi di Clodoveo (466–511) e per l’adozione ufficiale dell’insegna dei Savoia, che non verrà più modificata in futuro cioè croce bianca in campo rosso.

Nel 1310 la nuova bandiera savoiarda sventolò per la prima volta a Torino in occasione della venuta in città del conte Amedeo V e di suo cugino l’imperatore Arrigo VII.

Nasce il Principato di Piemonte

Amedeo VI conte di Savoia (1334–1383) detto il Conte Verde, in partenza da Venezia nel 1366 per una Crociata in Oriente contro i Turchi, sul pennone della sua nave aveva fatto issare una bandiera azzurra bordata di stelle con al centro l’immagine della Vergine Maria. Da questo momento, l’azzurro sarà il colore ufficiale dello Stato Sabaudo e un bordo di questo colore avvolgerà l’insegna della Casata. Il duca Emanuele Filiberto porterà con sé una sciarpa azzurra durante la vittoriosa battaglia di San Quintino del 10 agosto del 1557. Questa bandiera verrà issata sulla torre di San Gregorio durante l’Assedio del 1706 e sventolerà il 19 luglio 1747 sul Colle dell’Assietta durante la battaglia contro i Francesi. Oggi gli ufficiali in servizio portano una fascia azzurra in bandoliera sulla spalla destra.

Si sa che il conte Amedeo VIII il 9 febbraio 1416 era diventato duca, insignito da Sigismondo di Lussemburgo, imperatore del Sacro Romano Impero. Due anni dopo nel 1418 era morto il principe Ludovico d’Acaia, ultimo esponente della nobile casata, e il duca Amedeo VIII era entrato in possesso di molti suoi territori, la maggior parte dei quali in provincia di Cuneo. Era necessario istituire un titolo particolare che rappresentasse i domini subalpini in Piemonte, allora aveva istituito il Principato di Piemonte. L’arme e il titolo di Principe di Piemonte venivano conferiti in una grandiosa cerimonia a Thonon il 15 agosto 1424 al figlio primogenito Amedeo di 12 anni.

Per l’araldica la distinzione del Principe di Piemonte dallo stemma di casa Savoia era la brisura del lambello azzurro a tre gocce pendenti immesso in alto sullo stemma formato dalla croce bianca in campo rosso. Tale distinzione doveva essere posta pure sul cimiero dell’elmo.

Il termine lambello è un vocabolo gallico derivante da label ed è stato introdotto in Italia da Carlo Magno e le tre gocce azzurre pendenti significano lo sviluppo storico delle principali casate che hanno governato in Piemonte, vale a dire: il Principato d’Acaia, la Contea dei d’Angiò e il Principato di Piemonte.

Il sigillo del Principe

Per direttiva del duca Amedeo VIII, il titolo di Principe di Piemonte doveva essere assegnato ai primogeniti maschi e trasmissibile ai suoi successori all’infinito e doveva essere il primo titolo nobiliare, cioè prima di essere duca o altro, era necessario possedere il titolo di Principe di Piemonte.

Nel 1431 era morto a 19 anni Amedeo, il primo Principe di Piemonte. Il duca Amedeo VIII, tre anni dopo, aveva conferito il titolo e l’arme al figlio successivo Ludovico, il quale avrebbe conservato tale titolo fino al 1440 quando suo padre sarebbe salito sul soglio pontificio e gli avrebbe lasciato il titolo di duca. Ludovico, oltre al titolo principesco, aveva trattenuto il sigillo che gli era stato consegnato quando suo fratello Amedeo era diventato Principe di Piemonte il 15 agosto del 1424, ed era uno scudo orlato di una striscia di stoffa azzurra dentata.

Lo stemma è stato dato in concessione nel 1930 alla Provincia di Torino con l’aggiunta della corona della Provincia; è il simbolo dell’Automobile Club Torino, è il distintivo dei “boy scout”, ha sventolato nel 1968 a Graglia nel Biellese per la prima Festa del Piemonte e ogni anno garrisce al vento nelle varie località ove si trasferisce la Festa del Piemonte della Compagnia dei Brandé.

Nasce la Regione Piemonte

Nel 1983 veniva istituita la Regione Piemonte secondo le direttive della Costituzione del 1948. Era necessario, come per le altre Regioni, trovare una bandiera, un gonfalone, un sigillo che la rappresentasse.

Veniva indetto un concorso nelle scuole medie, negli uffici pubblici, negli Enti culturali per un disegno che rappresentasse il Piemonte. Detto concorso ha scatenato la fantasia dei disegnatori con delle figure di alte ciminiere, di ruote dentate, di automobili, di pale e di picconi. Sicuramente davano un’idea di una Regione lavorativa ma purtroppo non avevano niente di storico.

Per fortuna la decisione dell’Ente Regionale, sostenuta dalla Compagnia dei Brandé, dal prof. Gandolfo del Centro Studi Piemontesi, da molte Associazioni Culturali del Piemonte, da gruppi di storici nonché da gente comune, fu quella di adottare la bandiera storica del Piemonte come descritto nella legge regionale n. 4 del 16 gennaio 1984:

La Regione Piemonte adotta […] il gonfalone […] interzato in fascia nel primo di rosso, nel secondo di blu, nel terzo d’arancio, colori della Repubblica di Alba, proclamata il 25 aprile 1796, sul tutto lo stemma del Piemonte che è di rosso alla croce d’argento, spezzata da lambello d’azzurro di tre pezzi; lo stemma […] così descritto: “di rosso alla croce d’argento spezzata da lambello azzurro di tre pezzi”, già stemma del Piemonte dal 1424.

Nel gonfalone interzato in fascia per l’araldica significa orizzontale, sarebbe più giusto dire a strisce verticali o in palo. Non è specificato dove si trova lo stemma del Piemonte, più giusto sarebbe: in alto, centrato. Alla croce d’argento, non solo per motivi economici, si preferisce il colore bianco come la bandiera della Moriana e della Svizzera. Nello stemma del Piemonte il lambello azzurro di tre pezzi è troppo generico, meglio: a tre gocce pendenti. Il drapò è disegnato con un bordo d’argento, meglio blu che è un colore storico.

Ufficializzare la bandiera

In seguito la legge n. 26 del 1990 ha istituito la Festa del Piemonte da celebrarsi ogni anno il 22 maggio per ricordare la pubblicazione dello Statuto Regionale, avvenuta nel 1971 per valorizzare la storia, la cultura, le lingue nonché le tradizioni di un popolo.

Nel 1995 la legge regionale n. 83 del 24 novembre “Adozione della bandiera della Regione Piemonte” (art. 1), specificava:

  1. "La bandiera del Piemonte è costituita da croce bianca in campo rosso a lambello blu con contorno blu e frangia oro. La dimensione è di centimetri centocinquanta per cento. La larghezza della croce è di centimetri venti. La larghezza del contorno è di centimetri dieci. La frangia di centimetri sette".
  2. "La bandiera è accompagnata da un nastro di colore arancione annodato al culmine dell’asta.
  3. "I colori richiamano nella simbologia quelli del gonfalone e dello stemma adottato con la legge regionale 16 gennaio 1984, n. 4".

A seguito della legge regionale n. 36 del 17 giugno 1997 “Disposizione per l’uso e l’esposizione della bandiera della Regione Piemonte” viene pubblicato un fascicolo stampato a cura della Direzione Comunicazione Istituzionale dell’Assemblea regionale dove una nota firmata da Roberto Cota, Presidente del Consiglio regionale, specifica:

la bandiera è stata adottata nel 1995, allorché il Presidente della Repubblica accolse la proposta di allestire al Quirinale una galleria dei vessilli delle Regioni. Il disegno riprende con alcune modifiche lo stemma della Regione: croce bianca in campo rosso e lambello blu, con contorno blu e frangia oro. Al vessillo è stato aggiunto, divenendone così parte integrante, un nastro di colore arancione annodato al culmine dell’asta. La misura del drappo è di 150 per 100 centimetri con multipli e sottomultipli. La bandiera della Regione deve essere esposta congiuntamente al tricolore — che avrà sempre il posto d’onore — e da quella europea, così come indicato dalla Legge 5–2–1998, n. 22 sulle “Disposizioni generali sull’uso della bandiera della Repubblica Italiana e di quella dell’Unione Europea”.

Il Presidente del Consiglio regionale precisa:

desidero evidenziare la funzione primaria ed essenziale della bandiera che, da sempre, definisce un’identità. È il segno visibile di una comunità. La bandiera del Piemonte è accompagnata da un nastro di colore arancione. E questo colore, dal punto di vista araldico, simboleggia il melograno, un frutto composto da tanti chicchi, gli uni diversi dagli altri, ma uniti fra di loro. Il melograno e la sua traslazione cromatica, l’arancione, quindi, come simboli di una unità composta da tante particolarità.

Il fascicolo prosegue con l’illustrazione della costruzione, dell’esecutivo per la riproduzione della Bandiera del Piemonte, e delle applicazioni. Prosegue con lo Stemma e il logotipo per la Regione Piemonte e per il Consiglio Regionale del Piemonte, che, adottato con legge del 1984, ha forma quadrata, con croce d’argento in campo rosso e lambello azzurro a tre gocce. Lo stemma appare su tutti gli atti ufficiali della Regione, talvolta anche nella versione ad un colore, ma sempre secondo misure e colori ben determinati e coordinati.

Il tricolore simbolo di libertà

Nella presente narrazione abbiamo temporaneamente tralasciato il gonfalone descritto e dettagliato nella legge regionale n. 4 del 16 gennaio 1984, ma ora cerchiamo di ovviare a questa mancanza con una breve sintesi storica.

Napoleone Bonaparte, due giorni dopo essersi sposato con la bella creola Giuseppina Beauharnais, aveva ricevuto la nomina a comandante dell’Armata d’Italia per la campagna contro l’Austria.

Napoleone si era portato a Nizza e al controllo delle truppe a sua disposizione, rivolgendosi ai suoi militari disse:

soldati, voi siete ignudi e mal nutriti ed io vi condurrò nelle più fertili pianure del mondo. Ricche province, grandi città che saranno da ora in vostro potere, alla vostra portata, colà troverete onore, gloria e ricchezze.

In questo modo, il 27 marzo 1796, era iniziata la campagna d’Italia, sicuramente nota ai più. Le truppe di Napoleone, dopo aver scavalcato la neutralità di Genova, avevano attraversato l’Appennino al passo di Cadibona, si erano scontrate con le truppe austro-piemontesi a Cairo Montenotte, indi erano passate ad Altare e il 26 aprile 1796 erano entrate in Alba.

Il 23 aprile, due giacobini, Antonio Ranza da Vercelli e Ignazio Bonafous di Alba, avevano proposto un proclama: Libertà, Uguaglianza, Virtù e avevano incitato le truppe di Vittorio Amedeo III a disertare per un’ideale senza monarchia e senza tiranno.

Il 25 aprile del 1796 in un altro proclama avevano spiegato cosa significasse la Nazione Piemontese, che voleva dire un’alleanza perpetua con la Francia e che ci si sarebbe distinti da essa indossando una coccarda tricolore con il rosso (il coraggio), l’arancione (l’unità e la democrazia) e al posto del colore bianco della monarchia, il blu (l’insieme). Il tutto veniva definito come la Repubblica di Alba.

Su richiesta del re di Sardegna Vittorio Amedeo III, nella notte tra il 27 e il 28 aprile 1796, a Palazzo Salmatoris di Cherasco veniva firmato l’Armistizio al quale era seguita la dichiarazione di Pace firmata a Parigi il 15 maggio. A seguito di queste due firme, Napoleone Bonaparte aveva imposto clausole capestro all’intero Piemonte.

Vittorio Amedeo III di Savoia abituato a vivere nel lusso e nelle stravaganze della Corte di Torino, fin dall’inizio non aveva compreso la forza dell’Armata di Napoleone e aveva cercato di fermarlo con quei pochi soldati damerini che aveva, ma non furono sufficienti vari gesti eroici: aveva infatti subìto sconfitte ovunque, lasciando al nemico vari importanti territori nonché il libero passaggio e il transito attraverso le terre piemontesi.

Dopo questo disastro e dopo essere stato fatto oggetto di due attentati, compresa troppo in ritardo la situazione, preso dallo sconforto, si era ritirato nel Castello di Moncalieri, dove era morto, forse di un colpo apoplettico, il 16 ottobre 1796.

Intanto ad Alba, Ranza e Bonafous si davano alla fuga, così la Repubblica di Alba dopo 29 giorni scompariva senza lasciare segni, se non nei sentimenti patriottici.

La bandiera della Nazione Piemontese, inventata dai due giacobini era a bande orizzontali e i colori erano di chiara ispirazione massonica. Malgrado tutto questo tricolore è stato il primo ad avere una lunga durata ed ha preceduto di circa sei mesi il tricolore della Repubblica Cisalpina del 1° ottobre 1796 e anticipato quello del 7 gennaio 1797 della Repubblica Cispadana e poi Cisalpina.

La bandiera rivoluzionaria del Piemonte, definita come Repubblica di Alba, è durata poco perchè tradita nell’intento da un imperatore straniero, ma è rimasta nella memoria come il simbolo d’un grande ideale d’indipendenza, di giustizia e di libertà.

La bandiera storica, croce bianca in campo rosso con lambello azzurro sormontata dalla scritta Piemonte, è posta in alto del gonfalone della Regione Piemonte, ha il suo onore e viene mostrata nel salone del Quirinale a Roma.

Un drappo che avvolge secoli di storia

Il racconto che ho fatto è la storia molto sintetica e descrittiva dell’inizio del Ducato di Savoia. Dalla genealogia della casa Savoia sappiamo che l’ultimo duca ad usufruire del titolo è stato Vittorio Emanuele II (1820–1878) prima di diventare Re d’Italia.

Siamo venuti a conoscenza di uomini e di fatti che sono entrati nella storia e abbiamo imparato che nel 1424, dopo otto anni di vita del Ducato Sabaudo, era stato istituito il Principato di Piemonte con la sua bandiera (drapò), vanto dei piemontesi doc, come il sottoscritto. L’ultimo a portare il titolo di Principe del Piemonte è stato Umberto II di Savoia (1904–1983) detto il re di Maggio.

A questo drapò, adottato dalla Regione Piemonte nel 1995 dopo 571 anni dell’inizio del Principato, va sempre l’onore al merito perché questo drappo di seta avvolge nei suoi colori le gesta di secoli di storia dei piemontesi.

Personalmente ho visto questo vessillo esposto nelle tante comunità di piemontesi residenti nell’America del Sud e nelle diverse UNI 3 nelle quali sono stato a portare un po’ di storia e di letteratura piemontese. Ebbene ovunque, associato alla loro bandiera nazionale, espongono con vanto ed orgoglio il nostro drapò.

※ ※ ※

Bibliografia

  • Von Volborth C. A., Araldica, La Spezia, Fratelli Melita, 1994, pp. 16–17.
※ ※ ※

Vuoi continuare a leggere? Iscriviti gratuitamente alle nostre newsletter!

Rivista Savej on line è un progetto della Fondazione Culturale Piemontese Enrico Eandi per la diffusione della cultura e della storia piemontesi. Se non l’hai ancora fatto, iscriviti ora: la registrazione è completamente gratuita e ti consentirà di accedere a tutti i contenuti del sito.

Non ti chiederemo soldi, ma solo un indirizzo di posta elettronica. Vogliamo costruire una comunità di lettori che abbiano a cuore i temi del Piemonte e della cultura piemontese, e l’e-mail è un buon mezzo per tenerci in contatto. Non ti preoccupare: non ne abuseremo nè la cederemo a terzi.

Nelle ultime 24 ore si sono iscritte 8 persone!

Raccontare il Piemonte, un articolo alla volta.
Logo Libreria Savej